Kisa tibebe mwen
an ap eseye di m?

Konprann Dòmi

Mete tibebe w la dòmi sou yon sifas ki fèm, san okenn objè, epi sou do li. Tibebe ki fenk fèt yo dòmi lejè okòmansman epi antre nan dòmi pwofon apeprè 20 minit apre.

Dòmi Lejè
Dòmi pwofon
Untitled-3

Konprann Siyal yo

Tibebe w la kapab di w sa li bezwen san mo lè l sèvi avèk siyal kò li. Lè w reponn a siyal li yo sa ka ede tibebe w la rete kalm epi kontan.

Understanding Cues

Kounye a se bon lè pou ba yo manje, anvan yo vin twò grangou.

Remake diferans ki genyen ant siyal “Mwen grangou” ak siyal “Mwen bezwen yon bagay chanje”!

Sa vle di yo pa alèz oswa gen yon bagay ki deranje yo. Kite yo vire oswa repoze. Bri, limyè, oswa twòp moun ka fatigan pou ti bebe.

What is my baby trying to tell me?

Siyal sa yo vle di yo pare pou yo sispann manje.

Sa vle di yo pare pou kominike, aprann, oswa jwe avèk ou!

hispanicmomandbaby
understanding crying

Konprann Kriye

Sa ka boulvèsan anpil pou paran lè tibebe yo kriye. Tout ti bebe kriye pafwa. Tibebe yo kriye pou plizyè rezon, pa sèlman paske yo grangou oswa yo bezwen yon chanjman kouchèt. Genyen bagay ou ka fè pou ede tibebe w la santi l pi byen.

Pou aprann plis sou kriye, ale nan www.purplecrying.com.

Konsèy Rapid pou Paran yo

Pou plis enfòmasyon oswa jwenn yon klinik tou pre w, rele nan 800-522-0874 oswa vizite sit wèb nou an nan wic.in.gov. Jwenn plis enfòmasyon sousomèy san danje pou tibebe yo.

Safe sleep logo

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: