Gid Papa a pou Pran Swen Tibebe ki Fenk Fèt la

Yon papa ki enplike enpòtan pou premye mwa ak premye ane tibebe a sou tè a.

Menm lè papa a p ap viv nan kay la, tibebe ki gen papa ki enplike yo ak tout nanm yo vin tounen timoun ak granmoun ki pi an sante, ki gen plis kè kontan, epi ki fè plis siksè. Tibebe yo dwe kreye yon lyen solid avèk paran yo, sa vle di avèk papa yo, tou.

Se yon gwo chanjman pou tout moun lè yon nouvo bebe antre nan kay la. Gen plizyè mannyè papa yo kapab ede manman yo ak tibebe a lè yo vini sot lopital la.

Kò manman mwen sibi anpil chanjman pandan gwosès la. Sa ka pran yon ti tan pou li retounen jan l te ye a. Montre koutwazi, pasyans ak sipò.

h2 hide

Limite kantite vizitè yo

Fè moun ki malad yo rete lwen tibebe w la.

Travay chak jou yo

Ede fè manje, netwaye, ak fè lesiv.

Voye je sou manman m

Si l santi l deprime oswa enkyè, ankouraje l chèche èd epi sipòte l.
Graph Depression
Depresyon afekte jiska 25% papa pandan gwosès madanm yo oswa nan premye ane apre nesans tibebe a.

Si ou menm oswa manman tibebe w la gen kè kase, ou santi w deprime, oswa ou panse fè tèt ou oswa tibebe w la mal, chèche èd lapoula. Pale avèk pwofesyonèl swen sante w la. Depresyon ki pa trete a ap rèd pou tibebe w la, fanmi w, ak ou menm.

Rele nan 1-800-273-8255 oswa rele oswa voye mesaj tèks nan 988 pou jwenn sipò emosyonèl konfidansyèl 24 sou 24, 7 jou sou 7.

Fè timoun ki pi gran yo ede mete kouchèt sou tibebe a, souri ba li, oswa fè lekti pou li pou ka pase yon bon moman avèk yo.

Sipò pou Alètman

Alètman se pi bon mwayen pou bay tibebe w la manje. Li gendwa difisil okòmansman. Kidonk, bay manman an anpil ankourajman ak sipò.

Poukisa pou Bay Tete?

Star

Tibebe ki nan tete yo malad mwens souvan.

dollar

Li gratis!

clock

Li pratik (pa gen bibwon, pa gen dezòd, epi li toujou anba men w).

Two Heart

Manman k ap bay tete yo pi an sante.

h4 hide

Kat (4) tibebe sou senk (5) ki fèt nan Eta Indiana tete manman yo.

Vomi – Fè Rann Gaz – Poupou nan Kouchèt

Tibebe w la fenk antre nan zafè bwè lèt manman oswa lèt nan bwat. Tibebe yo vomi mwens epi yo mande pou fè yo rann gaz mwens ofiyamezi y ap grandi.

Vomi

Pale ak Nitrisyonis WIC ou a oswa pwofesyonèl swen sante w la si kantite vomi tibebe w la bay chak lè l tete a ba w pwoblèm.

Fè Rann Gaz
Poupou nan Kouchèt

Met gason sou ou pou chanje kouchèt!

Pou tibebe ki nan tete yo:
Pou tibebe ki gen plis pase yon mwa k ap bwè lèt nan bwat epi ki nan tete:
Laj Tibebe a Mouye Poupou
1 jou (Birthday)
2 jou
3 jou
4 jou
5 jou
6 jou
7 jou

Moman Tibebe a pase avèk Papa l

Se Moman pou mete l sou vant!

Lè tibebe w la kouche sou vant, sa ap ranfòse misk ki nan kou l ak zepòl li yo. Konsidere sa kòm egzèsis li fè chak jou pandan l ap prepare li pou l fè gwo mouvman tankou woule, chita, ak rale.

Fè jwèt kache figi.

Pale ak tibebe w la epi fè grimas pandan w ap chanje kouchèt li.

Al pwomennen.

Rete aktif—soti deyò a bon pou tout moun!

Pran tan pou fè lekti pou tibebe w la epi fè ti pale ak li.

Sèvo li ap aprann nouvo mo chak jou depi premye jou l fèt la.

Dad's guide to Newborn Care

Fason pou Pwoteje Tibebe Ou An

carseats-baby

Syèj machin pou timoun

Dòmi San Danje

Toujou mete tibebe w la kouche sou do sou yon matla ki fèm san lenn ni zòrye. American Academy of Pediatrics rekòmande pou tibebe yo dòmi nan menm chanm ak paran yo nan yon bèso oswa kabann apa jiskaske yo gen omwen 6 mwa.

Pitit ou a konte sou ou pou l an sante epi pou l rete an sante.
Sleeping Safe

Resous pou Papa yo

National Fatherhood Initiative (Inisyativ Nasyonal pou Papa)

National Responsible Fatherhood Clearinghouse (Biwo Enfòmasyon Nasyonal pou Papa ki Responsab)

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: