Aplikasyon Mobil INWIC
Gid Referans Rapid Pou

 • Home
 • INWIC Mobile App Quick Reference Guide

Telechaje

inwic

Pou telechaje aplikasyon mobil Indiana Women, Infants, and Children (INWIC, Pwogram pou fanm, tibebe, ak timoun Indiana) la:

Chwazi Lang

Chwazi lang pou aplikasyon an: Angle (pa defo) oswa Panyòl

1.Tape ikòn Paramèt ki anlè a dwat ekran an
bac_phone_screen
2.Glise desannn pou chwazi lang ou vle a
3.Tape bouton Sovgade a
save-button

Enskri

Pou enskri atravè aplikasyon an:

1.Tape bouton Enskri a sou ekran anrejsitreman an (bwat jòn)

bac_phone_screeN img

Kisa ou bezwen:

To register with Google+ or Apple ID:

You may register and log in to the INWIC Mobile App using Google+ or Apple ID accounts.

1.On the login page, tap the icon for either Google+ or Apple ID and follow the prompts to enter the requested information.

2.The first time you login with Google+ or Apple ID, you will be prompted to enter your Indiana WIC account information. This registers the account with the Indiana WIC Household record.

3.Ou gen sèlman pou w enskri yon fwa.
Need

Kisa ou bezwen:

Èd pou Modpas:

Nenpòt lè ou oblije antre modpas ou, ou ka:

1.Tape ikòn je a pou w wè modpas ou (bwat jòn)
2.Tape ikon je a ankò pou kache modpas ou (bwat jòn)
eye_icon
3.Tape ikòn enfòmasyon an pou wè kondisyon modpas yo (kare zoranj)
information_icon
INFO_RESET

Selektè Dat iPhone:

Ou dwe chwazi ane a an premye epi chwazi mwa ak jou a.

1.Glise desann nan ane ou bezwen an (bwat vèt).
2.Glise desann to mwa a (bwat jòn).
3.Glise desann rive sou jou a (bwat zoranj).
Datepicker

Meni:

Notifikasyon:

Ikon Klòch ki nan kwen anwo dwat la ap gen yon sèk wouj si w gen yon notifikasyon. Chwazi Notifikasyon nan opsyon meni a.

Ikon Adrès:

Ou ka tape icon adrès la chak fwa ou wè li pou montre adrès klinik la oswa magazen an sou aplikasyon kat telefòn ou an.

NÒT: Telefòn Android yo gen yon lòt ekran konteksyèl ki parèt apre yo fin tape icon telefòn oswa kat jeyografik la. Tape “Direksyon” pou montre adrès la. Tape “Call” pou konpoze nimewo telefòn lan.

Andorid Pop Up

Ikon Telefòn:

Ou ka tape ikòn telefòn nan chak fwa ou wè li pou w rele klinik la oswa magazen san w pa tape nimewo telefòn la.

Ekran Avantaj:

Ekran Avantaj yo montre tout atik ki disponib nan peryòd avantaj ki parèt anlè ekran an. Chak atik montre kantite ki rete yo ka achte.

1.Tape onglèt Alavni a pou wè avantaj alavni yo (bwat jòn).
2.Tape yon ikòn manje pou w wè sa ou gen dwa achte tankou gwosè pake, kalite, ak mak (bwat oranj).
food box
3.Tape ikòn Fwi ak Legim la pou jwenn aksè a Kalkilatè Pri a. Antre pri ak pwa pwodwi ou a, epi li pral kalkile pri a.
Fruit and Vegetable icon

Eskanè UPC:

Sèvi ak eskanè UPC a pou tcheke si WIC apwouve yon pwodwi epi si li enkli nan avantaj ou yo.

Ou pral wè youn nan twa mesaj sa yo:

UPC
approved
not in benefits
not approved

Rechèch Klinik ak Magazen:

WIC Stores

Edikasyon sou Nitrisyon

Tape lyen sa a pou Gid Referans Rapid Edikasyon Nitrisyon an

Phone Screen

Kesyon Moun Poze Souvan

Mwen pa ka wè bwat kote mwen ka antre modpas mwen an:

Mwen bliye modpas mwen. Kòman pou mwen resèt li?

1.Tape bouton Bliye Mopas la sou ekran koneksyon an (kare oranj)
FORGOT_PASSWORD
2.Antre adrès imel ou itilize pou konekte a

3.Y ap mande w pou w antre youn nan bagay sa yo:
– Nimewo Kat eWIC Aktif
– Dat Nesans Mèt Kat La – sa se dat nesans Reprezantan Otorize pou kay la (MM/DD/YYY)
– Adrès Ri Kòd Postal

4.Tape bouton Bliye Mopas la (bwat wouj)
forgot password screen

Mwen konnen modpas mwen, men mwen vle chanje li. Kòman pou mwen chanje modpas mwen an?

1.Konekte nan Aplikasyon mobil INWIC lan
2.Tape bouton Meni ki anlè a gòch nan Paj Akèy la
3.Tape bouton pou Chanje Modpas la
4.Antre modpas ou genyen kounye a
5.Antre nouvo modpas ou nan bwat Nouvo Modpas epi Konfime Modpas yo
6.Tape bouton Chanje Modpas la

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: