Rete an Sante

 • Home
 • Rete an Sante
Stay Healthy
fruits

Manje Byen

Aktivite Fizik

Èske w te konnen ke aktivite fizik ba ou plis enèji? Li amelyore imè ou tou, ede w pou pi relaks epi dòmi pi byen! Fè gradyèlman jiska 30 minit aktivite entansite modere oswa plis tan chak jou.

Kèk egzanp aktivite entansite modere:

walk-fast
Mache rapid
ride-bike
Monte bisiklèt
swim
Naje
dance
Danse
Mande founisè swen sante w ki meyè aktivite kap bon pou ou.
blue

Sante Emosyonèl

Sa rive souvan pou w resanti plizyè tip emosyon apre nesans yon bebe. Akouchman, chanjman òmonal ak ritm somèy kapab fè w santi w tris. Nouvo manman yo kapab kriye fasilman, gen difikilte pou manje oswa dòmi epi santi yo fatige nan pran swen yon nouvo bebe. Pou ede nan moman sa yo, byen manje, repoze souvan epi mande fanmi w ak zanmi w sipò pandan tan sa.

Si w santi w tris epi kontraye pandan plis pase 2 semèn, oswa pè pou pa fè tèt ou mal oswa bebe w, pale ak doktè w oswa ak pèsonèl Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC, Pwogram Nitrisyon Siplemantè Espesyal pou Fanm, Ti bebe ak Timoun) yo. Ou kapab ap fè depresyon postpartum.

doctors

Vizit Woutin Kay Doktè

Asid Folik

Tout fi ki ka vin tonbe ansent dwe pran yon viltimitanin ki gen 400 mikwogram asid folik chak jou. Ou kapab bese chans ou pou fè yon timoun ki gen malfòmasyon nan sèvo oswa kolòn vètebral lè w gen ase asid folik nan kò w. Ansanm ak yon miltivitamin, chwazi manje ki gen anpil asid folik.
Manje ki gen asid folik yo:
legumes
Pwa
wic-approved-cereals
Sereyal Anrichi
Orange
Ji Zoranj
Bread
Pasta (pat) ak pen anrichi
Leaf
Legim fèy vèt

Asid Folik dwe nan kòw avan ou tonbe ansent epi nan premye mwa gwosès ou.

Alètman (bay tete) se meyè Alimantasyon

Evite Alkòl, Tabak ak Dwòg

Pa fimen, bwè oswa pran dwòg Pran medikaman yo jan yo endike l. Chwa ou fè jodi an kapab afekte sante fanmi w jodia an ak a lavni.

Kanpe sou yo pa fasil. Mande pèsonèl WIC lan kibò ou ka ale chèche èd. Ou pa pou kont ou. Gen moun ki kakap ede w kanoe sou yo, ba w konsèy, epi sipòte w nan pwosesis lan.

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

The ‘I’m a WIC Client’ button now directs to Nutrition and Breastfeeding, the content offered on the site has not changed.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: