အစီအစဥ္ စာအုပ္ငယ္
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 2022 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 1 ရက္ေန႔တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မည္္

WIC သည္ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္

WIC သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ Indiana ေန မိသားစုမ်ားအား အာဟာရစားသံုးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးမႈ၊ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးအပ္ ေသာ အာဟာရေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ WIC ဆိုသည္မွာ Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, Children (WIC, အမ်ိဴးသမီးမ်ား၊ ႏို႔စို႕ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္) ကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

WIC သည္ မိသားစုမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို ကမ္းလွမ္းေပးအပ္သည္ -

 • မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ဝယ္ယူရန္ eWIC ကတ္
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား
 • က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ စားေသာက္ရန္ သိေကာင္းစရာမ်ား

WIC အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ WIC ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ေတြ႕ဆံုသည္ -

 • အာဟာရစားသံုးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း
 • လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေပးအပ္ျခင္း
 • က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မိသားစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္း

WIC သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင သင့္အေနျဖင့္ ယူေဆာင္လာရန္မ်ား- mailo
Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC, အမ်ိဴးသမီးမ်ား၊ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္) ေလွ်ာက္ထားေသာ လူၾကီး၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးတစ္ဦးစီ
WIC ေလွ်ာက္ထားေသာ ေမြးကင္းစကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလး၏ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦး
သက္ေသအေထာက္အထား သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ WIC ကို ေလွ်ာက္ထားမည့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း

ဥပမာအားျဖင့္-
 • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
 • ေဆးရံုတက္မွတ္တမ္း
 • ဓာတ္ပံုပါ သက္ေသခံကတ္ျပား
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း
 • လက္ထပ္စာခ်ဳပ္
 • ေမြးစာရင္း

လိပ္စာ သက္ေသအေထာက္အထား

ဥပမာအားျဖင့္-
 • သင့္ထံသို႔ လိပ္မူထားသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပးစာ
 • အိမ္ငွားခ လက္ခံျဖတ္ပိုင္း
 • လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ဝင္ေငြအေထာက္အထား - အလုပ္လုပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ အိမ္ေထာင္တြင္းမွလူတိုင္းအတြက္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ဥပမာအားျဖင့္-
 • လြန္ခဲ့သည့္ရက္ 30 စာ လုပ္ခလစာျဖတ္ပိုင္း(မ်ား )၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ခရွင္းေပးပါက ျဖတ္ပိုင္း 2 ခု ယူလာပါ၊ အပတ္စဥ္လုပ္ခရွင္းေပးပါက ျဖတ္ပိုင္း 4 ခု ယူလာပါ
 • ကေလးစရိတ္၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ေၾကာင္း စာ (SSI အပါအဝင္)
 • အလုပ္လက္မဲ့ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ရွင္းတမ္း

သင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးသည္ Medicaid၊ Temporary Assistance for Needy Families (TANF, အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီေထာက္ပံ့ျခင္း) သို႔မဟုတ္ Supplemental Nutrition Assistance Program(SNAP, ျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အစီအစဥ္) တြင္ ပါဝင္ေနပါက ဝင္ေငြအရ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီျခင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေၾကာင္း အေထာက္အထားကို ဤသို႔ လိုအပ္သည္ -
 • Medicaid အတြက္ Medicard ကဒ္
 • TANF သို႔မဟုတ္ SNAP အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ေၾကာင္း စာ

ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း (မ်ား ) ႏို႔စို႔ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ WIC ကို ေလွ်ာက္ထား ေသာ အသက္ 2 ႏွစ္အရြယ္အထိ

ေဒါင္းလုဒ ယေန႔ INWIC အက္ပ္

“IN WIC” သို႔မဟုတ္ “Indiana WIC” ဟုရွာေဖြပါ

အက္ပ္ ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားရွိပါသလား?

သင္၏ WIC ေဆးခန္းတာဝန္ရွိသူကို ေမးျမန္းပါ။

အြန္လိုင္း အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္

သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ သင္၏ WIC ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက WIC ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သင့္ကိုအသိေပးပါမည္။ အြန္လိုင္း အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုရွိပါသည္ – INWIC အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ wichealth.org! တြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေလ့လာျခင္း

မည္သို႔စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း -

1
INWIC အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ wichealth.org. သို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ပါ။ (ပထမဆံုးစတင္အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။)
2
သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုေရြးၿပီး ၿပီးစီးေအာင္ေလ့လာပါ။ သင္ခန္စာအဆံုးသတ္ရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။
3
WIC ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သင္၏ကတ္အတြင္းသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အေဝးမွထည့္သြင္းေပးပါမည္။
4
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆးခန္းသို႔ သင္ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်ိန္းဆိုပါ။

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္ အစားအစာ

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

အရွယ်အစား- 4 oz. ဖန္ဘူး၊ 4 oz. ခြက္ - 2 ထုပ္ သို႔မဟုတ္ 2 oz. ခြက္ - 2 ထုပ္

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ပါဝင္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးတည္းပါသည္ သို႔မဟုတ္ သစ္သီးမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေပါင္းစပ္ထားသည္ (ဥပမာ၊ ပန္းသီး-ငွက္ေပ်ာသီး၊ ကန္စြန္းဥ-ပန္းသီး)

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Pic Select Fresh

 • Tippy Toes

 • Happy Baby Organics

 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • သၾကား၊ ကစီဓာတ္၊ ဆားႏွင့္ DHA ပါဝင္ေပါင္းထည့္ထားေသာ ေလအိတ္မုန႔္မ်ား၊ အုတ္ဂ်ဴံ
  • အေရာမ်ား၊ ဒယ္အိုးလိုက္ႏွပ္ခ်က္ရသည့္ဟင္းပြဲမ်ား၊ အခ်ိဴပြဲမ်ား၊ ညစာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစားအေရာအေႏွာမ်ား (ဥပမာ - အသားႏွင့္ အသီးအ႐ြက္ေရာခ်က္ထားသည္မ်ား၊ ထမင္း၊ ပါစတာ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ သို႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြဲမ်ား)။

အသားမ်ား

အရွယ်အစား- 2.5 oz. ဘူးမ်ား

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အသားခ်ည္းသာ၊ ဟင္းရည္ သို႔မဟုတ္ အႏွစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ား - ၾကက္ဆင္သား၊
  • အမဲသား၊ ၾကက္သား သို႔မဟုတ္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Beech-Nut

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Tippy Toes

 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • သၾကား၊ ကစီဓာတ္၊ ဆားႏွင့္ DHA ပါဝင္ေပါင္းထည့္ထားေသာ ေလအိတ္မုန႔္မ်ား၊ အုတ္ဂ်ဴံ
  • အေရာမ်ား၊ ဒယ္အိုးလိုက္ႏွပ္ခ်က္ရသည့္ဟင္းပြဲမ်ား၊ အခ်ိဴပြဲမ်ား၊ ညစာမ်ား သို႔မဟုတ္ အစားအေရာအေႏွာမ်ား (ဥပမာ - အသားႏွင့္ အသီးအ႐ြက္ေရာခ်က္ထားသည္မ်ား၊ ထမင္း၊ ပါစတာ၊ ဒိန္ခ်ဥ္ သို႔မဟုတ္ ေခါက္ဆြဲမ်ား)။

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္ အစားအစာဝယ္ယူရာတြင္ သိေကာင္းစရာမ်ား

ေအာင္စ 4 oz. ဖန္ဘူး သို႔မဟုတ္
2 oz. ႏွစ္ထုပ္
4 oz. ႏွစ္ထုပ္
128 32 16
96 24 12
64 16 8
32 8 4

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္ ေကြကာအုပ္

အရွယ်အစား- 8 သို့မဟုတ် 16 oz. ဘူး

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သို႔ေသာ အေစ့အဆန္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာ ျဖစ္ေစ

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Baby Basics

 • Beech-Nut

 • Danalac

 • Gerber

 • Meijer

 • Earth's Best Organic

 • Parent’s Choice

 • Tippy Toes

 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • စည္သြပ္ထားေသာ၊
  • အမ်ိဳးအစားစုံပါဝင္ေသာ အထုပ္မ်ား၊
  • ထပ္ေပါင္းထားေသာ ေဖာ္ျမဴလာ၊ သစ္သီး၊ quinoa သို႔မဟုတ္ DHA။

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္ ႏို႔မႈန႔္ -

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အမွတ္တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အ႐ြယ္အစားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏို႔

img

ႏို႔အရည္

ေစ်းအနည္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရြယ္အစားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္စာရင္းတြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ျပည့္ဝဆီ သို႔မဟုတ္ ဗီတာမင္ ဒ
  • အဆီေလွ်ာ့ (2%)
  • အဆီနည္း (½ သို႔မဟုတ္ 1%) သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ (အဆီထုတ္)
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • အရသာသြင္းထား
  • ေသာ၊ တုပထားေသာ၊
  • ေထာပတ္ထုတ္ၿပီးေသာ ႏို႔၊
  • ေပါင္းခံႏို႔၊
  • အဆီထုတ္ထားေသာႏို႔ သို႔မဟုတ္
  • ဖန္ပုလင္းမ်ား။

½ ဂါလန္ဝင္ မရွိပါက ½ ဂါလန္အစား တစ္ကြတ္ ဝင္ ဘူးႏွစ္ဘူးျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္သည္။

အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ ႏို႔အမ်ိဳးအစား

အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း။

 • ခွင့်ပြုသော:

ေပါင္းခံထားေသာ

အရွယ်အစား- 12 oz.

Lactose မပါ -

အရွယ်အစား- ကြတ္ သို႔မဟုတ ½ ဂါလံ သို႔မဟုတ္ 0.75 ဂါလံ

အမႈန္႔ -

အရွယ်အစား- အရြယ္အစားအားလံုး

အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန် (UHT)

½ ဂါလန္ဝင္ မရွိပါက ½ ဂါလန္အစား တစ္ကြတ္ ဝင္ ဘူးႏွစ္ဘူးျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္သည္။


ပဲႏို႔

အရွယ်အစား- ½ ဂါလံဘူးမ်ားျဖင့္ အရသာမပါေသာ သို႔မဟုတ္ မူလအတိုင္းျဖစ္ေသာ ပဲႏို႔

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ရိုးရိုး သို့မဟုတ် မူရင်းပဲနို့

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • 8th Continent

 • Great Value

 • Silk

 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • အရသာသြင္းထားေသာႏွင့္
  • ဖန္ပုလင္းမ်ား။

ဒိန္ခ်ဥ္

အရွယ်အစား- 1 ကြတ္ (32 oz.) ခြက္ သို႔မဟုတ္

အတြဲလိုက္အထုပ္မ်ား - 2, 4 oz. 4 ထုပ္ ခြက္ = 32 oz.; 1, 4 oz. 8 ထုပ္ခြက္ = 32 oz.;

2, 2 oz. 8 ထုပ္ႁပြန္ = 32 oz.; 1, 2 oz. 16 ထုပ္ႁပြန္ = 32 oz.

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သည့္အရသာမဆို -
  • အဆီမပါ၊ အဆီနည္း၊ အဆီျပည့္ သို႔မဟုတ္ ဂရိဒိန္ခ်ဥ္။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • activia
 • best-choice
 • brown-cow
 • chobani
 • coburn-farms
 • dannon
 • essential-logo
 • fage
 • FoodClub
 • gaint
 • great-value
 • j%j
 • kinger
 • lala
 • lucerne
 • market
 • mehadrid
 • meijer
 • moutainhigh
 • oioks
 • open-nuture
 • our-family
 • praise-farms
 • purple-caw
 • fchnucks
 • fage
 • two-good
 • yopolin
 • ziyad
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • အေကာင္းစား၊
  • အေပ်ာ့စား၊
  • အေရာ၊
  • တစ္ခြက္ခ်င္းေရာင္းေသာ ခြက္မ်ား သို႔မဟုတ္
  • တစ္ခြက္လွ်င္ သၾကား 40 ဂရမ္အထက္။

img

ဒိန္ခဲ

အရွယ်အစား: 8 အောင်စ။ သို့မဟုတ် 16 အောင်စ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • U.S. ႏိုင္ငံလုပ္၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားေသာ
  • အဆီျပည့္၊ အဆီနည္း သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ၊ အခ်ပ္လိုက္၊ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းထား၊ ေလးေထာင့္တံုးထား၊ ေျခထား၊ အတံုးလိုက္၊
  • အမွ်င္လိုက္၊ အျဖဴေရာင္ မကၠဆီကိုဒိန္ခဲႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ထဲမွ မည္သို႔ေသာ အရသာမဆို သို႔မဟုတ္ အတြဲအဖက္မဆို -
   • American - ပိုးသတ္ထားၿပီးေသာ
   • Cheddar
   • Colby
   • Colby–Jack
   • Monterey Jack
   • Mozzarella
   • Muenster
   • Provolone
   • Queso
   • Swiss
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • အသင့္စားအစားအစာေရာင္းေသာဆိုင္ခန္းမွ ဒိန္ခဲ၊
  • ဒိန္ခဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္၊
  • အစားထိုးထားေသာ သို႔မဟုတ္ သုတ္ထားေသာ၊
  • ဒိန္ခဲအတု သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ပ္ခ်င္းထုပ္ပိုးထားေသာ
  • ဒိန္ခဲအခ်ပ္မ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ထည့္ထားေသာ၊ အရသာသြင္းထားေသာ
  • သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ။

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

ေအာ္ဂဲနစ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ

ေယဘုယ် PLU 4469 ေဒၚလာတန္ဖိုးကို ေစ်းဝယ္စာရင္းတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။


ဖြူဖြူ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္းထပ္ထည့္မထားေသာ သစ္သီး
  • အာလူးမဟုတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအးခဲထားေသာမည္သည့္အာလူးအမ်ိဳးအစားမဆို။
  • အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္း၊ ဆီမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ မလိုင္မ်ား၊ ေဆာ့စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျခထားေသာ မုန္႔ၾကြပ္မ်ား ေပါင္းထည့္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား။

img

လတ္ဆတ္ေသာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • နဂိုအတိုင္း သို႔မဟုတ္ လွီးျဖတ္ထားေသာ
  • အိတ္ျဖင့္ထည့္ထားေသာ ရိုးရိုး အရြက္သုပ္္
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • အခ်ဥ္တည္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊
  • သံလြင္သီးမ်ား၊
  • ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊
  • အရြက္သုပ္ေကာင္တာတြင္ ထားရွိသည္မ်ား၊
  • စား၍ရေသာ အပြင့္မ်ား၊
  • တန္ဆာဆင္ သို႔မဟုတ္ အလွဆင္ရန္သံုးေသာ ေရႊဖရံုသီးမ်ား သို႔မဟုတ္
  • တို႔စားရန္အႏွစ္၊ နယ္စားရန္အႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္မုန္႔ေၾကာ္အတံုးငယ္မ်ား
  • ပါဝင္ေသာ ႏႈတ္ၿမိန္စာဗန္းမ်ား။

စည္သြပ္ထားေသာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္မဆို
  • သစ္သီး 100% ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ေရျဖင့္ စိမ္ထားေသာ သစ္သီးမ်ား
  • ပံုမွန္၊ ဆိုဒီယမ္ ေလွ်ာ့ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဆားမထည့္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ထည့္ထားေသာ
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • သၾကား၊ သၾကားရည္၊ အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္း၊ အရသာမႈန္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔၊ အဆီမ်ား၊ ဆီမ်ား၊
  • ဟင္းခတ္မႈန္႔၊ အဆီမ်ား၊ ဆီမ်ား၊
  • ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊
  • မလိုင္/ဒိန္ခဲ/ေထာပတ္ ေဆာ့စ္၊
  • အခ်ဥ္တည္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္မ်ား၊ ဟင္းခ်ိဳမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္ေဆာ့စ္၊
  • အသား သို႔မဟုတ္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာတို႔ကို ထည့္သြင္းထားေသာ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။
Mom Baby
မွတ္သားရန္

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ေငြသားတန္ဖိုးျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏအထိ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

ယူနစ်စျေးနှုန်းတွက်ချက်
သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဝယ်ယူသည့်အခါ

$
÷
=
$
img

သင္၏ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးကို ရရွိေစရန္ သိေကာင္းစရာမ်ား

 • ပံုေသေစ်းႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္စဥ္းစားပါ။
 • လွီးၿပီးသားမဟုတ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူပါ (လွီးၿပီးသား ဖရဲသီးသည္ သင့္ဘာသာ ဖရဲသီးအလံုးလိုက္ဝယ္ၿပီး အိမ္တြင္လွီးသည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်သည္)။
 • ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူပြန္မ်ားအသံုးျပဳပါ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားတြင္ ဝယ္ယူပါ။
 • သီးႏွံေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ “ရာသီအလိုက္” ဝယ္ယူပါ။

ေဖ်ာ္ရည္

ေအးခဲထားေသာ ေဖ်ာ္ရည္အဆီ

အရြယ္အစားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္စာရင္းတြင္ အတ္ိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • 100% (သစ္သီး သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္) ေဖ်ာ္ရည္ ႏွင့္
  • အနည္းဆံုး 72 မီလီဂရမ္ သို႔မဟုတ္ 120% ဗီတာမင္ စီ
  • မည္သည့္အရသာ သို႔မဟုတ္ အေရာမဆို။

သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္အတိုင္း ထားႏုိင္

46-48 oz. သာ မည္သည့္ဘူးမဆို။

ေအးခဲထားေသာ သို႔မဟုတ္ သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္အတိုင္း ထားႏိုင္ေသာ အဆီ

ထုပ္လုပ္သူ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ေရာစပ္ပါက 11.5 – 12 oz. ေဖ်ာ္ရည္အဆီသည္ 48 oz.

ႏွင့္အထက္ ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • bluebird
 • campoelis
 • Dianes
 • dole
 • essential-logo
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • market
 • meijer
 • minite-mind
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • northland_logo
 • orchard_logo
 • our-family
 • gold
 • ruby-kist
 • fchnucks
 • seneca
 • shurfine
 • Signature
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္
  • သို႔မဟုတ္ အေကာင္းစား။

ေဖ်ာ္ရည္ – 64 oz.

ကေလးမ်ားအတြက္သာ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • 100% (သစ္သီး သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္) ေဖ်ာ္ရည္ ႏွင့္
  • အနည္းဆံုး 72 မီလီဂရမ္ သို႔မဟုတ္ 120% ဗီတာမင္ စီ
  • မည္သည့္အရသာ သို႔မဟုတ္ အေရာမဆို။

သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္အတိုင္း ထားႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အေအးခန္းထဲ ထားရေသာ

64 oz. သာ မည္သည့္ဘူးမဆို။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • save-always
 • AppleandEve
 • bluebirdjuice_logo
 • campoelis
 • Centrella
 • dole
 • dutch-fams
 • essential-logo
 • everfresh
 • FoodClub
 • freedoms
 • gaint
 • Gold-Emblem
 • great-value
 • Harvest-Classic
 • hy-top
 • iga
 • indian-summer
 • juisy-juice
 • kinger
 • Langers
 • libbys
 • market
 • Martins
 • meijer
 • motts_logo-copy
 • pure
 • Musselmans_Logo-1
 • Natures
 • Natures-Own
 • Natures
 • ocean-spray
 • orchard_logo
 • Orchard-pure
 • our-family
 • praise-fram
 • ruby-kist
 • SamsChoice
 • fchnucks
 • seneca
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • Smart-Sense
 • spartan
 • wic_TiptonGroveLogo21
 • tree-top-logo
 • Tropicana_logo
 • v8
 • wic_valu-time
 • welchs
 • WILDWOOD-APPLE-JUICE
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္
  • သို႔မဟုတ္ အေကာင္းစား။

အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္

ေပါင္မုန္႔

အရွယ်အစား: 16 အောင်စ။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • ခ်ည္းသာ ဂ်ံဳၾကမ္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္ျဖင့္ လုပ္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔လုံး။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Aunt Millie’s
  • 100% Whole Wheat
  • Healthy Goodness Whole Grain White
  • Cinnamon Raisin Swirl Bread
  • Cinnamon Swirl Bread
 • Best Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Bimbo
  • 100% Whole Wheat
 • Bunny
  • 100% Whole Wheat
 • Butternut
  • 100% Whole Wheat
 • Family Choice
  • 100% Whole Wheat
 • Kroger
  • 100% Whole Wheat
 • Lewis Bake Shop
  • Healthy Life Sugar Free 100% Whole Wheat
  • Healthy Life 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat
 • Meijer
  • 100% Whole Wheat
 • Nature’s Own
  • 100% Whole Grain Sugar Free
  • 100% Whole Wheat with Honey
 • Our Family
  • 100% Whole Wheat
 • Pepperidge Farms
  • Stone Ground 100% Whole Wheat
  • 100% Whole Wheat Cinnamon Swirl w/Raisins Bread (Blue Label)
  • Light Style Soft Wheat
  • Light Style 100% Whole Wheat Bread
  • Very Thin 100% Whole Wheat Bread
  • Whole Grain Rye
 • Roman Meal
  • Sungrain 100% Whole Wheat
 • Sara Lee
  • Classic 100% Whole Wheat
 • Schnuck’s
  • 100% Whole Wheat
 • Shoppers Value
  • 100% Whole Wheat
 • Signature Select
  • 100% Whole Wheat
 • Stern’s
  • 100% Whole Wheat
 • Village Hearth
  • 100% Whole Wheat
 • Wonder
  • 100% Whole Wheat
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ယိုပါေသာ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား၊
  • ေပါင္မုန္႔လိပ္မ်ား၊
  • ေပါင္မုန္႔ကြင္းမ်ား
  • သို႔မဟုတ္ မုန္႔ဖိုမွရႏိုင္ေသာ မုန္႔မ်ား။

အုတ္ဂ်ံဳ

အရွယ်အစား- 16 – 18 oz. သာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊
  • အက်က္ျမန္ေသာ၊ လိပ္ထားေသာ၊ ဂလူတန္မပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးပံုစံ အုတ္ဂ်ံဳ။
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • စတီးျဖင့္ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ
  • အုတ္ဂ်ံဳ၊ သၾကား၊ အဆီ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဆားထည့္ထားေသာ။

ဆန္လံုးညိဳ

အရွယ်အစား- 14 – 16 oz.

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သို႔ေသာ
  • အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ ပလိန္း၊ စကၠဴဗူးျဖင့္
  • သို႔မဟုတ္ အိတ္ျဖင့္၊ အသင့္စား၊ အက်က္ျမန္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္။
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္။

ဂ်ံဳၾကမ္း ပါစတာ

အရွယ်အစား- 16 oz. သာ

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပံုစံမဆိုျဖစ္ေသာ ဂ်ံဳၾကမ္း ပါစတာ။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Americas-Choice
 • Barilla
 • essential-logo
 • gia_russa_logo
 • gaint
 • great-value
 • Heartland
 • Hodgson-Milll_Logo
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • pstazara
 • Racconto
 • Ronzoni_logo
 • fchnucks
 • Signature
 • fage
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္။

ေတာ္တီလာ

အရွယ်အစား- 16 oz. သာ

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • Best Choice
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Celia’s
  • Whole Wheat
  • Yellow Corn
  • White Corn
 • Chi-Chi’s
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Don Pancho
  • Whole Wheat
 • Essential Everyday
  • Corn 5½”
  • Whole Wheat 8” Whole Grain
 • Food Club
  • Whole Wheat
 • Frescados
  • Whole Wheat
 • Great Value
  • Whole Wheat
 • Hy-Top
  • Yellow Corn
 • Kroger
  • Whole Wheat
  • Gluten Free Yellow Corn
 • La Banderita
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Meijer
  • Whole Wheat 8”
 • Mi Casa
  • Whole Wheat
 • Mission
  • Whole Wheat
  • Corn
 • Ortega
  • Whole Wheat
 • Our Family
  • Yellow Corn
  • White Corn
  • Whole Wheat
 • Schnucks
  • Whole Wheat
 • Signature Select
  • Whole Wheat
 • Tio Santi
  • Whole Wheat

ေကြကာအုပ္

အရွယ်အစား- မည္သည့္ အတြဲအစပ္ျဖင့္မဆို မနက္စာ ေကြကာအုပ္ (9 oz. မွ 36 oz. အရြယ္ အထုပ္မ်ား)
(ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 11.8 oz. ႏွင့္ 23.7 oz. ခ်က္ခ်င္းေသာက္ အုတ္ဂ်ံဳမႈန႔္ကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။)

*ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ယူရန္ စဥ္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - ေဖာလစ္အက္ဆစ္ 100% DV (ေန႔စဥ္ပမာဏ) ပါဝင္ေသာ ေကြကာအုပ္မ်ားကို ရွာပါ။

 • = ကစီဓာတ္မပါ
 • = အနည္းဆံုး 51% အၾကမ္းစားေကြကာ
 • = ေဖာ္လစ္အက္ဆစ္ ေန႔စဥ္ပမာဏ100%

အရွယ်အစား- အရွယ်အစား- မည္သည့္ အတြဲအစပ္ျဖင့္မဆို မနက္စာ ေကြကာအုပ္ (9 oz. မွ 36 oz. အရြယ္ အထုပ္မ်ား)
(ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ 11.8 oz. ႏွင့္ 23.7 oz. ခ်က္ခ်င္းေသာက္ အုတ္ဂ်ံဳမႈန႔္ကို ခြင့္ျပဳထားပါသည္။)

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

B&G FOODS

 • Original

 • Instant

 • Original

 • Instant

 • 2½ Minute

 • 10 Minute

 • Whole Grain Instant

 • Whole Grain 2½ Minute

General Mills

 • Multigrain

 • Original

 • Multigrain Strawberry

 • Blueberry

 • Cinnamon

 • Corn

 • Rice

 • Vanilla

 • Wheat

 • Fiber One

 • Fiber One Honey Clusters

 • Berry Berry

 • Honey

 • Original

 • Total Whole Grain

 • Wheaties

Grain Berry

 • Apple Cinnamon Toasted Oats

 • Cinnamon Frosted Shredded Wheat

 • MultiBran Flakes

 • Original Toasted Oats

Kellogg’s

 • Cinnamon

 • Original

 • Blueberry

 • Chocolate

 • Cinnamon Roll

 • Filled Mixed Berry

 • Original

 • Bite Size

 • Pumpkin Spice

 • Strawberry

 • Original

 • Original

 • Protein Multigrain - Touch of Cinnamon

Malt-O-Meal

 • Chocolate

 • Original

 • CocoWheats

 • Farina

 • Crispy Rice

 • Original

 • Strawberry Cream

Post

 • Bran Flakes

 • Banana Nut Crunch

 • Crunchy Pecan

 • Almonds

 • Cinnamon

 • Honey Roasted

 • Maple and Pecans

 • Vanilla

 • Whole Grain Almond Crunch

 • Whole Grain Honey Crunch

Quaker

 • Instant Grits - Original Only

 • Instant Oatmeal - Original Only

 • Original

 • Vanilla

 • Oat Bran

 • Oatmeal Squares
  Brown Sugar

 • Oatmeal Squares Cinnamon

 • Oatmeal Squares Honey Nut

စတိုးဆိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား -

 • ခွင့်ပြုသော:
  • Eligible varieties include: Corn Flakes, Crispy Rice, Instant Oatmeal , Frosted Shredded Wheat , Toasted Oats , Rice Squares, Corn Squares, Corn Hexagons, Rice Hexagons

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • bluebirdjuice_logo
 • essential-logo
 • FoodClub
 • great-value
 • hy-top
 • iga
 • kiggins
 • kinger
 • meijer
 • our-family
 • fchnucks
 • shoppers
 • shurfine
 • Signature
 • wic_valu-time

ပရိုတင်း

ပဲေစ့၊ ပဲလံုးႏွင့္ ပဲနီေလး

 • ခွင့်ပြုသော:
  • မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

ခြောက်သည်။

အရွယ်အစား- 1 ေပါင္ အိတ္ (16 oz.)

စည္သြပ္ထားေသာ

အရွယ်အစား- 15 oz. – 64 oz.

 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • စကၠဴဗူးျဖင့္ထည့္ထားေသာ၊
  • ေပါင္းထားေသာ ပဲမ်ား၊
  • စည္သြပ္ထားေသာပဲစိမ္းမ်ား၊
  • စည္သြပ္ထားေသာပဲမ်ား၊
  • ပဲေတာင့္အဝါ၊
  • ပဲဟင္းခ်ိဳမ်ား၊
  • သၾကား၊ အဆီ၊ ဆီထည့္ထားေသာ၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔ သို႔မဟုတ္ အသားထည့္ထားေသာ

ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး

အရွယ်အစား- 1 ဒါဇင္

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အ႐ြယ္အႀကီး သို႔မဟုတ္ အ႐ြယ္လြန္ အျဖဴေရာင္ဥမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္ဥမ်ား
  • ေစ်းအနည္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ခ်ည္းသာ။
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္
  • သို႔မဟုတ္ အေကာင္းစား။

မိခင္ႏို႔သီးသန္႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားအတြက္။

ငါး

အရွယ်အစား- မိခင္ႏို႔သီးသန္႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားအတြက္။

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အေရာင္ရင့္ တူနာငါး အတံုးလုိက္ - မည္သည့္အရြယ္အစား စည္သြပ္ဘူး သို႔မဟုတ္ အထုပ္မဆို။ အရသာထည့္ထားေသာ - သံပယိုင႐ုတ္ေကာင္း၊ ဟင္းခတ္ႏွင့္ၾကက္သြန္ျဖဴ အစရွိသည္
  • ပန္းေရာင္ဆာမြန္ငါး - မည္သည့္အရြယ္အစား စည္သြပ္ဘူး သို႔မဟုတ္ အထုပ္မဆို။
  • ဆာဒင္းငါး - ေရ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ စိမ္ထားေသာ မည္သည့္အရြယ္ စည္သြပ္ဘူးမဆို။ အရသာထည့္ထားေသာ - ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ မုန္ညင္း သို႔မဟုတ္ သံပယို။
  • မက္ကရယ္ငါး - ေရ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ စိမ္ထားေသာ မည္သည့္အရြယ္ စည္သြပ္ဘူးမဆို။
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • Albacore သို႔မဟုတ္ ဆူးေတာင္ဝါ၊
  • အျဖဴေရာင္၊
  • အသားမာေသာ၊
  • လတ္ဆတ္ေသာ၊
  • ေအးခဲထားေသာ၊
  • အေကာင္းစားအမွတ္တံဆိပ္။

မိခင္ႏို႔သီးသန္႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားအတြက္။


ေျမပဲေထာပတ္

အရွယ်အစား- 16 oz. – 18 oz. ဖန္ဘူးမ်ား

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အႏွစ္ပံုစံ၊ အၾကြပ္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အလြန္ၾကြပ္ေသာ
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • သို႔မဟုတ္ေအာ္ဂဲနစ္၊
  • အေကာင္းစား၊
  • သုတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္
  • အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ထားေသာ၊
  • Reese’s။

တို႔ဟူး

အရွယ်အစား- 14 – 17 oz. အထုပ္မ်ား

 • ခွင့်ပြုသော:
  • အေပ်ာ့အမာ မည္သည့္ပံုစံမဆို၊
  • ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္
  • ေအာ္ဂဲနစ္။

ခြင့္ျပဳေသာ တံဆိပ္မ်ား။

 • azumaya
 • framika
 • house-food
 • nasoya
 • orgenic
 • Organics
  Brand
 • simple-truth
 • west-toy-1
 • woodstock
 • မပါဝင္သည္မ်ား -
  • ထည့္သြင္းထားေသာအဆီ၊ သၾကား၊ အခ်ဳိဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္း၊ ဆီ၊ ဆိုဒီယမ္၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔၊
  • တို႔ဟူးေၾကာ္။
အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား Dr Mom
အကယ္၍ သင္သည္ Indiana ႐ွိ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္စီစဥ္ထားပါက ျပည္နယ္႐ွိ WIC ႐ုံးအားလုံး၏ စာရင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.wic.in.gov တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ Indiana မွထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ထားပါက သင္၏ ေဒသတြင္း WIC ႐ုံးသို႔ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သင့္အား အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား႐ွိ WIC အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္ WIC ႐ုံး 1-800-522-0874 သို႔လည္း သင္ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ေဒသတြင္း WIC ႐ုံးမွ အတည္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ဤပုံစံတြင္ သင့္အိမ္ေထာင္စုအား Indiana WIC မွ သင့္ျပည္နယ္အသစ္႐ွိ WIC ေဆးခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ သင္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ဆိုင္သို႔မသြားႏိုင္လွ်င္ သင္၏ eWIC ကဒ္ကို သုံးရန္ ထိုသူအား သင္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္၏ကိုယ္စားလွယ္သည္ မည္သည့္အစား အစာမ်ားကို ဝယ္ယူရမည္ႏွင့္ eWIC ကဒ္ကို မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ကို သိ႐ွိနားလည္ေၾကာင္း သင္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရပါမည္။

သင္၏ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္အားလုံးကို သူတို႔ ထုတ္ယူသြားႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သင္၏ကဒ္ႏွင့္ PIN ကိုေပးလွ်င္ သတိထားပါ။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားကိုသာ သင္၏ကဒ္ႏွင့္ PIN ကိုေပးပါ

WIC အစီအစဥ္သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ WIC သည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္အခ်က္အလက္မွ် ေဝမွ်မည္မဟုတ္ပါ။ ၎တြင္ ခ်ိန္းဆိုသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
သင့္ WIC ဝန္ထမ္းကို သင္၏ေဒသ႐ွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးပါ။ WIC တြင္ သင္စာရင္းသြင္းထားစဥ္အတြင္း Medicaid ႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ providers မ်ားထံသို႔လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ Indiana WIC အစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မေပးအပ္ေသာ္လည္း Indiana WIC သည္ ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးကို က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားထံသို႔ သင့္ေလ်ာ္သလို လႊဲေျပာင္းေပးပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ေသာ လႊဲေျပာင္းမႈအခ်ိဳ႕မွာ –

 • Medicaid
 • TANF
 • 1-800-QUIT NOW
 • မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား
 • Nutrition Education Program (လူမ်ားကို ေဆးလိပ္ျဖတ္ေပးရန္ ကူညီေပးေနေသာ ပရိုဂရမ္မ်ား) မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အာဟာရပညာေပးအစီအစဥ္
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ သင္၏ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။ flower
မိခင္တိုင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ႏို႔ရည္ျဖင့္ မိမိကေလး ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစရန္ ကူညီအားေပးႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ၿပီး အကုန္အက်သက္သာေသာနည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

မိခင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည္

 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းမႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္
 • သင္၏အရိုးမ်ားကို သန္စြမ္းေစၿပီး ေနာင္အခါတြင္ အရိုးပြေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါမည္။
 • ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျခင္း နည္းပါးသည္ — ႏို႔ကို မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ အပူခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္သည္။
 • အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ ရင္သားႏွင့္ သားဥအိမ္ကင္ဆာ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္

ကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည္

 • ဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးေသာ အာဟာရတိုက္ေကၽြးမႈျဖစ္သည္
 • အစာေၾကရန္လြယ္ကူသည္
 • ဆီးခ်ိဳ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကို ကူညီကာကြယ္ေပးသည္
 • Sudden Infant Death Syndrome (SIDS, ေမြးကင္းစကေလးရုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္းေရာဂါ)၊ နားပိုးဝင္ျခင္း၊ Respiratory Syncytial Virus (RSV, အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ စင္ဆီရယ္ ပိုး) ႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္
 • ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ မိခင္ႏို႔စို႔ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားသည္ ဉာဏ္ရည္ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ျပသသည္

မိသားစုမ်ား အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္

 • မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို က်န္းမာေစရန္ ကူညီေပးသည္
 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ပိုမိုတက္ၾကြလႈပ္ရွားၿပီး ေဆာ့ကစားရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္
 • အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်သက္သာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈသက္သာသည္

Indiana WIC တြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို စရိတ္လံုးဝကုန္က်ျခင္းမရွိဘဲ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိခင္ႏို႔ထြက္ေစရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိခင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏုိင္သူမ်ားကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ WIC သည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္းအပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးပါ
မိခင္ေရာ ကေလးပါ အစာအာဟာရပိုမိုရရွိပါမည္

မိခင္ႏို႔ကိုသာ အား
ျပဳတိုက္ေကၽြးျခင္း

အသက္ 1 ႏွစ္အထိ

မိခင္ႏို႔ကို
ျဖည့္စြက္အေနျဖင့္ တိုက္ေကၽြးျခင္း

အသက္ 1 ႏွစ္အထိ

မိခင္ႏို႔
မတိုက္ေကၽြးျခင္း

အသက္ 6 လအထိ

သင္၏ INDIANA eWIC ကဒ္ ကုိ အသုံးျပဳနည္း

eWIC ကဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

ဆိုင္အမ်ားစုသည္ WIC ကို ေငြသိမ္းေကာင္တာလမ္းေၾကာင္းအားလုံးတြင္ လက္ခံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

WIC လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးထားကာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားရွိေသာ ဆိုင္မ်ားကို ရွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုနားလည္ဖို႔ ဆိုင္ကို ေမးျမန္းပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားသည္ WIC အေရာင္းအဝယ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေယဘုယ်လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အနည္းငယ္ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ လက္က်န္စာရင္းကို စစ္ေဆးပါ

ေနာက္ဆုံးဆိုင္မွ လက္ခံေျပစာကို စစ္ေဆျခင္း၊

INWIC မိုဘိုင္းအက္ပ္တြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား စာမ်က္ႏွာကို စစ္ေဆးျခင္း၊
INWIC Mobile App

ႏွင့္ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကိုဖုန္းေခၚဆိုျခင္း ႏွင့္
1-855-349-1454

ကဒ္ကိုင္‌ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မည္မွ်က်န္သလဲကို သိနိုင္ပါသည္။
https://www.connectebt.com/inwicclient/reciplogin_client.jsp

သင့္ရဲ႕eWIC ကဒ္ ေပ်ာက္ဆုံး သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးပါက သင့္ကဒ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ 1-855-349-1454 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီးေနာက္ ကဒ္အသစ္ရရွိရန္အတြက္ သင့္ေဆးခန္းသို႔သြားပါ။ ထိုနံပါတ္သည္ သင္၏ Indiana eWIC ကဒ္ေနာက္ေက်ာတြင္လည္း ႐ွိပါသည္။ ထိုနံပါတ္ကို တစ္ရက္လွ်င္ 24နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 7ရက္စလံုး အခမဲ့ ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရပါက။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ပ်က္စီးသြားပါက သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္ပါက။
 • တစ္စံုတစ္ဦးက သင္၏ eWIC ကဒ္ကို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳေနပါက။
 • သင္၏ PIN နံပါတ္ကို ေမ့သြားပါက သို႔မဟုတ္ PIN နံပါတ္အသစ္ သတ္မွတ္လိုပါက။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးစရာမ်ားရွိပါက သို႔မဟုတ္ အကူအညီလိုအပ္ပါက။
 • သင္၏ကဒ္ကို လံုၿခဳံစြာႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။
 • အက်ိဳးခံစားခြင့္အားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီးပါက မလႊင့္ပစ္ပါႏွင့္။ လစဥ္ တူညီေသာကဒ္ကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။
 • ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အနက္ေရာင္အစင္းေၾကာင္းတြင္ ျခစ္ရာမထင္ပါေစႏွင့္။
 • ၎ကို မေကြးပါႏွင့္၊ မေခါက္ပါႏွင့္၊ မလိမ္ပါႏွင့္၊ အေပါက္မေဖာက္ပါႏွင့္၊ ျပတင္းေပါက္မွန္တြင္ ေရခဲမ်ားကို ျခစ္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ တံခါးေသာ့ဖြင့္ရန္ ၎ကိုအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
 • ၎ကို သံလိုက္မ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္ မထားပါႏွင့္။
 • ၎ကို ေနေရာင္ေအာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကားဒက္ရွ္ဘုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ပူသည့္ေနရာမ်ားတြင္မထားပါႏွင့္။

သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

သင္၏ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအား လာေရာက္ရန္ မပ်က္ကြက္ပါႏွင့္။

သင့္ေဆးခန္းသည္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ရက္ကို ဤစာအုပ္ငယ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ မွတ္သားေပးပါမည္။ သင္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေနာက္က်မွလက္ခံရရွိပါက ထိုလအတြက္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေလ်ာ့၍ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ Indiana eWIC ကဒ္တြင္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သင္ WIC ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း အာဟာရပညာေပးအစီအစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္ ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္စဥ္တြင္ သင့္အိမ္ေထာင္၏ လက္ရွိလႏွင့္ ေနာင္အက်ိဳးခံစားခြင့္လမ်ားအတြက္ WIC အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ားစာရင္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိပါမည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္လမ်ားအတြက္ စတင္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ၿပီးဆံုးသည့္ရက္စြဲမ်ားကို ၎က ျပသပါမည္။

ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း လာေရာက္ပါ

အခ်ိန္ေျပာင္းလဲရန္လိုပါက သင္၏ WIC ေဆးခန္းကို ဖုန္းဆက္ပါ။

eWIC ကဒ္မ်ားအား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳပါ။

eWIC ကဒ္မ်ားကို လက္ခံေသာေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ပါ။ ေစ်းဝယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူပါ။ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သက္တမ္းမကုန္မီ အသံုးျပဳပါ။ ဆိုင္တြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ သင္၏ eWIC ေျပစာကို စစ္ေဆးပါ သို႔မဟုတ္ WIC အက္ပ္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္ကို စစ္ေဆးပါ။

သင္၏ WIC အစီအစဥ္အေၾကာင္း စာအုပ္ငယ္ကို သိမ္းထားပါ။

 • WIC မွ စိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ကူညီခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ကို ဆိုင္သို႔ယူသြားပါ။
 • ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို မွတ္သားရန္အတြက္ ၎ကို ဆိုင္သို႔ယူသြားပါ။

စမတ္က်က် ေစ်းဝယ္ပါ။

 • သင့္တြင္ တစ္လလံုးစာအတြက္ စားေသာက္ကုန္အလံုအေလာက္ရွိေစရန္ သင္၏ eWIC ကတ္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။
 • စားသံုးကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေနာက္ ေစ်းအနည္းဆံုးတံဆိပ္ကို ဝယ္ယူပါ။
 • ကူပြန္မ်ားအသံုးျပဳပါ၊ “တစ္ခုဝယ္တစ္ခုလက္ေဆာင္” ႏွင့္ ဆိုင္ရွိ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။

သင့္ရင္ေသြးငယ္ကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ စဥ္းစားပါ။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိခင္ႏို႔စို႔ရန္ ေမြးဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ မိခင္မ်ားသည္ စားေသာက္ကုန္မ်ားပိုမိုရရွိၿပီး WIC အစီအစဥ္တြင္ တစ္ႏွစ္အထိ ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ WIC ေဆးခန္းတြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

ခြင့္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းအုပ္စု အရြယ္အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အထုတ္အပိုးအရြယ္အစား ႏွင့္ eWIC ကဒ္တြင္ ထည့္ထားေသာ ပမာဏကို ကို သိရန္ မွန္ကန္ေသာ အထုတ္အပိုးအရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ eWIC ကဒ္ကို ေငြရွင္းရန္ေနရာတြင္ သင့္ပစၥည္းအားလုံးအတြက္ ေသခ်ာစြာ ေပးေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေငြသားျပန္ထုတ္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္လဲလွယ္ရန္အတြက္ ဆိုင္သို႔ျပန္ေပး၍မရပါ။
ေငြကိုင္အား ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။

သင္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္တြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအသိေပးရန္ သင္၏ေဒသတြင္း WIC ေဆးခန္းကို ဖုန္းဆက္ပါ။

wic-card
WIC မွစိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းမ်ားစြာ၏ ေနရာကို ျပသေပးမည့္ စင္ေပၚရွိတံဆိပ္ျပားမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္သို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ -

WIC ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား

သင်၏ WIC ချိန်းဆိုမှု ခြေရာခံကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပရင့်ထုတ်ပါ-

အေရးၾကီး အခ်က္အလက္

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳမထားပါ။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သံသယအျဖစ္ခံရပါက သင္သည္-

အစားအစာ/ေဖာ္ျမဴလာဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ တန္ဖိုးကိုေငြသားျဖင့္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရမည္၊ သို႔မဟုတ္

WIC အစီအစဥ္အရသင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးရံႈးရမည

လံုးဝေရွာင္က်ဥ္ရန္ -

သင့္တြင္ ေမးစရာမ်ားျဖစ္ေစ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ရွိပါက သင္၏ ေဒသတြင္း WIC ဝန္ထမ္းကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါ၊ 1-800-522-0874 မွတဆင္ ျပည္နယ္ WIC ရံုးကို ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ INWICFraud@isdh.in.gov သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ WIC ရံုးအား အသိေပးပါရန္ -

မေးရန်ရှိပါသလား။

800-522-0874 သို႔ ုဖုန္းေခၚပါ သို့မဟုတ္ သင္၏ ေဒသတြင္းရွိွိ WIC ဆးခန္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား Indiana WIC အစီအစဥ္အတြက္ flower

ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား =

ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

အစီအစဥ္အရ သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား၊ WIC မွထုတ္ေပးေသာ မိခင္ႏို႔စုပ္ခြက္မ်ား၊ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ eWIC ကတ္တို႔ကို လူမႈကြန္ရက္ ဆိုက္မ်ား (ဥပမာ Facebook၊ Craigslist၊ Ebay၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ဂိုေဒါင္ရွင္းေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္) တြင္္ မေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္မႀကိဳးစားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
ဤအဖွဲ့အစည်းသည် တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးပေးသည့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: