Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

 • Home
 • Nondiscrimination Statement

Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

Selwa lwa federal sou dwa sivil ak règleman ak politik sou dwa sivil U.S. Department of Agriculture (USDA, Depatman Agrikilti Etazini), yo entèdi enstitisyon sa a fè diskriminasyon sou baz ras, koulè po, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan li idantite seksyèl ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa vanjans poutèt aktivite ou te fè oparavan ki gen rapò ak dwa sivil.

Yo gendwa rann enfòmasyon sou pwogram lan disponib nan lang ki pa lang Anglè. Moun ki gen andikap ki mande lòt mwayen kominikasyon pou yo jwenn enfòmasyon sou pwogram lan (pa egzanp, Bray, gwo ekriti, kasèt, Lang Siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans Eta oswa lokal ki responsab jesyon pwogram lan oswa TARGET Center (Sant TARGET) USDA a nan (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Federal Relay Service (Sèvis Relè Federal) la nan (800) 877-8339.

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon pwogram lan fè, yon Plenyan (moun k ap depoze plent) ta dwe ranpli yon Fòm AD-3027, USDA Program Discrimination Complaint Form (Fòm Plent pou Diskriminasyon Pwogram USDA) li kapab jwenn sou entènèt nan: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, nan nenpòt biwo USDA, oswa lè li rele nan (866) 632-9992, oswa lè li ekri yon lèt voye bay USDA. Lèt la dwe genyen non, adrès, nimewo telefòn plenyan an, ak yon deskripsyon alekri pou swadizan aksyon diskriminatwa a ki bay ase detay pou li enfòme Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR, Sekretè Adjwen pou Dwa Sivil) la sou nati swadizan vyolasyon dwa sivil la ak dat li di yo te fè vyolasyon an. Fòk li soumèt fòm AD-3027 li ranpli a oswa lèt la bay USDA nan:

Enstitisyon sa a se yon kote tout moun genyen menm chans.

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: