Elijibilite pou pwogram WIC

 • Home
 • Eligibility Card

Kisa WIC ye?

WIC se yon pwogram nitrisyon k ap ede moun ansent yo ak moun ki fin akouche yo, tibebe yo, ak timoun yo manje byen epi rete an sante.

Kiyès ki elijib?

Ou dwe ap viv nan Indiana, fòk ou se sitwayen ameriken oswa yon etranje ki kalifye (si w gen 18 lane oswa plis), epi ou reponn ak kritè salè a. Enstriksyon yo nan do bwochi sa a oswa sou wic.in.gov.

Kisa WIC bay?

Kòman WIC fonksyone?

Kontakte klinik WIC la nan kominote ou an pou yon vizit gratis pou ka enskri epi benefisye avantaj yo. Ou ka jwenn enfòmasyon sou klinik la sou wic.in.gov anba Lis Anplasman Klinik WIC yo. Nan premye randevou w la, fanmi ou pral kapab benefisye tout sèvis itil WIC pwopoze yo.

Ou ka itilize avantaj WIC yo nan Indiana nan magazen WIC apwouve yo pou w achte:

Poukisa pou w itilize aplikasyon INWIC la?

Aplikasyon INWIC la fasilite jesyon avantaj ou yo!

Income eligibility

Families already receiving Medicaid, SNAP, or TANF are income eligible for the WIC program.

Household* size

Annual income, up to $ (total before deductions)

1

$25,142

2

$33,874

3

$42,606

4

$51,338

5

$60,070

6

$68,802

7

$77,534

8

$86,266

Monthly income, up to $ (total before deductions)

1

$2,096

2

$2,823

3

$3,551

4

$4,279

5

$5,006

6

$5,734

7

$6,462

8

$7,189

Weekly income, up to $ (total before deductions)

1

$484

2

$652

3

$820

4

$988

5

$1,156

6

$1,324

7

$1,492

8

$1,659

If you are pregnant, you may count yourself as two (2).

For households with more than 8 members, add $8,732 annual income for each additional member.

*Household means a group of people (related or not) who are living as one economic unit.

Elijiblite revni

Fanmi ki deja ap benefisye Medicaid, SNAP oswa TANF yo elijib pou pwogram WIC la.

Kantite moun* ki nan kay la Revni pa ane, jiska
$
(total avan dediksyon yo)
Revni pa mwa, jiska
$
(total avan dediksyon yo)
Revni pa semèn, jiska
$
(total avan dediksyon yo)
1 $26,973 $2,248 $519
2 $36,482 $3,041 $702
3 $45,991 $3,833 $885
4 $55,500 $4,625 $1,068
5 $65,009 $5,418 $1,251
6 $74,518 $6,210 $1,434
7 $84,027 $7,003 $1,616
8 $93,536 $7,795 $1,799

Si ou ansent, ou kapab konte tèt ou tankou de (2) moun.

Pou fanmi ki gen plis pase 8 moun yo, ajoute $9,509 salè anyèl pou chak moun anplis.

*Fanmi vle di yon gwoup moun (ki menm fanmi oswa ki pa menm fanmi) k ap viv tankou yon sèl inite ekonomik.

Pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn klinik ki toupre w, voye yon imèl nan inwic@health.in.gov, rele nan 800-522-0874, oswa ale sou sitwèb nou an ki se wic.in.gov.

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: