Gid Kat EBT WIC

 • Home
 • WIC EBT Card Guide

Kijan Pou w Sèvi ak Kat eWIC ou a

Front Card

Avantaj WIC fanmi w ap kredite sou kont WIC ou a. Ou pral sèvi ak Kat Indiana eWIC ou a pou achte avantaj ou yo nan magazen ki enkli sou lis founisè klinik WIC ou ba w la. 

Kat eWIC la pral fè acha pi fasil.

Pwochen etap sa yo dekri pwosesis jeneral la pou w konplete yon tranzaksyon WIC e li ka lejèman diferan de yon magazen a yon lòt.

shop

Fè acha

Avèk kat eWIC ou a, balans avantaj aktyèl la ak Kat Manje eWIC Indiana Apwouve, chwazi manje ou bezwen yo.

checkout

Peye

Lè w fin achte, chwazi yon kontwa ki aksepte WIC.

Kèk magazen egzije w pou separe atik WIC yo de lòt acha ou yo. Mande si sa nesesè.

Di kesye a ke w ap itilize yon kat Indiana eWIC.

Kesye a ap tcheke atik yo pou konfime si WIC apwouve yo epi yo ka achte yo jou sa a.

pay

Peye

Ou menm oubyen kesye a ap pase kat eWIC la..

Antre kat chif PIN ou an.

Kesye ap ba w yon resi. Asire w ke ou pran kat ou a ak resi a lè w ale.

Question
E si ekipman WIC magazen an pa travay?
Si ekipman magazen an pa fonksyone, ou ka ale nan yon lòt magazen ki aksepte WIC.
E si yo pa aksepte youn nan atik manje mwen yo?
Si te gen yon atik ou te espere ke avantaj WIC ou t ap kouvri men li pa t kouvri l, li ta ka pou rezon sa yo:
Si w rankontre nenpòt nan pwoblèm sa yo, tanpri tcheke Aplikasyon mobil INWIC la pou jwenn balans avantaj ou yo epi tcheke UPC a pou tcheke si WIC apwouve oswa pa apwouve atik la.

Konsènan Kat eWIC Ou a

PIN la vle di Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl. Se yon kòd sekrè kat chif ki pèmèt ou itilize kat eWIC ou. W ap chwazi PIN ou lè ou aktive kat eWIC ou.

pay

Chwazi yon # PIN

Kijan mwen ka jwenn PIN mwen an?
W ap chwazi PIN kat chif ou a lè w premye resevwa kat eWIC ou a. Pou aktive kat ou a epi chwazi yon PIN, rele Sèvis Kliyan an nan 1-855-349-1454. W ap bezwen konnen nimewo kat eWIC 16 chif, kòd postal lari a, ak dat nesans Reprezantan Otorize a.

Kijan mwen chwazi PIN mwen an?
Chwazi yon PIN ki fasil pou ou sonje, men ki difisil pou yon lòt moun devine.

keep_it_safe

Kenbe Li an Sekirite

Kijan pou mwen kenbe PIN mwen an sekirite?
Si yon moun konnen PIN ou, li ka itilize kat ou a pou jwenn avantaj ou yo epi yo p ap ranplase avantaj sa yo. Lè w ap antre PIN ou, asire w ke pèsonn pa ka wè nimewo w ap antre a. Pa ekri PIN ou sou kat eWIC ou epi pa kenbe l ekri nan bous ou oswa nan valiz ou.

E si mwen bliye PIN mwen oswa mwen bezwen resèt li?
Si w bliye PIN ou a, rele nimewo Sèvis Kliyan ki sou do kat eWIC w la pou w chwazi yon nouvo PIN. W ap bezwen konnen kòd postal lari a, ak dat nesans Reprezantan Otorize a.

Kisa pou m fè si yon moun jwenn PIN mwen an?
Chanje PIN lan.

error

Erè

E si mwen antre move PIN lan nan magazen an?
Si w antre yon move PIN, w ap gen twa chans an plis pou w antre l kòrèkteman. Apre kat antre PIN ki pa kòrèk, kat la ap bloke jiska 12:01 AM Lè Nòmal Lès jou apre a. Ou ka rele Sèvis Kliyan nan 1-855-349-1454 nenpòt ki lè pou debloke kat la epi resèt PIN lan.

Kisa mesaj erè sa yo vle di?

ewic_card

Pran swen Kat eWIC ou a

E si mwen demenaje oswa chanje adrès mwen?
Kontakte klinik ou a si w demenaje oswa chanje adrès ou pou mete kòd postal prensipal moun ki gen kat la ajou. Yo pral itilize sa a kòm yon idantifikasyon lè w ap fè chanjman sou kont ou.

E si mwen pèdi/domaje kat eWIC mwen an?
Si w pèdi oswa andomaje kat eWIC ou an, rele Sèvis Kliyantèl la nan 1-855-349-1454 pou anile kat ou a. Aprè sa a, kontakte klinik ou a pou yo ba w yon nouvo kat.

Kijan pou m pran swen kat eWIC mwen an?

lgt-green-new

Kenbe kat ou a an sekirite epi pwòp.

lgt-green-new

Pa grave band nwa ki sou do a.

cross-arrow

PA jete li si w itilize tout avantaj yo. Se menm kat la k ap itilize chak mwa.

cross-arrow

PA koube, pliye oswa tòde li, pa fè twou ladan l, oswa itilize li pou grate vit machin oswa louvri pòt ki fèmen.

cross-arrow

PA konsève li tou pre leman oswa ekipman elektrik tankou telefòn mobil.

cross-arrow

PA kite li nan solèy oswa nan lòt kote ki cho tankou tablodbò machin ou.

Jere Avantaj Ou yo benefits

know-your-benefits
Konnen Avantaj Ou yo
Kijan mwen ka resevwa avantaj WIC sou kont lan?
Ou jwenn avantaj WIC ou sou kat Indiana eWIC ou pandan vizit nan klinik WIC ou a. W ap resevwa yon lis avantaj WIC fanmi w genyen pou mwa avantaj aktyèl la ak pou avataj nan pwocjhen mwa yo. Li montre dat kòmansman ak fen mwa ki gen avantaj yo.
Èske kat eWIC mwen an ka itilize ankò?
Wi, kenbe kat eWIC ou. Chak fwa yo ba w avantaj, yo pral rechaje kat ou a. Si w jete kat ou a, w ap oblije kontakte klinik la pou w resevwa yon lòt.
Èske avantaj WIC mwen yo ekspire?
Wi, avantaj WIC yo valid pou peryòd tan yo te bay yo. Pa egzanp, si dat kòmansman an se 11-20 epi dat fen a se 12-19, ou dwe itilize avantaj yo nan entèval de dat sa yo. Lè sa posib, li pi bon pou w pa tann dènye jou a pou w itilize avantaj ou yo pou w achte. Nenpòt avantaj ou pa itilize ap ekspire a minwi Lè Nòmal Lès nan dènye jou a.
wic_shopping.jpg
Acha
Konnen Balans Ou Anvan ou Ale nan Magazen an
Ou ka jwenn yon balans avantaj lè w tcheke dènye resi magazen w la, lè w rele Sèvis Kliyantèl nan 1-855-349-1454, lè w ale sou Sitwèb Pou Titilè Kat la nan www.WICConnect.com epi w chwazi Indiana WIC nan meni ki dewoule ki nan seksyon Pou Titilè Kat yo (Cardholder), epi tcheke paj Avantaj yo nan Aplikasyon mobil INWIC la.
E si mwen vle achte atik ki pa WIC pandan m ap fè makèt?
Pwosedi yo ka varye selon magazen an, men jeneralman ou pral vle itilize kat eWIC ou an premye pou peye pou manje ki kouvri nan avantaj WIC yo. Aprè sa a, ou ka itilize lòt fòm peman tankou avantaj Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè) kat kado, kat debi, lajan kach, oswa chèk pou peye pou lòt atik.
Èske mwen oblije achte tout avantaj WIC yo alafwa?
Non, ou ka achte avantaj WIC yo jan sa nesesè toutotan avantaj yo disponib.
E si mwen bezwen yon lòt moun pou fè makèt WIC mwen an pou mwen?
Fè atansyon si w bay yon moun kat eWIC ak PIN ou paske li ka achte tout avantaj WIC ou yo. Avantaj sa yo p ap ranplase. Bay kat eWIC ou ak PIN ou sèlman bay moun ou fè konfyans ke ou chwazi kòm Reprezantan.

Kesyon?

Kesyon sou Sèvis Kliyan

website
Kontakte sou sit entènèt
Kisa Sitwèb Pou Titilè Kat la ye?
Sitwèb Titilè Kat la (Cardholder Website) se pou mèt prensipal kat la wè enfòmasyon sou avantaj ak tranzaksyon espesifik nan kont WIC yo. W ap kapab enskri tou pou resevwa yon imel oswa voye yon mesaj tèks sou avantaj ou yo epi jwenn enfòmasyon sou pwogram WIC la epi tilizasyon kat eWIC ou a.
Sit Entènèt Pou Titilè Kat la se:
Chwazi Indiana WIC nan meni ki dewoule a nan seksyon pou Titilè Kat yo.
phone
Kontakte pa telefòn
Ki nimewo telefòn Sèvis ala Kliyantèl la?
Nimewo sa sou do kat eWIC ou a tou
Ou kapab rele nimewo sa, gratis, 24 sou vennkat, 7 jou sou sèt.
Egzanp ki lè pou rele Sèvis ala Kliyantèl la:
Ki enfòmasyon m ap bezwen pou m ka jwenn aksè a kont WIC mwen lè m rele Sèvis ala Kliyantèl la oswa sit sitwèb pou titilè kat la?
Kontakte klinik WIC ou a si w gen kesyon sou:
Kisa mwen ka fè si mwen gen lòt kesyon sou aplikasyon INWIC mwen an?

Read the “App Reference Guide”:

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.
Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: