kat MANJE KI APWOUVE PA WIC
Aplikab apati 1ye Oktòb 2023

 • Home
 • WIC Approved Foods Card (AFC)

Manje Pou Bebe

Lèt pou bebe

 • Otorize:
  • Mak, kalite, ak dimansyon espesifye nan pwogram avantaj la. Pa gen ranplasman.

Manje pou bebe Fwi ak Legim

Gwosè: Bokal 4 oz, po 4 oz - 2 pake po 2 oz -2 pake

 • Otorize:
  • Mete yon sèl engredyan oswa konbinezon fwi ak/oswa legim (pa egzanp pòm-banann,patat-pòm)
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • wic_BeechNut_SweetPotato

  Beech Nut

 • bac_gerber_sweeetpotato

  Gerber

 • Meijer_Infant-Food

  Meijer

 • EB_BabyFoodJars_Pears

  Earth's Best Organic

 • Parents-Choice

  Parent’s Choice

 • Select_Fresh

  Pic Select Fresh

 • wic_TippyToes_Carrots

  Tippy Toes

 • HappyBabyOrganics

  Happy Baby Organics

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Vyann

Gwosè: Resipyan 2.5 oz

 • Otorize:
  • Vyann sèlman, kapab gen ladann bouyon oubyen sòs
  • Kalite ki disponib: kodenn, bèf, poul, oswa janbon
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • wic_BeechNut_BeefBroth

  Beech-Nut

 • bac_gerber_beef

  Gerber

 • Jar_Chicken

  Meijer

 • EB_BabyFoodJars

  Earth's Best Organic

 • wic_TippyToes_ChickenwithGravy

  Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Sereyal pou bebe

Gwosè: Resipyan 8 oz. oswa 16 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt grenn, plizyè grenn
  • Oswa Òganik

Mak Otorize yo:

 • cereal

  Baby Basics

 • multigrain

  Beech-Nut

 • danalac-baby-cereals-rice

  Danalac

 • oatmeal

  Gerber

 • cereal

  Meijer

 • B00U9VXS54_MAIN

  Earth's Best Organic

 • rice

  Parent’s Choice

 • body

  Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • An konsèv
  • Divès anbalaj
  • Fòmil ajoute, fwi, quinoa, oswa DHA

Lèt

Lèt Likid

Mak ki mwen chè. Mak pwodwi, kalite, ak dimansyon jan sa ekri sou pwogram avantaj la.

 • Otorize:
  • Antye oswa Vitamin D
  • Grès redwi (2%)
  • Ki Pa Gen Anpil Grès (½ Oubyen 1%) Oubyen San Grès (Ekreme)

Lèt Soja

Gwosè: Soy Milk Soy milk antye oswa orijinal nan ½ resipyan galon

 • Otorize:
  • Lèt Soja antye oswa orijinal

Mak Otorize yo:

 • 8thContinentSoymilkOriginal

  8th Continent

 • bottle

  Great Value

 • bottle

  Silk

 • Sa ki pa enkli:
  • Boutèy an vè epi awomatize

Lèt Espesyal

Jan yo mete l sou balans avantaj yo.

 • Otorize:
  • Evapore: 12 oz
  • San Laktoz: yon ka oubyen ½ galon oubyen 0.75 galon
  • UHT
  • Poud: Tout dimansyon
 • Sa ki pa enkli:
  • Òrganik
  • Ki gen savè
  • Imitasyon
  • Buttermilk
  • Milnot
  • Vitamite
  • Oswa boutèy an vè

Yogout

Gwosè: Po 1 Ka (32 oz.)

oswa Plizyè Pakè: 2, 4 oz. 4 pake cups = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 pake cups = 32 oz.;

2, 2 oz. 8 pake tubes = 32 oz.; 1, 2 oz. 16 pake tubes = 32 oz.

 • Otorize:
  • Nenpòt savè
  • San grès, ki pa gen anpil grès, antye, yogout Greek

Mak Otorize yo:

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Premiun
  • Lejè
  • Miks
  • Cup yo vann endividyèlman
  • Oubyen sa ki gen plis pase 40 gram sik pa cup

Fwomaj

Gwosè: 8 oz. oswa 16 oz.

 • Otorize:
  • Ki Fèt Ozetazini, Pre-anbale
  • Grès antye, grès redwi oswa ki pa gen grès;
  • Tranche, graje, kib, an myèt, an batonè, an bandlèt (jiska 16 oz), queso oaxaca
  • Epi nenpòt nan savè sa yo oswa konbinezon:
   • Ameriken – ki pasterize
   • Cheddar
   • Colby
   • Colby–Jack
   • Monterey Jack
   • Mozzarella
   • Muenster
   • Provolone
   • Queso
   • Swiss
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Fwomaj ki sòti nan chakitri
  • Manje ki fèt ak fwomaj
  • Pwodui ki fèt ak fwomaj
  • Tatinad oubyen ranplasan
  • Imitasyon oubyen tranch fwomaj ki anbale de fason endividyèl
  • Epise, awomatize oubyen enpòte

Fwi ak Legim

Avantaj Valè Lajan Kach fwi ak legim yo ranbousab jiska montan ki endike nan pwogram avantaj la.

Òganik Oswa Pa Òganik

Generic PLU 4469. Montan dola ki ekri nan lis acha.


Refrijere

 • Otorize:
  • Fwi ki san sik ajoute
  • Legim ki pa pòmdetè
 • Sa ki pa enkli:
  • Nenpòt tip pòmdetè konjele
  • Pwodwi yo ajoute edilkoran ladan yo, lwil, grès, zèb oubyen epis; krèm, sòs oubyen mòso pen

Fre

 • Otorize:
  • Antye oswa koupe
  • Salad senp nan sachè
 • Sa ki pa enkli:
  • Legim marinen
  • Doliv
  • Fèy oswa epis
  • Nwa
  • Atik pou fè ba salad
  • Flè ki ka manje
  • Sitwouy pou dekorasyon
  • Oubyen plato pou fè fèt avèk tranpèt, vinegrèt, oubyen kwouton

Nan Bwat Konsèv

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Fwi ki 100% ji fwi oswa dlo
  • Legim òdinè, ki pa gen anpil sodyòm, oswa san sèl ajoute
 • Sa ki pa enkli:
  • Fwi ak legim yo ajoute sik, siwo, edilkoran, kondiman, awòm, grès, luil
  • Fèy oswa epis
  • Krèm/ fwomaj/ bè an sòs
  • Legim marinen
  • Sòs tomat, soup, salsa
  • Melanj ki gen vyann oswa legim

Ji

Ji Konsantre Refrijere

Dimansyon an espesifye sou pwogram avantaj la.

Pou Fanm Sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan

46 – 48 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Konjele Oubyen Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Konsantre

11.5 – 12 oz. ji konsantre dwe fè 48 ons.

oubyen plis lè li melanje dapre enfòmasyon fabrikan an.

Mak Otorize yo:

 • save-awlays
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Oubyen Premiun

Ji – 64 oz.

Pou timoun sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Oswa Refrijere

64 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Mak Otorize yo:

 • save-awlays
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Oubyen Premiun

Grenn Antye

Pen oswa Ti Pen

Sèlman: Pen ble antye oswa gren antye 16 oz. sèlman. Ti Pen 12 oz. – 16 oz.

 • Otorize:
  • Pen ble antye oswa gren antye
  • Buns (not pictured)
  • Whole wheat and whole grain
  • 12 to 16 ounce packages

Mak Otorize yo:

 • bread
  Aunt Millie’s
  • 100% Whole Wheat
  • Healthy Goodness Whole Grain White
 • bread
  Best Choice
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Bimbo
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Bunny
  • 100% Whole Wheat
  • Whole Grain Rye
 • bread
  Butternut
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Family Choice
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Kroger
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Lewis Bake Shop
  • Healthy Life Sugar Free 100% Whole Wheat
  • Healthy Life 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Meijer
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Nature’s Own
  • 100% Whole Grain Sugar Free
  • 100% Whole Wheat w/Honey
 • bread
  Our Family
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Pepperidge Farms
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins Bread (Blue Label)
  • 100% Whole Wheat Hamburger Buns
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat
  • Very Thin 100% Whole Wheat Bread
  • Whole Grain Rye
 • bread
  Roman Meal
  • Sungrain 100% Whole Wheat
 • bread
  Sara Lee
  • Classic 100% Whole Wheat
 • bread
  Schnucks
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Shoppers Value
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Signature Select
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Stern’s
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Village Hearth
  • 100% Whole Wheat
 • bread
  Wonder
  • 100% Whole Wheat
 • Sa ki pa enkli:
  • Ti pen
  • bagel
  • atik boulanje
  • oswa òganik

Avwàn

Gwosè: 16 – 18 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Rapid, flokon, san gluten oswa avwàn tradisyonèl
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Avwàn dekoupe
  • Ki gen sik, grès, lwil, oswa sèl ki ajoute

Bulgur

Gwosè: pake 16 – 18 oz

 • Otorize:
  • Senp, bwat, sachè
  • Enstantane, rapid oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Grès ajoute, luil, sodyòm, oswa asezònman
  • Òganik

Lòj Ble Antye

Gwosè: pake 16 – 18 oz

 • Otorize:
  • Senp, bwat, sachè
  • Enstantane, rapid oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Grès ajoute, luil, sodyòm, oswa asezònman
  • Òganik

Diri Bren

Gwosè: 14 oz. – 16 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Senp, bwat oswa sachè
  • Enstantane, rapid, oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • ÒganiK

Pasta Ble Antye

Gwosè: 16 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Pasta ble antye nenpòt fòm

Mak Otorize yo:

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • Sa ki pa enkli:
  • ÒganiK

Tòtiya

Gwosè: 16 oz. sèlman

Mak Otorize yo:

 • tortilla
  Best Choice
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Celia’s
  • Whole Wheat
  • Yellow Corn
  • White Corn
 • tortilla
  Chi-Chi’s
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Don Pancho
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Essential Everyday
  • Corn 5½”
  • Whole Wheat 8" Whole Grain
 • tortilla
  Food Club
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Frescados
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Great Value
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Hy-Top
  • Yellow Corn
 • tortilla
  Kroger
  • Whole Wheat
  • Gluten Free Yellow Corn
 • tortilla
  La Banderita
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Meijer
  • Whole Wheat 8"
 • tortilla
  Mi Casa
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Mission
  • Whole Wheat
  • Corn
 • tortilla
  Ortega
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Our Family
  • Yellow Corn
  • White Corn
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Schnucks
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Signature Select
  • Whole Wheat
 • tortilla
  Tio Santi
  • Whole Wheat

Sereyal

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. – 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
(11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon).

Mak Otorize yo:

*Fanm ansent ak fanm ki gen entansyon pou vin ansent: Chèche sereyal ki gen 100% valè jounalye asid folik.

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. jiska 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
(11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon.)

Mak Otorize yo:

B&G FOODS

 • Cream_of_Rice_Original

  Original

 • cream-of-rice

  Instant

 • creamofwheat

  Original

 • instant

  Instant

 • minute

  2½ Minute

 • 10minute

  10 Minute

 • Whole_Grain_Instant

  Whole Grain Instant

 • Cream-of-What-Whole-Grain

  Whole Grain 2½ Minute

General Mills

 • Oat-Crunch-Berry

  Oat Crunch Berry

 • Vanilla_Spice

  Vanilla Spice

 • multigrain

  Multigrain

 • regular-only

  Original

 • Blueberry

  Blueberry

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Corn

  Corn

 • Rice_chex

  Rice

 • Wheat

  Wheat

 • Fiber-One-Honey

  Fiber One Honey Clusters

 • Berry

  Berry Berry

 • Kix

  Honey

 • kix

  Original

 • Total-Whole-Grain

  Total Whole Grain

 • Wheaties

  Wheaties

Grain Berry

 • grain-berry

  Apple Cinnamon Toasted Oats

 • red-berry

  Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • malti-ban

  MultiBran Flakes

 • Toasted-berry

  Original Toasted Oats

Kellogg’s

 • Complete-Bran

  Complete Bran

 • Honey

  Honey

 • Original

  Original

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Crispix

  Original

 • Honey

  Golden Honey

 • Blueberry

  Blueberry

 • Chocolate

  Chocolate

 • Cinnamon-roll

  Cinnamon Roll

 • Filled-Mixed-Berry

  Filled Mixed Berry

 • Original5

  Original

 • Bite-Size

  Bite Size

 • Pumpkin-Spice

  Pumpkin Spice

 • Strawberry

  Strawberry

 • Honey-Toasted

  Honey Toasted

 • Warm-Cinnamon

  Warm Cinnamon

 • Original4

  Original

 • Original0

  Original

 • Cinnamonfsdf

  Protein Multi-Grain Touch of Cinnamon

Malt-O-Meal

 • malt-Chocolate

  Chocolate

 • malt-Original

  Original

 • coco-malt

  CocoWheats

 • farina

  Farina

 • Crispy-Rice

  Crispy Rice

 • Original-malt1

  Original

 • Strawberry-Cream

  Strawberry Cream

Post

 • great-grains-banana-nut

  Banana Nut Crunch

 • Crunchy-Pecan

  Crunchy Pecan

 • honey-almonds

  Almonds

 • Cinnamon-post

  Cinnamon

 • honey-roasted

  Honey Roasted

 • Pecans

  Maple and Pecans

 • vanilla

  Vanilla

 • Drizzlerz

  Frosted Drizzlerz

Quaker

 • Original-Only

  Instant Grits - Original Only

 • Original-quaker

  Instant Oatmeal - Original Only

 • life-original

  Original

 • life-vanilla

  Vanilla

 • Oat-Brang

  Oat Bran

 • Squares

  Oatmeal Squares Brown Sugar

 • Squares52

  Oatmeal Squares Cinnamon

 • Honey-Nut

  Oatmeal Squares Honey Nut

Mak Magazen Yo

 • Otorize:
  • Varyete ki elijib yo enkli: Corn Flakes, Crispy Rice, Instant Oatmeal, Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Rice Squares, Corn Squares, Corn Hexagons, Rice Hexagons

Mak Otorize yo:

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

Pwoteyin

Ze

Gwosè: 1 douzèn

 • Otorize:
  • Gwo Ze Oswa Gwo Ze Ekstra Koulè Blan Ak/oswa Koulè Bren
  • Mak ki mwen chè
 • Sa ki pa enkli
  • Ze òganik oswa premium
  • jumbo
  • Premium
  • Oswa ze espesyal ki chè anpil (kolestewòl redui, san kaj/lib, Omega-3 vejetaryen)

Tofou

Gwosè: pake 14 – 17 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt fòm
  • Regilye oswa
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • Sa ki pa enkli:
  • Sa yo ajoute grès, sik, edilkoran, lwil, sodyòm, awom, asizónman
  • Tofu fri

Manba

Gwosè: Bokal 16 oz. – 18 oz

 • Otorize:
  • Ki Gen Aspè Natirèl, Krèm, Ki Gen Ti Grenn, Oswa Ki Gen Anpil Ti Grenn
 • Sa ki pa enkli:
  • Kouch manba
  • Manba yo fè ak pistach ki fenk griye oswa fwete
  • Manba ki gen savè
  • Manba òganik
  • Manba ki gen luil palmis oswa engredyan ajoute tankou vitamin, mineral, Omega 3, DHA, oswa EPA.

Pwason

Gwosè: Nenpòt gwosè

 • Otorize:
  • Ki Nan Bwat Konsèv Dlo, Lwil, Oswa Bouyon Legim
  • Mòso Ton: Nenpòt dimansyon bwat oswa sachè. Savè ki ajoute: piman sitwon, zonyon, elatriye
  • Somon Woz: Nenpòt dimansyon bwat oswa sachè
  • Sadin: Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo, lwil, oswa dlo sale. Savè ki ajoute: tomat, moutad, oswa sitwon
  • Mackerel: Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo, lwil, oswa dlo sale
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Albacore oswa Ton ak Najwa jòn
  • Blan
  • Solid
  • Fre
  • Konjele
  • Premye kalite

Pwa, Ti Pwa, ak Lantiy

 • Otorize:
  • Nenpòt kalite

Nan Bwat Konsèv

Gwosè: 15 oz. – 64 oz.

Seche

Gwosè: Sachè 1 liv (16 oz.)

 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Nan bwat
  • Pwa kwit
  • Pwa bè
  • Soup
  • Sa ki gen sik, grès, lwil ajoute, sa ki gen asezònman oswa vyann ajoute

Kesyon?

Annik rele klinik lokal WIC nan Indiana oswa rele nan 800-522-0874.

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

wic.in.gov

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: