TI LIV PWOGRAM NAN
Enfòmasyon Pou Kliyan Yo An aplikayson, 1 Oktòb 2023

 • Home
 • Program Booklet For Participants

WIC bay bon manje ak anpil lòt ankò

WIC se yon pwogram nitrisyon ki fè edikasyon sou sante ak nitrisyon, asistans pou alètman, manje ki bon pou sante, epi bay referans sou lòt sèvis gratis pou fanmi nan Indiana ki kalifye pou sa. WIC vle di Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Tibebe ak Timoun.

heart-round

WIC ofri fanmi yo:

 • Edikasyon ak sipò nan bay tete
 • Kat eWIC pou achte manje ki bon pou sante
 • Referans sèvis sante ak sosyal
 • Depistaj ak oryantasyon sou sèvis vaksinasyon
 • Konsèy sou kijan pou moun manje pou amelyore sante

staff-meet

Ekip nitrisyon WIC la rankontre chak kliyan pou:

 • Gade konpòtman nitrisyonèl ak sante yo
 • Bay konsèy pèsonèl sou sante
 • Asiste fanmi k ap chanje kèk bagay pou gen pi bon sante
 • Chwazi yon lis manje ki bon pou sante

Ak kisa pou ou vini nan Randevou WIC ou an: mailo
lgt-green-new
Chak granmoun, tibebe, oubyen timoun k ap aplike nan WIC la
lgt-green-new
Yon paran, titè oubyen moun k ap pran swen yon ti bebe oubyen yon timoun k ap enskri nan WIC
lgt-green-new
Prèv idantite pou ou menm ak chak moun k ap enskri nan WIC

Pa Egzanp:
 • Pèmi kondwi ak adrès aktyèl la
 • Dosye lopital
 • Photo Idantite
 • Dosye vaksen
 • Lisans maryaj
 • Batistè

lgt-green-new
Prèv Adrès

Pa Egzanp:
 • Fakti oubyen lèt komèsyal yo voye ba ou
 • Resi pèman lwaye
 • Pèmi kondwi ou genyen kounya a

lgt-green-new
Prèv sou revni – Dokiman sou revni chak moun lakay ou k ap travay oubyen ki gen yon sous revni

Pa Egzanp:
 • Souch chèk pou dènye 30 jou yo; si yo peye w pa kenzèn, pote 2 souch chèk; oubyen si yo peye w pa semèn, pote 4 souch chèk
 • Lèt atribisyon pou pansyon alimantè, pansyon alimantè pou timoun, Sekirite Sosyal (ladann gen SSI)
 • Deklarasyon chomaj oubyen konpansayon pou aksidan travay

Ou ka otomatikman kalifye pou revni si oumenm oswa kèk manm fanmi an patisipe nan Medicaid, Asistans Tanporè pou Fanmi ki nan Nesesite (TANF) oswa Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP).

Prèv kalifikasyon obligatwa:
 • Kat Medicaid pou Medicaid
 • Lèt atribisyon pou TANF oubyen SNAP

lgt-green-new
Kanè vaksinasyon pou tout tibebe ak timoun jiska laj 2 zan k ap aplike pou WIC

Telechaje Aplikasyon INWIC lan Jodia

wic_iPhone11Pro

Chèche “IN WIC” oubyen “Indiana WIC”

play-store-icon
app-store

Kesyon konsènan Aplikasyon an?

Mande asosye klinik WIC ou a!

Fòmasyon Anliy sou Nitrisyon

Yon manm ekip WIC ap fè w konnnen si ou ka reyalize pwochen randevou WIC ou a anliy. Gen 2 opsyon pou fòmasyon nitrisyonèl anliy lan: suiv yon kou sou aplikasyon INWIC la oubyen wichealth.org!

wic_iPhone11Pro
wic-health

kijan pou kòmanse:

1
Konekte sou aplikasyon INWIC la oswa wichealth.org. (Itilizatè premye fwa yo pral gen pou kreye yon kont.)
2
Seleksyone epi konplete yon leson. Konplete kesyon ki nan fen leson an.
3
Yon manm nan estaff WIC la ap mete avantaj yo a distans sou kat ou a.
4
Respekte pwochen randevou an prezansyèl ou genyen nan klinik la.

Manje Timoun

Fwi Ak Legim

Gwosè: Bokal 4 oz., po 4 oz. - 2 pake oubyen po 2 oz. -2 pake

 • Otorize:
  • Li gen ladann yon sèl engredyan oswa konbinezon fwi ak/oswa legim (pa egzanp pòm-bannann, patat-pòm)
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • wic_BeechNut_SweetPotato

  Beech Nut

 • bac_gerber_sweeetpotato

  Gerber

 • Meijer_Infant-Food

  Meijer

 • EB_BabyFoodJars_Pears_4oz_Front

  Earth’s Best Organic

 • Parents

  Parent’s Choice

 • Select_Fresh_Baby_Food

  Pic Select Fresh

 • wic_TippyToes_Carrots

  Tippy Toes

 • HappyBabyOrganics

  Happy Baby Organics

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, legim, diri, espageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Vyann

Gwosè: Resipyan 2.5 oz

 • Otorize:
  • Vyann sèlman, kapab gen ladann bouyon oubyen sòs
  • Kalite ki disponib: kodenn, bèf, poul, oswa janbon
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • Sachè
  • Melanj ak sereyal, mamit, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, legim ak vyann, diri, espageti, yogout, oswa nouy)
  • Sik ki ajoute, lanmidon, sèl, oswa DHA

Konsèy Pou W Achte Manje Timoun

Ounces Bokal 4 oz. oubyen
de pake 2 oz
de pake 4 oz
128 32 16
96 24 12
64 16 8
32 8 4

Sereyal Tibebe

Gwosè: Resipyan 8 oswa 16 oz

 • Otorize:
  • Nenpòt grenn, divès grenn, oswa
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • Baby Basics

 • Beech-Nut

 • Danalac

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Tippy Toes

 • Sa ki pa enkli:
  • An konsèv
  • Divès anbalaj
  • Fòmil ajoute, fwi, kinowa, oswa DHA

Lèt Timoun

 • Otorize:
  • Mak, kalite, ak dimansyon espesifye sou balans benefis lan. Pa gen chanjman.

Lèt

img

Lèt Likid

Mak ki mwen chè. Kalite pwodwi ak dimansyon jan sa ekri sou pwogram avantaj la.

 • Otorize:
  • Antye oswa Vitamin D
  • Grès redwi (2%)
  • Ki pa gen anpil grès (½ oubyen 1%) oubyen san grès (ekreme)
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Ki gen savè
  • Imitasyon
  • Lètfwomaj
  • Milnot
  • Vitamite
  • Oswa boutèy an vè

2 katon yon ka, ka ranplase ½ galon si ½ galon an pa disponib.

Lèt Espesyal

Jan yo mete l sou balans avantaj yo.

 • Otorize:

Evapore:

Gwosè: 12 oz.

San Lactoz

Gwosè: yon ka oubyen ½ galon oubyen 0.75 galon

Poud

Gwosè: Tout dimansyon

UHT

2 katon yon ka, ka ranplase ½ galon si ½ galon an pa disponib.


Lèt Soja

Gwosè: nan ½ resipyan galon

 • Otorize:
  • Lèt Soja antye oswa orijinal

Mak Otorize yo:

 • 8th Continent

 • Great Value

 • Silk

 • Sa ki pa enkli:
  • Boutèy an vè ak
  • Awomatize

Yogout

Gwosè: Po 1 Ka (32 oz.) oswa

Plizyè Pakè: 2, 4 oz. 4 tas = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 tas = 32 oz.; 2, 2 oz. 8;

tib = 32 oz.; 1, 2 oz. 16; tib = 32 oz.a

 • Otorize:
  • Nenpòt savè
  • san grès, ki pa gen anpil grès, antye, yogout Grèk

Mak Otorize yo:

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Premium
  • Lejè
  • Mikse
  • Tas yo vann endividyèlman oubyen
  • Sa ki gen plis pase 40 gram sik pa tas

img

Fwomaj

Gwosè: 8 oz. oswa 16 oz.

 • Otorize:
  • Ki Fèt Ozetazini, Pre-Anbale
  • Grès antye, grès redwi, oswa ki pa gen grès
  • tranche, graje, kib, an myèt, an batonè, an bandlèt (jiska 16 oz), queso oaxaca
  • epi nenpòt nan savè sa yo oswa konbinezon:
   • American - pasteurized processed
   • Cheddar
   • Colby
   • Colby–Jack
   • Monterey Jack
   • Mozzarella
   • Muenster
   • Provolone
   • Queso
   • Swiss
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Fwomaj ki sòti nan chakitri
  • Manje ki fèt ak fwomaj
  • Pwodui ki fèt ak fwomaj
  • Tatinad oubyen ranplasan
  • Imitasyon oubyen tranch fwomaj ki anbale de fason endividyèl
  • Epise, awomatize oubyen enpòte

Fwi Ak Legim Yo

Òganik Oswa Pa Òganik

Generic PLU 4469. Montan dola ki ekri nan lis acha.


Konjele

 • Otorize:
  • Fwi ki san sik ajoute
  • Legim ki pa pòmdetè
 • Sa ki pa enkli:
  • Nenpòt tip pòmdetè konjele
  • Pwodwi yo ajoute edilkoran ladan yo, lwil, grès, zèb oubyen epis; krèm, sòs oubyen moso pen

img

Fre

 • Otorize:
  • Antye oswa koupe
  • Salad senp nan sachè
 • Sa ki pa enkli:
  • Legim marinen
  • Doliv
  • Fèy oswa epis
  • Nwa
  • Atik pou fè ba salad
  • Flè ki ka manje
  • Sitwouy pou dekorasyon
  • Oubyen plato pou fè fèt avèk tranpèt, vinegrèt, oubyen kwouton

Nan Bwat Konsèv

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Fwi ki 100% ji fwi oswa dlo
  • Legim òdinè, ki pa gen anpil sodyòm, oswa san sèl ajoute
 • Sa ki pa enkli:
  • Fwi ak legim yo ajoute sik, siwo, edilkoran, kondiman, awòm, grès, luil
  • Fèy oswa epis
  • Krèm/ fwomaj/ bè an sòs
  • Legim marinen
  • Sòs tomat, soup, salsa
  • Melanj ki gen vyann oswa legim
Mom Baby
Sonje

Benefis Lajan Kach Fwi ak Legim yo ranbousab jiska montan ki endike nan pwogram avantaj la.

Kalkile pri inite
Lè w ap achte fwi ak legim

$
÷
=
$
img

Konsèy pou ede w resevwa valè maksimòm pou Benefis Lajan Kach Fwi ak Legim ou

 • Prevwa achte atik ki gen pri fiks yo.
 • Achte atik ki pa koupe anvan (yon tranch melon vann pi chè pase yonn ou achte an kè pou w al kale epi koupe lakay ou).
 • Itilize koupon pou redui nan pri atik yo ak pri acha yo.
 • Achte "selon sezon an" pou w ka jwenn pri pwodwi ki pi ba yo.

Ji

Ji Konsantre Konjele

Dimansyon an espesifye sou pwogram avantaj la.

Pou fanm sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg oswa 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj

Konsèvasyon Nan Tanperati Anbyan

46 – 48 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Konjele oswa Konsève Nan Tanperati Anbyan Konsantre

11.5 – 12 oz. ji konsantre dwe fè 48 oz. oswa

oubyen plis lè li melanje daprè enfòmasyon fabrikan an.

Mak Otorize yo:

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebird
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • northland_logo
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik oswa
  • Premye kalite

Ji – 64 OZ.

Pou timoun sèlman.

 • Otorize:
  • 100% ji (fwi oswa legim)
  • Ak omwen 72 mg oswa 120% Vitamin C
  • Nenpòt savè oswa melanj

Konsèvasyon nan Tanperati Anbyan oswa Refrijere

64 oz. sèlman. Nenpòt resipyan.

Mak Otorize yo:

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik oswa
  • Premye kalite

Grenn Antye

Pen ak Ti Pen

Gwosè: Pen antye 16 oz. sèlman epi moso pen 12 – 16 oz. pake.

 • Otorize:
  • Pen ble antye oswa gren antye

Mak Otorize yo:

 • Aunt Millie’s
  • 100% Whole Wheat
  • Healthy Goodness Whole Grain White
 • Best Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Bimbo
  • 100% Whole Wheat
 • Bunny
  • 100% Whole Wheat
 • Butternut
  • 100% Whole Wheat
 • Family Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Kroger
  • 100% Whole Wheat
 • Lewis Bake Shop
  • Healthy Life Sugar Free 100% Whole Wheat
  • Healthy Life 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat
 • Meijer
  • 100% Whole Wheat
 • Nature’s Own
  • 100% Whole Grain Sugar Free
  • 100% Whole Wheat with Honey
 • Our Family
  • 100% Whole Wheat
 • Pepperidge Farms
  • Stone Ground 100% Whole Wheat hamburger buns
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins Bread (Blue Label)
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat Bread
  • Very Thin 100% Whole Wheat Bread
  • Whole Grain Rye
 • Roman Meal
  • Sungrain 100% Whole Wheat
 • Sara Lee
  • Classic 100% Whole Wheat
 • Schnuck’s
  • 100% Whole Wheat
 • Shoppers Value
  • 100% Whole Wheat
 • Signature Select
  • 100% Whole Wheat
 • Stern’s
  • 100% Whole Wheat
 • Village Hearth
  • 100% Whole Wheat
 • Wonder
  • 100% Whole Wheat
 • Sa ki pa enkli:
  • Ti pen
  • bagel
  • atik boulanje
  • oswa òganik

Avwàn

Gwosè: 16 – 18 oz. sèlman.

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Rapid, flokon, san gluten oswa avwàn tradisyonèl
 • Sa ki pa enkli:
  • Avwán òganik
  • Avwán koupe
  • Ak sa yo ajoute sik, grès, lwil oubyen sèl

Bulgur

Ahmet Ngan: pake 16 – 18 oz

 • Otorize:
  • Senp, bwat oswa sachè
  • Enstantane, rapid oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Grès ajoute, luil, sodyòm, oswa asezònman
  • Òganik

Lòj Ble Antye

Ahmet Ngan: pake 16 – 18 oz

 • Otorize:
  • Senp, bwat oswa sachè
  • Enstantane, rapid oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Grès ajoute, luil, sodyòm, oswa asezònman
  • Òganik

Diri Bren

Gwosè: 14 oz. – 16 oz.

 • Otorize:
  • Nenpòt mak
  • Senp, bwat oswa sachè
  • Enstantane, rapid, oswa regilye
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Pat ble antye

Gwosè: 16 oz. sèlman

 • Otorize:
  • Nenpòt fòm pat ble antye

Mak Otorize yo:

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • Sa ki pa enkli:
  • Oganik

Tòtiya

Gwosè: 16 oz. sèlman.

Mak Otorize yo:

 • Best Choice
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Celia’s
  • Whole Wheat
  • Yellow Corn
  • White Corn
 • Chi-Chi’s
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Don Pancho
  • Whole Wheat
 • Essential Everyday
  • Corn 5½”
  • Whole Wheat 8” Whole Grain
 • Food Club
  • Whole Wheat
 • Frescados
  • Whole Wheat
 • Great Value
  • Whole Wheat
 • Hy-Top
  • Yellow Corn
 • Kroger
  • Whole Wheat
  • Gluten Free Yellow Corn
 • La Banderita
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Meijer
  • Whole Wheat 8”
 • Mi Casa
  • Whole Wheat
 • Mission
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Ortega
  • Whole Wheat
 • Our Family
  • Yellow Corn
  • White Corn
  • Whole Wheat
 • Schnucks
  • Whole Wheat
 • Signature Select
  • Whole Wheat
 • Tio Santi
  • Whole Wheat

Sereyal

Gwosè: Sereyal Dejene (9 oz. – 36 oz. dimansyon pake) nan nenpòt konbinezon.
11.8 oz. epi 23.7 oz. Avwàn tou prepare kòm eksepsyon.

Fanm ansent ak fanm ki gen entansyon pou vin ansent: Chèche sereyal ki gen 100% valè jounalye asid folik

Gwosè: Breakfast Cereal (9 oz. to 36 oz. size packages) in any combination.
(11.8 oz. and 23.7 oz. Instant Oatmeal allowed as an exception).

Mak Otorize yo:

B&G FOODS

 • Original

 • Instant

 • Original

 • Instant

 • 2½ Minute

 • 10 Minute

 • Whole Grain Instant

 • Whole Grain 2½ Minute

General Mills

 • Oat-Crunch-Berry

  Oat Crunch Berry

 • Vanilla_Spice

  Vanilla Spice

 • multigrain

  Multigrain

 • regular-only

  Original

 • Blueberry

  Blueberry

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Corn

  Corn

 • Rice_chex

  Rice

 • Wheat

  Wheat

 • Fiber-One-Honey

  Fiber One Honey Clusters

 • Berry

  Berry Berry

 • Kix

  Honey

 • kix

  Original

 • Total-Whole-Grain

  Total Whole Grain

 • Wheaties

  Wheaties

Grain Berry

 • Apple Cinnamon Toasted Oats

 • Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • MultiBran Flakes

 • Original Toasted Oats

Kellogg’s

 • Complete-Bran

  Complete Bran

 • Honey

  Honey

 • Original

  Original

 • Cinnamon

  Cinnamon

 • Crispix

  Original

 • Honey

  Golden Honey

 • Blueberry

  Blueberry

 • Chocolate

  Chocolate

 • Cinnamon-Roll

  Cinnamon Roll

 • Filled-Mixed-Berry

  Filled Mixed Berry

 • Original5

  Original

 • Bite-Size

  Bite Size

 • Pumpkin-Spice

  Pumpkin Spice

 • Strawberry

  Strawberry

 • Honey-Toasted

  Honey Toasted

 • Warm-Cinnamon

  Warm Cinnamon

 • Original4

  Original

 • Original0

  Original

 • Cinnamonfsdf

  Protein Multi-Grain Touch of Cinnamon

Malt-O-Meal

 • Chocolate

 • Original

 • CocoWheats

 • Farina

 • Crispy Rice

 • Original

 • Strawberry Cream

Post

 • Banana Nut Crunch

 • Crunchy Pecan

 • Almonds

 • Cinnamon

 • Honey Roasted

 • Maple and Pecans

 • Vanilla

 • Drizzlerz

  Snoop Cereal Frosted Drizzlerz

Quaker

 • Grits – orijinal sèlman

 • Instant Oatmeal – orijinal sèlman

 • Original

 • Vanilla

 • Oat Bran

 • Oatmeal Squares
  Brown Sugar

 • Oatmeal Squares Cinnamon

 • Oatmeal Squares Honey Nut

Mak Magazen Yo

 • Otorize:
  • Eligible varieties include: Kònflèks, Diri Kwoustiyan, Farin Avwàn Enstantane, Ble Konjele Graje, Avwàn Griye, Kare Diri, Kare Mayi, Egzagòn Mayi, Egzagòn Diri

Mak Otorize yo:

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

Pwoteyin

Pwa, Ti Pwa, Ak Lantiy

 • Otorize:
  • Nenpòt kalite

Seche

Gwosè: 15 oz. – 64 oz.

Nan Bwat Konsèv

Gwosè: Sachè 1 liv (16 oz.)

 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Nan bwat
  • Ariko vèt nan konsèv
  • Pwa kwit
  • Ariko jòn, soup, sa ki gen sik
  • Grès, lwil ajoute, sa ki gen asezònman oswa vyann ajoute

Ze

Gwosè: 1 douzèn

 • Otorize:
  • Gwo ze blan AK/Oswa mawon
  • Mak ki mwen chè sèlman
 • Sa ki pa enkli:
  • Ze òganik
  • Oswa premium
  • Jumbo
  • Oswa ze espesyal ki chè anpil (kolestewòl redui, san kaj/lib, nouri ak Omega-3 vejetaryen)

Pou manman kap fè alètman eksklizif.

Pwason

Gwosè: Nenpòt gwosè

 • Otorize:
  • KI Nan bwat konsèv dlo, lwil, oswa bouyon legim
  • Mòso Ton: Nenpòt dimansyon bwat konsèv oswa sachè. Savè ki ajoute: piman sitwon, fèy ak zonyon, elatriye.
  • Somon Woz: Nenpòt dimansyon bwat konsèv oswa sachè
  • Sadin: Nenpòt dimansyon bwat konsèv nan dlo, lwil, oswa dlo sale. Savè ki ajoute: tomat, moutad, oswa sitwon
  • Mackerel: Nenpòt dimansyon bwat konsèv nan dlo, lwil, oswa dlo sale
 • Sa ki pa enkli:
  • Òganik
  • Albacore oswa Ton ak Najwa jòn
  • Blan
  • Solid
  • Fre
  • Konjele
  • Premye kalite

Pou manman kap fè alètman eksklizif.


Manba

Gwosè: Bokal 16 oz. – 18 oz.

 • Otorize:
  • KI natirèl, KI Gen aspè krèm, KI Gen ti grenn, oswa KI Gen anpil ti grenn
 • Sa ki pa enkli:
  • Kouch manba
  • Manba yo fè ak pistach ki fenk griye oswa fwete
  • Manba ki gen savè
  • Manba òganik
  • Manba ki gen luil palmis oswa engredyan ajoute tankou vitamin, mineral, Omega 3, DHA, oswa EPA

Tofu

Gwosè: pakè 14 – 17 oz.

 • Otorize:
  • Nenpòt fòm
  • Regilye oswa
  • Òganik

Mak Otorize yo:

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • Sa ki pa enkli:
  • Sa yo ajoute grès, sik, edilkoran, lwil, sodyòm, awom, asezònman
  • Tofu Fri
Kesyon yo poze souvan Dr Mom
Si w prevwa demenaje yon lòt kote nan Indiana, ou ka verifye sou sit web nou an pou w jwenn yon lis tout biwo WIC nan eta a nan www.wic.in.gov. Si w ap planifye pou w kite Indiana, ou kapab rele biwo WIC ki nan lokalite ou a. You kapab ba w enfòmasyon sou pwogram WIC nan lòt eta yo ak a letranje. Ou kapab rele tou biwo eta WIC la nan 1-800-522-0874. Ou kapab fè demann pou yon fòm Verifikasyon Sètifikasyon nan biwo WIC ki nan lokalite ou a. Fòm sa gen ladann enfòmasyon nesesè pou transfere fwaye w la soti nan WIC Indiana ale nan klinik WIC nouvo eta ou pwale a.

Yon mandatè se yon moun ou fè konfyans. Ou bay moun sa otorizayon pou itilillze kat eWIC ou a si w paka ale nan magazen an. Ou dwe asire w ke mandatè w lan konnen ki manje pou l achte epi kijan pou l itilize kat eWIC lan.

Fè atansyon si ou bay yon moun kat ak PIN ou paske yo ka reklame tout avantaj WIC ou yo. Avantaj sa yo PAP ranplase. Bay kat ak PIN ou sèlman a moun ke w chwazi kòm mandatè.

Pwogram WIC lan pwoteje dwa vi prive w. WIC pa pwal pataje enfòmasyon san pèmisyon w. Sa gen ladann lè randevou yo ak enfòmasyon medikal.
Mande ekip WIC la enfòmasyon sou sèvis ki nan zòn ou an. Lè w ap enskri nan WIC, y ap ba w referans Medicaid ak lòt founisè sèvis sosyal. Menm si Pwogram WIC Indiana a pa bay swen sante, WIC Indiana ap oryante tout patisipan bay founisè swen sante jan sa mande.

Kèk nan referans yo gen ladann:

 • Medicaid
 • TANF
 • 1-800-QUIT NOW
 • Pwogram Sante Matènèl ak Sante Timoun
 • Pwogram Edikasyon
Alètman bon pou sante tibebe flower
Ou ka ede tibebe w la devlope ak grandi ak pwòp lèt tete w. Se yon solisyon pratik, ki bon pou sante.

Ki bon pou sante PA W

moms-baby

 • Akselere pèt pwa apre gwosès
 • Ede w kenbe zo w solid sa ki ap pwoteje w kont osteyopowòz a lavni
 • Mwens travay preparatwa pou ou — lèt disponib nan tanperati ideyal
 • Redwi risk dyabèt tip 2 epi tou redwi risk kansè tete ak kansè matris

Ki bon pou sante Tibebe yo

health-baby

 • Meyè nitrisyon posib
 • Fasil pou dijere
 • Ede evite maladi kwonik tankou dyabèt, maladi opresyon, maladi kè, ak kansè
 • Redwi risk mò sibit nourison, enfeksyon zòrèy, viris respiratwa sensityal ak dyare
 • Favorize kwasans sèvo. Etid montre ke timoun ke yo te bay tete gen kosyan entèlektyèl pi wo

Ideyal pou Fanmi yo

healthy-familier

 • Ede oumenm ak tibebe a rete an sante.
 • Yon oumenm ak bebe ki pi an sante pi aktif epi pare pou jwe.
 • Ekonomize tan, lajan, ak pwoteje anviwònman

Indiana WIC gen Konsiltan nan Alètman ak Konseye nan estaf nou pou ofri sipò alètman gratis. WIC kapab ede ak nenpòt difikilte ki gen ladann tranzisyon pou rekòmanse travay oswa retounen lekòl.

Bay tete!
Oumenm ak bebe a resevwa plis manje

Alètman Eksklizif Jiska 1 lane
Alètman Pasyèl Jiska 1 lane
San Alètman Jiska 6 mwa
breastfeed

kòman pou w itilize Kat INDIANA eWIC ou an

Lè w AP itilize kat eWIC OU a

Pifò magazen yo pran WIC nan tout liy kontwa yo.

Chache ansèy Indiana eWIC Card Accepted Here (Yo Aksepte Kat Indiana eWIC Isit La) nan magazen ki gen liy WIC. Verifye ak magazen w lan pou w pi byen konprann pwosesis la. Pwochen etap sa yo dekri pwosesis jeneral pou w konplete yon tranzaksyon WIC e li ka lejèman diferan de yon magazen a yon lòt.

wic-card-fruits

Verifye balans ou

Ou ka jwenn balans avantaj ou rete lè w verifye dènye resi magazen ou an
WIC Square logo

lè w verifye paj Avantaj yo sou
Aplikasyon Mobil INWIC la

mobile-icon

lè w rele Sèvis Kliyantèl la nan
1-855-349-1454

Desktop icon

epi lè w ale sou sit wèb mèt kat la nan
https://www.wicconnect.com/

Si w pèdi oswa andomaje kat eWIC ou an, rele Sèvis Kliyantèl la nan 1-855-349-1454 pou anile kat ou a epi kontakte klinik ou an pou jwenn yon kat ranplasman. Nimewo sa nan do kat eWIC Indiana ou an tou Ou kapab rele nimewo sa, gratis, 24 sou 24, 7 jou sou 7.
 • Si kat eWIC ou pèdi oswa yo vòlè li.
 • Si kat eWIC ou andomaje oswa pa mache.
 • Si yon moun ap itilize kat eWIC ou san apwobasyon w.
 • Si ou bliye PIN ou oswa ou ta renmen reyinisyalize PIN ou.
 • Si ou gen kesyon oswa bezwen èd ak kat eWIC ou.

• Kenbe kat ou an sekirite epi pwòp.

PA jete l si ou fin itilize tout avantaj ou yo. Menm kat lan itilize chak mwa.

• Evite grave pati nwa dèyè kat lan.

PA pliye l oubyen tòde l, fè twou ladan l oubyen itilize l pou grate pabriz la oubyen pou ouvè pòt ki fèmen.

PA mete l bò kot leman oubyen aparèy elektrik tankou telefòn pòtab.

PA kite l nan solèy oubyen lòt kote ki cho tankou tablodbò machin ou an.

Konsèy ak Rapèl

calender
Pa bliye respekte randevou ou yo pou avantaj WIC ou yo.

Klinik OU an AP make randevou an Nan do ti liv SA. Si OU resewva avantaj OU yo ta OU ka jwenn mwens manje pou mwa.

Wap resevwa avantaj wic OU yo sou kat Indiana ewic OU an pandan randevou fòmasyon nitrisyon OU an Nan klinik la, sou telefòn, oswa anliy. Nan vizit klinik OU an, estaf la AP ofri pou BA OU Yon lis avantaj wic fwaye w la genyen pou mwa aktyèl Lan AK pou pwochen mwa yo. Lis la montre dat kòmansman AK fen mwa KI Gen avantaj yo.

mobile-icon
Kenbe randevou yo.

Rele klinik WIC ou an si w vle chanje dat.

Calculator
Itilize kat eWIC ou a byen.

Achte kote to aksepte kat ewic yo. Achte sèlman manje KI ekri Nan lis acha. Itilize avantaj OU yo anvan yo ekspire. Verifye resi ewic OU a oubyen balans avantaj yo Nan aplikasyon wic la aprè OU fin achte manje Nan magazen an.

Open Book
Konsève Ti liv Pwogram WIC ou an.

 • Ale avèk li nan magazen an pou ede yo idantifye manje WIC apwouve yo.
 • Ale avèk li nan klinik lan pou make randevou yo.

Calculator
Byen achte!

 • Planifye kòMan w AP itilize kat ewic OU a pou w ka Gen manje Pou tout mwa a.
 • Konpare pri manje yo epi achte mak ki pi ba pri a.
 • Itilize koupon yo epi chache òf "achte yonn, jwenn yonn gratis"(buy one get one free) ak lòt òf magazen an.

Women Baby
Anvizaje bay pitit ou tete.

Bebe yo fèt pou resevwa alètman tete. Manman kap bay tete yo resevwa manje adisyonèl epi kapab rete nan pwogram WIC lan jiska yon lane. Mande èd ak enfòmasyon sou alètman nan klinik WIC lan.

Draft
Chwazi dimansyon pake ki ototrize yo.

Konnen dimansyon pake ki otorize nan avantaj ou yo epi ki chaje sou kat eWIC ou an. Lè w chwazi dimansyon pake ki kòrèk yo sa pral pèmèt kat eWIC ou an peye kòrèkteman pou atik yo sou kontwa.

fruits-veg
Manje WIC yo paka retounen nan magazen an pou w jwenn kredi oswa kash oswa chanje yo ak lòt atik.
hearts
Rete janti ak kesye a.

Si ou gen pwoblèm pou ou itilize avantaj ou yo oubyen jwenn manje WIC nan makèt la, rele Klinik WIC ki nan lokalite ou a pou w fè nou konn sa pou nou ka ede w.

wic-card
Chache etikèt etajè korespondan an ki bò kote atik WIC apwouve yo.

Ak kisa pou ou vini nan magazen an:

wic-card
wic-book
iphone new img

randevou wic yo

Telechaje epi enprime tracker randevou WIC ou isit la:

Enpòtan Enfòmasyon

Achte, vann oubyen twoke avantaj WIC yo ENTÈDI. Si yo sispèk w ap fè youn nan aksyon sa yo, ou ka:

REPEYE KACH valè avantaj manje/lèt bebe a; oswa

PÈDI AVANTAJ OU YO nan pwogram WIC la.

PA:

Si ou gen kesyon oubyen preyokipasyon, wè ak ekip WIC nan lokalite ou a, kontakte biwo WIC nan Eta a nan 1-800-522-0874 oubyen voye yon imèl nan INWICFraud@health.in.gov.

fè biwo WIC yo konnen si ou:

Kesyon?

Annik rele 800-522-0874 oubyen kontakte klinik WIC ki nan lokalite ou a.
Dwa ak Reskonsablite ou
Pou Pwogram WIC Indiana a
flower

Dwa Patisipan an

Responsablite Patisipan an

Dwa ou ak obligasyon ou nan pwogram nan gen ladann tou pa vann, pa eseye vann oubyen twoke manje WIC yo, lèt bebe, ponp pou tire lèt WIC fè yo, materyèl pou alètman, oubyen kat eWIC la sou sit rezo sosyal yo (pa egzanp: Facebook, Craigslist, Ebay, lavant grenye kominotè, elatriye.).

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

The ‘I’m a WIC Client’ button now directs to Nutrition and Breastfeeding, the content offered on the site has not changed.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: