Ti Liv Pwogram Lan
Enfòmasyon Pou Kliyan Yo An Aplikayson, 1ye Oktòb 2022

 • Home
 • Program Booklet For Participants

WIC bay bon manje ak anpil lòt ankò

WIC se yon pwogram nitrisyon ki fè edikasyon sou sante ak nitrisyon, asistans pou alètman, manje ki bon pou sante, epi bay referans sou lòt sèvis gratis pou fanmi nan Indiana ki kalifye pou sa. WIC se yon Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm Tibebe ak Timoun).

WIC Ofri Fanmi Yo:

 • Pwomosyon ak asistans sou alètman
 • Kat eWIC pou achte manje ki bon pou sante
 • Referans sèvis sante ak sosyal
 • Depistaj ak oryantasyon sou sèvis vaksinasyon
 • Konsèy sou kijan pou moun manje pou amelyore sante

Ekip Nitrisyon WIC La Rankontre Chak Kliyan Pou:

 • Gade konpòtman nitrisyonèl ak sante yo
 • Bay konsèy pèsonèl sou sante
 • Asiste fanmi k ap chanje kèk bagay pou gen pi bon sante
 • Chwazi yon lis manje ki bon pou sante

Ak Kisa Pou Vini Nan Randevou WIC Ou An: mailo
lgt-green-new
Chak adilt, tibebe, oubyen timoun ki aplike nan Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm Tibebe ak Timoun) lan
lgt-green-new
Yon paran, titè oubyen moun k ap pran swen yon ti bebe oubyen yon timounk ap enskri nan WIC
lgt-green-new
Prèv idantite pou ou menm ak chak moun k ap enskri nan WIC

Pa egzanp:
 • Pèmi kondui w
 • Kat lopital
 • Foto ID
 • Kanè vaksinasyon
 • Sètifika maryaj
 • Batistè

lgt-green-new
Prèv Adrès

Pa egzanp:
 • Fakti oubyen lèt komèsyal yo voye ba ou
 • Resi pèman lwaye
 • Pèmi kondui ou genyen kounya a

lgt-green-new
Prèv sou revni – Dokiman sou revni chak moun nan fwaye a k ap travay oubyen ki gen yon sous revni

Pa egzanp:
 • Souch chèk pou dènye 30 jou yo; si yo peye w pa kenzèn, w ap pote 2 souch; oubyen si yo peye w pa semèn w ap pote 4 souch chèk
 • Lèt pou yo ba w pansyon alimantè, pansyon alimantè pou timoun, sekirite sosyal (gen SSI tou)
 • Deklarasyon chomaj oubyen konpansayon pou aksidan travay

Ou kaotomatikman benefisye yon revni si ou menm oubyen kèk manm nan fanmi w, ap patisipe nan Medicaid, Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Asistans tanporè pou Fanmi ki nan Bezwen) oubyen Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè).

Li obligatwa pou w gen yon prèv ki montre ou elijib:
 • Kat Medicaid pou Medicaid
 • Lèt yo ba w pou w resevwa TANF oubyen SNAP

lgt-green-new
Kanè vaksinasyon pou tout timoun jiska laj 2 zan k ap aplike pou WIC

Telechaje Aplikasyon INWIC lan Jodia

Chèche “IN WIC” oubyen “Indiana WIC”

Kesyon konsènan Aplikasyon an?

Mande asosye klinik WIC ou a!

Fòmasyon Anliy sou Nitrisyon

Yon manm ekip WIC ap fè w konnnen si ou ka reyalize pwochen randevou WIC ou an anliy. Gen de (2) opsyonpou fòmasyon nitrisyonèl anliy lan: suiv yon kou sou aplikasyon INWIC la oubyen wichealth.org!

Kijan Pou Kòmanse:

1
Konekte nan aplikasyon INWIC lan oswa wichealth.org. (Itlizatè premye fwa yo pral gen pou kreye yon kont.)
2
Seleksyone epi konplete yon leson. Konplete kesyon yon nan fen leson an.
3
Yon manm nan pèsonèl WIC la ap mete avantaj yo sou kat ou a.
4
Respekte pwochen randevou an prezansyèl ou genyen nan klinik lan.

Manje Timoun

Fwi Ak Legim

Gwosè: Bokal 4 oz, po 4 oz - 2 pake oubyen po 2 oz -2 pake

 • Otorize:
  • Mete yon sèl engrdyan oswa konbinezon fwi ak/oswa legim (pa egzanp pòm-banann, patat-pòm)

Mak Otorize yo:

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Pic Select Fresh

 • Tippy Toes

 • Happy Baby Organics

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Vyann

Gwosè: Resipyan 2.5 oz

 • Otorize:
  • Vyann sèlman, kapab gen ladann bouyon oubyen sòs.
  • Kalite ki disponib: kodenn, bèf, poul, oswa janbon.

Mak Otorize yo:

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, spageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Konsèy Pou W Achte Manje Timoun

ONZ Bokal 4 Oz
Oubyen 2 Pake 2 Oz.
Bokal 4 Oz.
Oubyen 2 Pake
128 32 16
96 24 12
64 16 8
32 8 4

Sereyal Tibebe

Gwosè: Resipyan 8 oz. oswa 16 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt Grenn Sereyal Oswa Miltigrenn

Mak Otorize yo:

 • Baby Basics

 • Beech-Nut

 • Danalac

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • An konsèv
  • divès anbalaj
  • fòmil ajoute, fwi, DHA, quinoa

Lèt Timoun

 • Otorize:
  • Mak, kalite, ak dimansyon espesifye sou balans benefis lan. Pa gen chanjman.

Lèt

img

Lèt Likid

Mak ki mwen chè. Tip ak tay pwodui a sou balans avantaj yo

 • Otorize:
  • Antye oswa Vitamin D
  • Grès redwi (2%)
  • Ki pa gen anpil grès (½ oubyen 1%) oubyen san grès (ekreme)
 • Sa ki pa enkli:
  • Òrganik
  • Ki gen savè
  • Imitasyon
  • Buttermilk
  • Milnot
  • Vitamite
  • Boutèy an vè

de (2) katon yon ka, ka ranplase ½ galon si ½ galon an pa disponib.

Lèt Espesyal

Jan yo mete l sou balans avantaj yo.

 • Otorize:

Evapore:

Gwosè: 12 oz.

San Lactoz

Gwosè: yon ka oubye ½ galon oubyen 0.75 galon

Poud

Gwosè: Tout dimansyon

Ultra-wo Tanperati (UHT)

de (2) katon yon ka, ka ranplase ½ galon si ½ galon an pa disponib.


Soy Milk

Gwosè: Soy milk antye oswa orijinal nan ½ resipyan galon

 • Otorize:
  • Boutèy an vè ak awomatize.

Mak Otorize yo:

 • 8th Continent

 • Great Value

 • Silk

 • Sa ki pa enkli:
  • Awomatize
  • Boutèy an vè

Yogout

Gwosè: Po 1 Ka (32 oz.) oswa

Plizyè Pakè: 2, 4 oz. 4 pake cups = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 pake cups = 32 oz.;

2, 2 oz. 8 pake tubes = 32 oz.; 1, 2 oz. 16 pake tubes = 32 oz.a

 • Otorize:
  • Nenpòt savè
  • San grès, ki pa gen anpil grès, antye, yogout Greek.

Mak Otorize yo:

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Premiun
  • Lejè
  • Miks
  • Cup yo vann endividyèlman
  • Sa ki gen plis pase 40 gram sik pa cup

img

Fwomaj

Gwosè: 8 oz. oswa 16 oz.

 • Otorize:
  • Ki Fèt Ozetazini, Pre-Anbale
  • Grès antye, grès redwi oswa ki pa gen grès;
  • Tranche, graje, kib, an myèt, an batonè, an bandlèt, queso oaxaca,
  • nenpòt nan savè sa yo oswa konbinezon:
   • American - pasteurized processed
   • Cheddar
   • Colby
   • Colby–Jack
   • Monterey Jack
   • Mozzarella
   • Muenster
   • Provolone
   • Queso
   • Swiss
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Fwomaj ki sòti nan chakitri
  • Manje ki fèt ak fwomaj
  • Pwodui ki fèt ak fwomaj,
  • Tatinad oubyen ranplasan
  • Imitation or individually wrapped cheese slices
  • Spiced, flavored, or imported

Fwi Ak Legim Yo

Òganik Oswa Pa Òganik

Generic PLU 4469. Montan dola ki ekri nan lis acha.


Refrijere

 • Otorize:
  • Fwi ki san sik ajoute
  • Legim ki pa pòmdetè
 • Sa ki pa enkli:
  • Nenpòt tip pòmdetè konjele
  • Pwodwi yo ajoute edilkoran ladan yo, lwil, grès, zèb oubyen epis; krèm, sòs oubyen mòso pen.

img

Fre

 • Otorize:
  • Antye oswa koupe
  • Salad senp nan sachè
 • Sa ki pa enkli:
  • Legim marinen
  • Doliv
  • Èy Oswa Epis
  • Nwa
  • Atik pou fè ba salad
  • Flè ki ka manje
  • Sitwouy pou dekorasyon
  • Oubyen plato pou fè fèt avèk tranpèt, vinegrèt, oubyen kwouton.

Nan Bwat Konsèv

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Fwi ki 100% ji fwi oswa dlo
  • Legim òdinè, ki pa gen anpil sodyòm, oswa san sèl ajoute
 • Sa ki pa enkli:
  • Fwi ak legim yo ajoute sik, siwo, edilkoran, kondiman, awòm, grès, luil
  • Fèy oswa epis
  • Krèm/ fwomaj/ bè an sòs,
  • Legim marinen,
  • sòs tomat, soup
  • salsa, melanj ki gen vyann oswa legim
Mom Baby
Sonje

Avantaj Valè Lajan Kach fwi ak legim yo ranbousab jiska montan ki endike nan pwogram avantaj la.

Kalkile pri inite
Lè w ap achte fwi ak legim

$
÷
=
$
img

Konsèy ou ede w resevwa valè maksimòm avantaj Fwi ak Legim

 • Prevwa achte atik ki gen pri fiks yo.
 • Achte atik ki pa koupe avan (yon tranch melon vann pi chè pase yonn ou achte an kè pou w al koupe lakay ou).
 • Itilize koupon pou redui nan pri atik yo ak pri acha yo.
 • Purchase “in season” for the lowest produce prices.

Ji

Ji Konsantre Refrijere

Dimansyon an espesifye sou pwogram avantaj la.

Pou fanm sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C.
  • Nenpòt savè oswa melanj.

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan

46-48 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Konjele Oubyen Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Konsantre

11.5 – 12 oz. ji konsantre dwe fè 48 oz.

oubyen plis lè li melanje dapre enfòmasyon fabrikan an.

Mak Otorize yo:

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebird
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • northland_logo
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik oubyen
  • Premiun

Ji – 64 OZ.

Pou timoun sèlman.

 • Otorize:
  • 100% Ji (Fwi oswa Legim)
  • Ak omwen 72 mg OSWA 120% Vitamin C.
  • Nenpòt savè oswa melanj.

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan Oswa Refrijere

64 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Mak Otorize yo:

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik oubyen
  • Premiun

Grenn Antye

Pen

Gwosè: 16 oz. sèlman.

 • Otorize:
  • Whole wheat or whole grain loaf

Mak Otorize yo:

 • Aunt Millie’s
  • 100% Whole Wheat
  • Healthy Goodness Whole Grain White
  • Cinnamon Raisin Swirl Bread
  • Cinnamon Swirl Bread
 • Best Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Bimbo
  • 100% Whole Wheat
 • Bunny
  • 100% Whole Wheat
 • Butternut
  • 100% Whole Wheat
 • Family Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Kroger
  • 100% Whole Wheat
 • Lewis Bake Shop
  • Healthy Life Sugar Free 100% Whole Wheat
  • Healthy Life 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat
 • Meijer
  • 100% Whole Wheat
 • Nature’s Own
  • 100% Whole Grain Sugar Free
  • 100% Whole Wheat with Honey
 • Our Family
  • 100% Whole Wheat
 • Pepperidge Farms
  • Stone Ground 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins Bread (Blue Label)
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat Bread
  • Very Thin 100% Whole Wheat Bread
  • Whole Grain Rye
 • Roman Meal
  • Sungrain 100% Whole Wheat
 • Sara Lee
  • Classic 100% Whole Wheat
 • Schnuck’s
  • 100% Whole Wheat
 • Shoppers Value
  • 100% Whole Wheat
 • Signature Select
  • 100% Whole Wheat
 • Stern’s
  • 100% Whole Wheat
 • Village Hearth
  • 100% Whole Wheat
 • Wonder
  • 100% Whole Wheat
 • Sa ki pa enkli:
  • Ti pen
  • Bagels
  • Atik Boulanjri

Avwàn

Gwosè: 16 – 18 oz. sèlman.

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • rapid, flokon, san gluten oswa avwàn tradisyonèl.
 • Sa ki pa enkli:
  • Avwán òganik
  • avwán koupe
  • ak sa yo ajoute sik, grès, lwil oubyen sèl.

Diri Bren

Gwosè: 14 oz. – 16 oz.

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • senp, bwat, sachè
  • enstantane, rapid oswa regilye.
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Pasta Ble Antye

Gwosè: 16 oz. sèlman.

 • Otorize:
  • Nenpòt mak, fòm pasta ble antye.

Mak Otorize yo:

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Tòtiya

Gwosè: 16 oz. sèlman.

Mak Otorize yo:

 • Best Choice
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Celia’s
  • Whole Wheat
  • Yellow Corn
  • White Corn
 • Chi-Chi’s
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Don Pancho
  • Whole Wheat
 • Essential Everyday
  • Corn 5½”
  • Whole Wheat 8” Whole Grain
 • Food Club
  • Whole Wheat
 • Frescados
  • Whole Wheat
 • Great Value
  • Whole Wheat
 • Hy-Top
  • Yellow Corn
 • Kroger
  • Whole Wheat
  • Gluten Free Yellow Corn
 • La Banderita
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Meijer
  • Whole Wheat 8”
 • Mi Casa
  • Whole Wheat
 • Mission
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Ortega
  • Whole Wheat
 • Our Family
  • Yellow Corn
  • White Corn
  • Whole Wheat
 • Schnucks
  • Whole Wheat
 • Signature Select
  • Whole Wheat
 • Tio Santi
  • Whole Wheat

Sereyal

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. jiska 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon.)

Fanm ansent ak fanm ki gen entansyon pou vin ansent: Chèche sereyal ki gen 100% valè jounalye asid folik.

 • = San Glitenn
 • = yon minimòm 51% sereyal antye
 • = 100% (Daily Value) kantite asid folik ou bezwen chak jou a

Gwosè: Breakfast Cereal (9 oz. to 36 oz. size packages) in any combination.
(11.8 oz. and 23.7 oz. Instant Oatmeal allowed as an exception).

Mak Otorize yo:

B&G FOODS

 • Original

 • Instant

 • Original

 • Instant

 • 2½ Minute

 • 10 Minute

 • Whole Grain Instant

 • Whole Grain 2½ Minute

General Mills

 • Multigrain

 • Original

 • Multigrain Strawberry

 • Blueberry

 • Cinnamon

 • Corn

 • Rice

 • Vanilla

 • Wheat

 • Fiber One

 • Fiber One Honey Clusters

 • Berry Berry

 • Honey

 • Original

 • Total Whole Grain

 • Wheaties

Grain Berry

 • Apple Cinnamon Toasted Oats

 • Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • MultiBran Flakes

 • Original Toasted Oats

Kellogg’s

 • Cinnamon

 • Original

 • Blueberry

 • Chocolate

 • Cinnamon Roll

 • Filled Mixed Berry

 • Original

 • Bite Size

 • Pumpkin Spice

 • Strawberry

 • Original

 • Original

 • Protein Multigrain - Touch of Cinnamon

Malt-O-Meal

 • Chocolate

 • Original

 • CocoWheats

 • Farina

 • Crispy Rice

 • Original

 • Strawberry Cream

Post

 • Bran Flakes

 • Banana Nut Crunch

 • Crunchy Pecan

 • Almonds

 • Cinnamon

 • Honey Roasted

 • Maple and Pecans

 • Vanilla

 • Whole Grain Almond Crunch

 • Whole Grain Honey Crunch

Quaker

 • Instant Grits - Original Only

 • Instant Oatmeal - Original Only

 • Original

 • Vanilla

 • Oat Bran

 • Oatmeal Squares
  Brown Sugar

 • Oatmeal Squares Cinnamon

 • Oatmeal Squares Honey Nut

Mak Magazen Yo

 • Otorize:
  • Eligible varieties include: Corn Flakes, Crispy Rice, Instant Oatmeal , Frosted Shredded Wheat , Toasted Oats , Rice Squares, Corn Squares, Corn Hexagons, Rice Hexagons

Mak Otorize yo:

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

Pwoteyin

Pwa, Ti Pwa, Ak Lantiy

 • Otorize:
  • Nenpòt kalite

Seche

Gwosè: 1 liv sachè (16 oz.)

Nan Bwat Konsèv

Gwosè: 15 oz. – 64 oz.

 • Sa ki pa enkli:
  • Ariko òganik
  • nan bwat
  • ariko vèt nan konsèv
  • pwa nan konsèv
  • ariko jòn ak sa yo ajoute sik
  • grès, lwil, asizònman oubyen vyann

Ze

Gwosè: 1 douzèn

 • Otorize:
  • Gwo Ze Oswa Gwo Ze Ekstra Koulè Blan Ak Oswa Koulè Bren
  • Mak ki mwen chè sèlman.
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik
  • Premiun

Pou manman ki bay tete konplètman.

Pwason

Gwosè: Nenpòt gwosè

 • Otorize:
  • Ki Nan Bwat Konsèv Dlo, Lwil, Oswa Bouyon Legim
  • Mòso Ton: nenpòt gwosè Nenpòt dimansyon bwat oswa sachè Savè ki ajoute: piman sitwon, zonyon, elatriye.
  • Somon Woz: Nenpòt dimansyon bwat oswa sachè.
  • Sadin: Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo,lwil, oswa dlo sale. Savè ki ajoute tomat, moutad, oswa sitwon.
  • Mackerel: Nenpòt dimansyon bwat konsèv dlo,lwil, oswa dlo sale.
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Albacore oswa Ton ak Najwa jòn/li>
  • Blan
  • Solid
  • Fre
  • Konjele
  • Premye kalite.

Pou manman ki bay tete konplètman.


Manba

Gwosè: Bokal 16 oz. – 18 oz.

 • Otorize:
  • Ki Gen Aspè Krèm, Ki Gen Ti Grenn, Oswa Ki Gen Anpil Ti Grenn
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganic
  • Natirèl
  • Premium
  • Tatine
  • Melanje ak lòt atik Reese

Tofu

Gwosè: pakè 14 – 17 oz.

 • Otorize:
  • Nenpòt fòm
  • Regilye
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • Sa ki pa enkli:
  • Sa yo ajoute grès, sik, edilkoran, lwil, sodyòm, awom, asizónman
  • Tofu Fri
Kesyon Yo Poze Souvan Dr Mom
Si w prevwa demenaje, ale yon lòt kote nan Indiana, ou ka verifye sou sit web nou an pou jwenn lis tout biwo WIC nan etat a nan www.wic.in.gov. Si w ap planifye pou w kite Indiana, ou kapab rele biwo lokal WIC ou. You kapab ba w enfòmasyon sou pwogram WIC nan lòt eta yo ak a letranje. Ou kapab rele tou biwo WIC lan nan 1-800-522-0874. Ou kapab fè demann tou pou yon verifikasyon sètifikasyon nan biwo lokal WIC ou an. Fòm sa gen ladann enfòmasyon nesesè pou transfere enfòmasyon WIC fwaye w lan bay klinik WIC nan nouvo eta ou ale an.

Yon mandatè se yon moun ou fè konfyans. Ou bay moun sa otorizayon pou itilillze kat eWIC ou an si w paka ale nan magazen an. Ou dwe asire w ke mandatè w lan konnen ki manje pou l achte epi kijan pou l itilize kat eWIC lan.

Fè atansyon si ou bay yon moun kat ou ak PIN ou paske yo ka reklame tout avantaj WIC ou yo. Avantaj sa yo p ap ranplase. Bay kat ou ak PIN ou sèlman a moun ke w chwazi kòm mandatè.

Pwogram WIC lan pwoteje dwa vi prive w. WIC pa pral pataje enfòmasyon san pèmisyon w. Sa gen ladann lè randevou yo ak enfòmasyon medikal.
Mande ekip WIC lan enfòmasyon sou sèvis ki nan zòn ou. Lè w ap enskri nan WIC la, y ap ba w referans Medicaid ak lòt founisè sèvis sosyal. Menm si Pwogram WIC Indiana a pa bay swen sante, WIC Indiana ap oryante tout patisipan bay founisè swen sante jan sa mande.

Kèk nan referans yo gen ladann:

 • Medicaid
 • TANF
 • 1-800-QUIT NOW
 • Pwogram Sante Matènèl ak Timoun
 • Nutrition Training Program (Pwogram Fòmasyon sou Nitrisyon) ki ofri pa Program ki ede moun kite fimen yo
Alètman Bon Pou Sante Tibebe flower
Tout manman ka ede pitit yo a grandi epi devlope ak pwòp lèt matènèl yo a. Se yon solisyon pratik, ki bon pou sante.

Ki Bon Pou Sante Manman Yo

 • Akselere pèt pwa apre gwosès
 • Ede w kenbe zo w solid sa ki ap pwoteje w kont osteyopowòz a lavni
 • Mwens travay preparatwa — lèt disponib nan tanperati ideyal
 • Redwi risk dyabèt tip 2 epi tou redwi risk kansè tete ak ovè

Ki Bon Pou Sante Tibebe Yo

 • Meyè nitrisyon posib
 • Fasil pou dijere
 • Ede evite maladi kwonik tankou dyabèt, astm, maladi kè, ak kansè
 • Redwi risk mò sibit nourison, enfeksyon zòrèy, viris respiratwa sensityal ak dyare
 • Favorize kwasans sèvo. Etid montre ke timoun ki tete pran tete gen kosyan entèlektyèl pi wo

Ideyal Pou Fanmi Yo

 • Ede manman ak bebe yo rete an sante
 • Manman ak bebe ki an sante yo pi aktif epi yo pare pou jwe
 • Ekonomize tan, lajan, ak pwoteje anviwònman

Indianan WIC ke gen Konsiltan ak Konseye pou Alètman nan ekip yo pou ofri sipò gratis. WIC kapab ede ak nenpòt difikilte ki gen ladann tranzisyon pou rekòmanse travay oswa lekòl.

Alète!
Manman Ak Bebe an Resevwa Plis Manje

Alètman Eksklizif
Jiska yon lane

Alètman Pasyèl
Jiska yon lane

San Alètman
Jiska 6 mwa

Kòman Pou W Itilize Kat eWIC Indiana Ou an

Lè W Ap Itilize Kat eWIC La

Chache ansèy Indiana eWIC Card Accepted Here (Yo Aksepte Kat Indiana eWIC Isit La) nan magazen ki gen liy WIC. Verifye ak magazen w lan pou w pi byen konprann pwosesis lan. Pwochen etap sa yo dekri pwosesis jeneral pou w konplete yon tranzaksyon WIC e li ka lejèman diferan de yon magazen a yon lòt.

Verifye Balans Ou

Ou ka benefisye avantaj lè w verifye dènye resi magazen ou an, pa:

lè w verifye paj Avantaj yo sou
Aplikasyon Mobil INWIC

Sèvis Kliyantèl la nan
1-855-349-1454

lè w ale sou sit wèb mèt kat la nan
https://www.connectebt.com/inwicclient/reciplogin_client.jsp

Si w pèdi oswa andomaje kat eWIC ou an, rele Sèvis Kliyantèl lan nan 1-855-349-1454 pou anile kat ou an epi kontakte klinik ou an pou jwenn yon kat ranplasman. Nimewo sa nan do kat eWIC ou an tou Ou kapab rele nimewo sa, gratis, 24 sou 24, 7 jou sou 7.
 • Si kat eWIC ou pèdi oswa yo vòlè li.
 • Si kat eWIC ou pèdi oswa pa mache.
 • Si yon moun ap itilize kat eWIC ou san apwobasyon w.
 • Si ou bliye kat PIN ou oubyen ou ta renmen reyinisyalize PIN ou.
 • Si ou gen kesyon oswa bezwen èd ak kat eWIC ou.
 • Kenbe kat ou an sekirite epi pwòp.
 • PA jete l si ou fin itilize tout avantaj ou yo. Menm kat lan itilize chak mwa.
 • Evite pati nwa dèyè kat lan grave.
 • PA pliye l oubyen tòde l, fè twou ladan l oubyen itilize pou grate pabriz la oubyen pou ouvè pòt ki fèmen.
 • PA mete l bò kòt leman oubyen aparèy elektrik tankou telefòn pòtab.
 • PA kite l nan solèy oubyen lòt kote ki cho tankou tablo bò machin ou an.

Konsèy Ak Rapèl

Pa Bliye Respekte Randevou Ou Yo Pou Avantaj WIC Ou Yo.

Klinik ou an ap make randevou an nan do ti liv sa. Si ou resewva avantaj ou yo ta ou kapab jwenn mwens manje pou mwa.

Wap resevwa avantaj WIC ou yo sou kat Indiana eWIC ou an pandan vizit klinik ou an oswa nan pwogram fòmasyon nitrisyon anliy lan. Nan vizit klinik ou, ou pral resevwa yon lis avantaj fwaye w yo pou mwa aktyèl lan ak pou pwochen mwa yo. Li montre kòmansman ak dat fen avantaj mwa yo.

Kenbe Randevou Yo

Rele klinik WIC ou an si w vle chanje dat.

Itilize Kat eWIC Ou a Byen

Achte kote to aksepte kat eWIC yo. Achte sèlman manje ki ekri nan lis acha. Itilize avantaj ou yo avan yo ekspire. Verifye resi eWIC ou a oubyen balans avantaj yo nan aplikasyon WIC la aprè ou fin achte manje nan magazen an.

Konsève Ti Liv Pwogram WIC Ou an.

 • Ale avèk li nan magazen an pou ede yo idantifye manje WIC apwouve yo.
 • Ale avèk li nan klinik lan pou make randevou yo.

Byen Achte!

 • Planifye kòman w ap itilize kat eWIC ou a pou w ka gen manje pou tout mwa a.
 • Konpare pri manje yo epi achte mak ki pi ba pri a.
 • Itilize koupon yo epi chache òf "achte yonn, jwenn yonn gratis"(buy one get one free) ak lòt òf magazen an.

Anvizaje Bay Pitit Ou Lèt.

Bebe yo fèt pou resevwa alètman tete. Manman kap bay tete yo resevwa manje adisyonèl epi kapab rete nan pwogram WIC lan jiska yon lane. Mande èd ak enfòmasyon sou alètman nan klinik WIC lan.

Chwazi Dimansyon Pake Ki Ototrize Yo.

Konnen dimansyon pake ki otorize nan avantaj ou yo epi ki chaje sou kat eWIC ou an. Lè w chwazi dimansyon pake ki kòrèk yo sa pral pèmèt kat eWIC ou an peye kòrèkteman pou atik yo sou kontwa.

Manje WIC Yo Paka Retounen Nan Magazen an Pou W Jernn Kredi Oswa Kash Oswa Chanje Yo Ak Lòt Atik.
Rete Janti Ak Kesye an.

Si ou gen pwoblèm pou ou itilize avantaj ou yo oubyen jwenn manje WIC nan episri a, rele Klinik WIC lokal la pou w fè nou konn sa pou nou ka ede w.

wic-card
Chache etikèt etajè korespondan an ki bò kote atik WIC apwouve yo.

Ak Kisa Pou Vini Nan Magazen an:

Randevou WIC Yo

Telechaje epi enprime tracker randevou WIC ou isit la:

Enpòtan Enfòmasyon

Achte, vann oubyen twoke avantaj WIC yo ENTÈDI. Si yo sispèk w ap fè youn nan aksyon sa yo, ou ka:

REPEYE KACH valè avantaj manje/lèt bebe a; oswa

PÈDI AVANTAJ OU YO nan pwogram WIC la.

PA:

Si ou gen kesyon oubyen preyokipasyon, wè ak ekip WIC nan lokalite ou a, kontakte biwo WIC nan Eta a nan 1-800-522-0874 oubyen voye yon imel nan INWICFraud@isdh.in.gov.

Fè Biwo WIC Yo Konnen Si Ou:

Kesyon?

Annik rele 800-522-0874 oubyen kontakte klinik WIC ki nan zòn ou an.
Dwa Ak Reskonsablite Ou Pou Pwogram WIC Indiana a flower

Dwa Patisipan an

Reskonsablite
Patisipan an

Dwa ou ak obligasyon ou nan pwogram nan gen ladan l tou pa vann, pa eseye vann oubyen twoke manje WIC yo, lèt bebe, ponp pou tire lèt WIC fè yo, materyèl pou alètman, oubyen kat eWIC la sou sit rezo sosyal yo (pa egz: Facebook, Craigslist, Ebay, community garage sales, elatriye.).
Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: