WIC APPROVED FOODS CARD (AFC, KAT MANJE KI APWOUVE PA WIC)
Pou Machann Yo An aplikayson, 1ye Oktòb 2022

Manje Pou Bebe

Lèt Pou Bebes

 • Otorize:
  • Mak, kalite, ak dimansyon espesifye sou balans benefis lan. Pa gen chanjman

Ti Bebe Fwi Ak Legim

Gwosè: Bokal 4 oz, po 4 oz - 2 pake oubyen po 2 oz -2 pake

 • Otorize:
  • Mete yon sèl engrdyan oswa konbinezon fwi ak/oswa legim (pa egzanp pòm-banann, patat-pòm)

Mak:

 • Beech Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Pic Select Fresh

 • Tippy Toes

 • Happy Baby Organics

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA.

Vyann Ti Bebe

Gwosè: Resipyan 2.5 oz

 • Otorize:
  • Vyann sèlman, kapab gen ladann bouyon oubyen sòs.
  • Kalite ki disponib: kodenn, bèf, poul, oswa janbon.

Mak:

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Tippy Toes

 • Mak Otorize yo:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA.

Sereyal Pou Bebe

Gwosè: 8 oz. or 16 oz. container

 • Otorize:
  • Nenpòt Grenn Sereyal Oswa Miltigrenn

Mak:

 • Baby Basics

 • Beech-Nut

 • Danalac

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • An konsèv
  • Divès anbalaj
  • Fòmil ajoute, fwi, DHA, quinoa

Letye

Lèt Likid

Mak ki mwen chè. Mak pwodwi, kalite, ak dimansyon jan sa ekri sou pwogram avantaj la.

 • Otorize:
  • Antye oswa Vitamin D
  • Grès redwi (2%)
  • Ki Pa Gen Anpil Grès (½ Oubyen 1%) Oubyen San Grès (Ekreme)

Lèt Soja

Gwosè: ½ resipyan galon

 • Otorize:
  • Lèt Soja antye oswa orijinal

Mak:

 • 8th Continent

 • Great Value

 • Silk

 • Sa ki pa enkli:
  • Awomatize
  • Boutèy an vè

Lèt Espesyal

Lèt Espesyal jan yo mete l sou balans avantaj yo.

 • Otorize:

Evapore

Gwosè: 12 oz.

San Lactoz

Gwosè: yon ka oubye ½ galon oubyen 0.75 galon

Poud

Gwosè: Tout dimansyon

Ultra-wo Tanperati (UHT)

 • Sa ki pa enkli:
  • Òrganik
  • Ki gen savè
  • Imitasyon
  • Buttermilk
  • Milnot
  • Vitamite
  • Oswa boutèy an vè

Yogout

Gwosè: Po 1 Ka (32 oz.)

oswa Plizyè Pakè: 2, 4 oz. 4 pake cups = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 pake cups = 32 oz.;

2, 2 oz. 8 pake tubes = 32 oz.; 1, 2 oz. 16 pake tubes = 32 oz.a

 • Otorize:
  • Nenpòt savè
  • San grès, ki pa gen anpil grès, antye, yogout Greek.

Mak:

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Premiun
  • Lejè
  • Miks
  • Cup yo vann endividyèlman
  • Oubyen sa ki gen plis pase 40 gram sik pa cup

Fwomaj

Gwosè: 8 oz. oswa 16 oz.

 • Otorize:
  • Ki Fèt Ozetazini, Pre-anbale
  • Grès antye, grès redwi oswa ki pa gen grès;
  • Tranche, graje, kib, an myèt, an batonè, an bandlèt, queso oaxaca
  • Epi nenpòt nan savè sa yo oswa konbinezon:
   • Ameriken – ki pasterize
   • Cheddar
   • Colby
   • Colby–Jack
   • Monterey Jack
   • Mozzarella
   • Muenster
   • Provolone
   • Swiss
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Fwomaj ki sòti nan chakitri
  • Manje ki fèt ak fwomaj
  • Pwodui ki fèt ak fwomaj
  • Tatinad oubyen ranplasan
  • Imitasyon oubyen tranch fwomaj ki anbale de fason endividyèl
  • Epise, awomatize oubyen enpòte

Fwi A Legim

Òganik Oswa Pa Òganik

Generic PLU 4469. Avantaj Valè Lajan Kach fwi ak legim yo ranbousab jiska montan ki endike nan pwogram avantaj la.


Refrijere

 • Otorize:
  • Fwi ki san sik ajoute
  • Legim ki pa pòmdetè
 • Sa ki pa enkli:
  • Nenpòt tip pòmdetè konjele
  • Pwodwi yo ajoute edilkoran ladan yo, lwil, grès, zèb oubyen epis; krèm, sòs oubyen mòso pen

Fre

 • Otorize:
  • Antye oswa koupe
  • Salad senp nan sachè
 • Sa ki pa enkli:
  • Legim marinen
  • Doliv
  • Fèy oswa epis
  • Nwa
  • Atik pou fè ba salad
  • Flè ki ka manje
  • Sitwouy pou dekorasyon
  • Oubyen plato pou fè fèt avèk tranpèt, vinegrèt, oubyen kwouton

Nan Bwat Konsèv

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Fwi ki 100% ji fwi oswa dlo
  • Legim òdinè, ki pa gen anpil sodyòm, oswa san sèl ajoute
 • Sa ki pa enkli:
  • Fwi ak legim yo ajoute sik, siwo, edilkoran, kondiman, awòm, grès, luil
  • Fèy oswa epis
  • Krèm/ fwomaj/ bè an sòs
  • Legim marinen
  • Sòs tomat, soup, salsa
  • Melanj ki gen vyann oswa legim

Ji

Ji Konsantre Refrijere

Dimansyon an espesifye sou balans avantaj la.

Pou Fanm Sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj.

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan

46-48 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Konjele Oubyen Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Konsantre

11.5 – 12 oz. ji konsantre dwe fè 48 ons.

oubyen plis lè li melanje dapre enfòmasyon fabrikan an.

Mak:

 • save-awlays
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Oubyen Premiun

Ji – 64 oz.

Pou timoun sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj.

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Oswa Refrijere

64 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Mak:

 • save-awlays
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Oubyen Premiun

Grenn Antye

Pen

Sèlman: 16 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Pen ble antye oswa gren antye

Mak:

 • Aunt Millie’s
  • 100% Ble Antye
  • Healthy Goodness Grenn Antye Blan White
  • Cinnamon Raisin Swirl Bread
  • Cinnamon Swirl Bread
 • Best Choice
  • 100% Ble Antye
 • Bimbo
  • 100% Ble Antye
 • Bunny
  • 100% Ble Antye
 • Butternut
  • 100% Ble Antye
 • Family Choice
  • 100% Ble Antye
 • Kroger
  • 100% Ble Antye
 • Lewis Bake Shop
  • Healthy Life San Sik 100% Ble Antye 100% Ble Antye
  • Healthy Life 100% Ble Antye
  • 100% Ble Antye
 • Meijer
  • 100% Ble Antye
 • Nature’s Own
  • Sereyal Antye San Sik a 100%
  • Pen Konplè a 100% avèk/Myèl
 • Our Family
  • 100% Ble Antye
 • Pepperidge Farms
  • Stone Ground 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins Bread (Blue Label)
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat Bread
  • Very Thin 100% Whole Wheat Bread
  • Whole Grain Rye
 • Roman Meal
  • Sungrain 100% Ble Antye
 • Sara Lee
  • Klasik 100% Ble Antye
 • Schnucks
  • 100% Ble Antye
 • Shoppers Value
  • 100% Ble Antye
 • Signature Select
  • 100% Ble Antye
 • Stern’s
  • 100% Ble Antye
 • Village Hearth
  • 100% Ble Antye
 • Wonder
  • 100% Ble Antye
 • Sa ki pa enkli:
  • Ti pen
  • Bagels
  • Oubyen atik
  • Boulanjri

Avwàn

Gwosè: 16 – 18 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Rapid, flokon, san gluten oswa avwàn tradisyonèl
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Avwàn dekoupe
  • Ki gen sik, grès, lwil, oswa sèl ki ajoute

Diri Bren

Gwosè: 14 oz. – 16 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Senp, Bwat, Sachè
  • Enstantane, rapid oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Pasta Ble Antye

Gwosè: 16 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Nenpòt mak, fòm pasta ble antye

Mak:

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Tòtiya

Gwosè: 16 oz. sèlman

Mak:

 • Best Choice
  • Farin Konplè
  • Mayi
 • Celia’s
  • Farin Konplè
  • Mayi Jòn
  • Mayi Blan
 • Chi-Chi’s
  • Farin Konplè
  • Mayi
 • Don Pancho
  • Farin Konplè
 • Essential Everyday
  • Mayi 5½”
  • Farin Konplè Grenn Antye
 • Food Club
  • Ble Antye
 • Frescados
  • Farin Konplè
 • Great Value
  • Farin Konplè
 • Hy-Top
  • Mayi Jòn
 • Kroger
  • Farin Konplè
  • San Glitenn Mayi Jòn
 • La Banderita
  • Farin Konplè
  • Mayi
 • Meijer
  • Farin Konplè 8"
 • Mi Casa
  • Farin Konplè
 • Mission
  • Farin Konplè
  • Mayi
 • Ortega
  • Farin Konplè
 • Our Family
  • Mayi Jòn
  • Mayi Jòn
  • Farin Konplè
 • Schnucks
  • Farin Konplè
 • Signature Select
  • Farin Konplè
 • Tio Santi
  • Farin Konplè

Sereyal

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. jiska 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
(11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon.)

Mak:

Fanm ansent ak fanm ki gen entansyon pou vin ansent: Chèche sereyal ki gen 100% valè jounalye asid folik.

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. jiska 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
(11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon.)

Mak:

B&G FOODS

 • Orijinal

 • Enstantane

 • Orijinal

 • Enstantane

 • 2.5 Minit

 • 10 Minit

 • Grenn Antye Enstantane

 • Grenn Antye 2.5 Minit

General Mills

 • Plizyè grenn

 • Orijinal

 • Plizyè grenn Frèz

 • Blueberry

 • Kanèl

 • Mayi

 • Diri

 • Vaniy

 • Ble

 • Fiber One

 • Fiber One Honey Clusters

 • Berry Berry

 • Myèl

 • Orijinal

 • Total Whole Grain

 • Wheaties

Grain Berry

 • Pòm Kanèl Avwan Griye Avwàn

 • Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • Corn Flakes

 • Orijinal Avwan Griye

Kellogg’s

 • Kanèl

 • Orijinal

 • Blueberry

 • Chokola

 • Kanèl

 • Filled Mixed Berry

 • Original

 • Bite Gwosè

 • Pumpkin Spice

 • Strawberry

 • Orijinal

 • Orijinal

 • Pwoteyin Plizyè Grenn – Touch Kanèl

Malt-O-Meal

 • Chokola

 • Orijinal

 • CocoWheats

 • Farina

 • Crispy Rice

 • Orijinal

 • Strawberry Cream

Post

 • Corn Flakes

 • Banana Nut Crunch

 • Crunchy Pecan

 • Zanmann

 • Cinnamon

 • Myèl Griye

 • Maple and Pecans

 • Vaniy

 • Grenn Antye Zanmann

 • Whole Grain Honey Crunch

Quaker

 • Instant Grits - Original Only

 • Instant Oatmeal - Original Only

 • Orijinal

 • Vaniy

 • Oat Bran

 • Oatmeal Squares
  Sik Bren

 • Oatmeal Squares Kanèl

 • Oatmeal Squares Myèl

Mak Magazen Yo

 • Otorize:
  • Varyete ki elijib yo enkli: Corn Flakes, Crispy Rice, Instant Oatmeal, Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Rice Squares, Corn Squares, Corn Hexagons, Rice Hexagons

Mak:

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

Pwoteyin

Ze

Gwosè: 1 douzèn

 • Otorize:
  • Gwo Ze Oswa Gwo Ze Ekstra Koulè Blan Ak Oswa Koulè Bren
  • Mak ki mwen chè
 • Sa ki pa enkli
  • Òganik
  • Oubyen Premiun

Tofu

Gwosè: pake 14 – 17 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt fòm
  • Regilye oswa
  • Òganik

Mak:

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • Sa ki pa enkli:
  • Sa yo ajoute grès, sik, edilkoran, lwil, sodyòm, awom, asizónman
  • Tofu fri

Manba

Gwosè: Bokal 16 oz. – 18 oz

 • Otorize:
  • Ki Gen Aspè Krèm, Ki Gen Ti Grenn, Oswa Ki Gen Anpil Ti Grenn
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganic
  • Premium
  • Tatine
  • Oubyen melanje ak lòt atik
  • Reese

Pwason

Gwosè: Nenpòt gwosè

 • Otorize:
  • Ki Nan Bwat Konsèv Dlo, Lwil, Oswa Bouyon Legim
  • Mòso Ton: Nenpòt Dimansyon Bwat Oswa Sachè Savè Ki Ajoute: Piman Sitwon, Zonyon, Elatriye
  • Somon Woz: Nenpòt dimansyon bwat oswa sachè
  • Sadin: Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo,lwil, oswa dlo sale. Savè ki ajoute tomat, moutad, oswa sitwon
  • Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo,lwil, oswa dlo sale
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Albacore oswa Ton ak Najwa jòn
  • Blan
  • Solid
  • Fre
  • Konjele
  • Premye kalite

Pwa, Ti Pwa, Lantiy

 • Otorize:
  • Nenpòt kalite

Seche

Gwosè: Sachè 1 liv (16 oz.)

Nan Bwat Konsèv

Gwosè: 15 oz. – 64 oz.

 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Nan bwat
  • Pwa kwit
  • Pwa bè
  • Soup
  • Sa ki gen sik, grès, lwil ajoute, sa ki gen asezònman oswa vyann ajoute

Kesyon?

Rele klinik lokal Indiana Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (Indiana WIC, Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Ti bebe ak Timoun nan Indiana) oswa rele nan 800-522-0874.

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

wic.in.gov

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: