Fason Pou Pran Swen Tèt
Ou Lè Ou Fin Pèdi yon Tibebe

 • Home
 • Caring For Yourself After Loss
Ladies
flower

Kò Ou, Lespri Ou

Pandan moman sa a, li enpòtan pou w pran swen tèt ou epi kenbe kò w an sante.

Sante Emosyonèl

Gendelè dèy la ka akable w, men se nòmal. Ou pa poukont ou si ou santi w konsa. Fè dèy se yon pwosesis; santiman ou ap chanje avèk tan k ap pase. Si santiman sa yo vin twòp pou ou, pale ak doktè w la.

Yon gwoup sipò gendwa ede w nan pwosesis gerizon an. Lè w pale ak lòt moun ki te pèdi yon tibebe, sa ap ede w travèse moman difisil sa a.

Nitrisyon

Ou gendwa pa santi w grangou lè w an dèy. Men, lè w manje byen, sa ap ede kò w geri.

WIC bay manje ki fòtifyan kò w bezwen pou li remanbre.

Protain high

Pwoteyin

Gen pwoteyin nan ze, manba, ak pwa ki pou repare chè nan kò w.

Iron

Gen fè nan pwa, lantiy, ak sereyal pou kenbe san w an sante epi boure li ak oksijèn

Vitamins

Vitamin

Vitamin ak mineral ki gen nan fwi ak legim yo ap ede w nan gerizon an.

Calcium

Kalsyòm

Gen kalsyòm nan lèt, fwomaj, ak yogout pou kenbe zo w ak dan w an sante epi djanm.

Sitting ladies

Laktasyon

Ou gendwa gen lèt k ap koule, sa ki kapab fè w sonje pitit ou pèdi a. Ou gendwa jwenn soulajman lè w ponpe lèt la pou yo bay oswa konsève pou lòt rezon, oswa ou ka santi w pi alèz lè w pran mezi pou w seche lèt ou. Yon konsiltan nan zafè laktasyon oswa doktè w la kapab ede w.

Resous

Gen plizyè resous ki disponib pou sipòte ou.
Stethoscope

Pwofesyonèl swen sante w la

Al wè doktè ou pou w asire ou kò w an sante. Li ka an mezi pou l di w nan ki gwoup sipò ou kapab antre atravè klinik oswa lopital ou a.

wic-food

WIC

Ou gendwa an mezi pou rete nan pwogram Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Tibebe ak Timoun) la antanke yon ti nouris ki pèdi yon tibebe pou ka resevwa sipò, konsèy sou nitrisyon, ak manje pou kenbe kò w anfòm.

heart

Gwoup sipò

Yo gendwa ede w nan pwosesis gerizon an. Mande pèsonèl WIC la kote pou w jwenn resous lokal yo.

Ale nan resous sa yo pou jwenn èd:
Sipò Gratis pou Fanm ki Fè Foskouch
Gwoup Sipò Vityèl Gratis
Bra Ouvè – Pwogram Sipò Gratis
Sipò Gratis pou Fanm ki Fè Foskouch
Bra Ouvè – Pwogram Sipò Gratis
Gwoup Sipò Vityèl Gratis
Rele resous sa yo pou jwenn èd:
Liy sipò a gen yon ekip pwofesyonèl ki te fè foskouch epi ki te pèdi yon tibebe tou.
Se yon liy asistans U.S Health Resources and Services Administration (HRSA, Administrasyon Resous ak Sèvis Sante Etazini) finanse epi Postpartum Support International bay jarèt, ki disponib 24 sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou 365, nan lang Anglè oswa Panyòl ak lòt lang yo lè ou mande yo.
Liy sipò a gen yon ekip pwofesyonèl ki te fè foskouch epi ki te pèdi yon tibebe tou.
Se yon liy asistans U.S Health Resources and Services Administration (HRSA, Administrasyon Resous ak Sèvis Sante Etazini) finanse epi Postpartum Support International bay jarèt, ki disponib 24 sou 24, 7 jou sou 7, 365 jou 365, nan lang Anglè oswa Panyòl ak lòt lang yo lè ou mande yo.
Liy sipò a gen yon ekip pwofesyonèl ki te fè foskouch epi ki te pèdi yon tibebe tou.
Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: