Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

 • Home
 • Nondiscrimination Statement

Deklarasyon pou pa Fè Diskriminasyon

Dapre lwa sou dwa sivil federal ak règleman ak politik Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki genladan idantite sèks ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa reprezay oswa revanj pou aktivite anvan dwa sivil yo.

Yo kapab mete enfòmasyon sou pwogram yo disponib nan lòt lang ki pa Angle. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram yo (paegzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken), ta dwe kontakte responsab Ajans Eta oswa lokal ki administre pwogram lan oswa USDA’s TARGET Center nan (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Sèvis Relay Federal la nan (800) 877-8339.
Pou depoze yon plent pou diskriminasyon nan pwogram lan, yon moun k ap pote plent ta dwe ranpli yon Fòm AD-3027, Ou kapab jwen yon Fòmilè pou Plent sou Diskriminasyon nan Pwogram USDA a sou Entènèt nan: https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/resource-files/ad3027-haitian-creole.pdf, nan nenpòt biwo USDA, lè w rele 866)-632-9992, oswa lè w ekri yon lèt ki adrese bay USDA. Lèt la dwe genyen non moun k ap pote plent lan, adrès, nimewo telefòn, ak yon deskripsyon alekri sou swadizan aksyon diskriminatwa a ak ase detay pou enfòme Asistan Sekretè Dwa Sivil la (ASCR) sou nati ak dat yon swadizan vyolasyon dwa sivil la. Ou dwe soumèt fòm oswa lèt AD-3027 ki ranpli nan USDA pa:
Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egalego.

The ‘I’m a WIC Client’ button now directs to Nutrition and Breastfeeding, the content offered on the site has not changed.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: