Fason pou Pran Swen tibebe w la depi lè l Fèt la rive 6 Mwa

Birth to 6 Months

Bonjou Lemonn

Mwen se tibebe cheri w la. Ou se tout bagay pou mwen.

Tanpri ede mwen vin djanm nan kò m, kè m, ak lespri m. Mwen grandi pi byen lè:

Lèt manman oswa lèt nan bwat pou tibebe ki gen fè ladan l se tout sa mwen bezwen pou m grandi epi devlope pandan sis (6) premye mwa yo.
Birth to 6 Months

Alètman

Ou Genyen Sa Mwen Bezwen Pou Mwen Grandi.

Lèt manman se meyè manje pou ban mwen.
Pale avèk pwofesyonèl swen sante nou an si nou ap fè alètman sèlman pou mande l si mwen bezwen plis vitamin D. Mande l yon sipleman fè lè mwen gen anviwon 6 mwa.

Lèt nan Bwat

Si m bwè lèt nan bwat, li enpòtan pou melanje engredyan yo nan bon fason an. Suiv enstriksyon ki sou bwat la pou fè melanj lan.

Toujou mete dlo a nan bibwon an anvan, apresa mete lèt an poud la.

Toujou itilize mezirèt ki vini nan bwat lèt la. Asire w li nivo.

Itilize lèt ou prepare a nan espas 2 èdtan apre w fin prepare l. Si w pa p itilize l nan espas 2 èdtan apre w fin prepare l, konsève l nan frijidè epi itilize l nan espas 24 èdtan.

Depi m kòmanse bwè l epi m pa fini, jete sa ki rete nan bibwon an apre 1 èdtan.

Birth to 6 Months
Birth to 6 Months

Alètman nan Bibwon ki Mezire

Kit se lèt manman kit se lèt nan bwat ki nan bibwon mwen:

Mwen Bezwen Kontak Ou

Kenbe m lè w ap ban m tete oswa bibwon.
Mwen santi m an sekirite avèk ou epi m renmen gade vizaj ou. 

Gendelè mwen gendwa pran yon poz, menm si vant mwen poko plen. Mwen jis vle fè yon poze oswa pataje kèk moman espesyal avèk ou.
Ede mwen rete je klè lè w ap ban m bibwon. Tanpri pa soutni bibwon m nan. Mwen ka trangle oswa trape yon enfeksyon nan zòrèy.

Mwen Bezwen Manje Souvan

Vant mwen piti.

Pa bliye, tout bebe yo diferan. Mwen ka manje kantite ki diferan chak jou k ap pase. Ofiyamezi m ap grandi epi vant mwen ap gwosi, mwen ka manje mwens souvan, men mwen kapab manje plis chak fwa w ap nouri mwen.

Chèche Siyal Mwen Yo

Mwen itilize mouvman kò m epi mwen fè bri pou m fè w konnen sa m bezwen. Si w chèche siy sa yo, ou kapab reponn mwen anvan mwen tonbe kriye. Li pi fasil pou nouri m lè mwen kalm.

"Mwen Grangou"

Birth to 6 Months

Lè mwen kòmanse grangou, mwen gendwa:

"Vant Mwen Plen"

Birth to 6 Months

Men sa m ka fè lè vant mwen plen:

Pouse Kwasans

Ofiyamezi m ap grandi, woutin mwen ka chanje, epi mwen ka anvi manje ak dòmi plis pase jan m abitye dòmi. Yo rele sa pouse kwasans.

Tout tibebe diferan, men pouse kwasans mwen ka rive lè mwen gen anviwon laj:

2-3-weeks

2 to 3 weeks

4-6-weeks

4 to 6 weeks

3_months

3 months

4_months

4 months

6_months

6 months

Birth to 6 Months

9 months

Epitou, kò w konnen sa mwen bezwen. Se sa ki fè li pral pwodui plis lèt pou l ka fè fas ak pouse kwasans mwen yo. Plis ou bay tete oswa ponpe lèt souvan, se plis lèt w ap pwodui.

Si mwen grangou lè m fin tete, ban mwen tete a ankò. Si mwen nan bibwon, ban mwen yon ons oswa de (2) ons ankò.

Baby Playing

Play with me!

I’m ready to learn about you, me, and the world we live in. I want to discover what my body can do. Give me TUMMY TIME when we play. When I’m alert and relaxed, put me on a blanket on the floor. Watch how I stretch and kick my legs and move my arms. I’m making them stronger.
PLAYING helps me learn, improve coordination, build strength, explore, and bond with you!
Baby Playing

Jwe avèk mwen!

Birth to 6 Months

Mwen pare pou mwen aprann bagay sou ou, sou mwen, ak mond n ap viv la.

Mwen anvi dekouvri sa kò mwen kapab fè. 

Mete mwen SOU VANT lè n ap jwe.

Lè je mwen klè epi m rilaks, mete m sou yon lenn atè a. Gade jan m ap detire, jan m ap tire pye epi jan m ap bouje bra m. M ap fè yo vin pi djanm.

Gade sa mwen kapab fè!

Mwen aprann pi byen lè kè m kontan, lè yo renmen m, ak lè m an sekirite.

Birth to 6 Months

Pwoteje Mwen epi Kenbe Mwen An Sante

DON’T let me have these foods until I am at least 1 year old:

Cow’s milk or other non-dairy milks (like soy or almond milk). It’s too hard for me to digest and may cause health problems.

Honey and foods made with honey. Honey can contain bacteria that cause infant botulism, or food poisoning. These bacteria are harmless to older kids and adults.

Introducing Peanut Butter

If my healthcare provider says it is ok, let me try peanut butter around 6 months of age. Doing this might help prevent a peanut allergy as I grow older.

In the morning, mix one teaspoon of peanut butter with human milk or formula. Make it thin and easy to swallow.

Use a spoon to offer a taste of the thinned product. Wait 10 minutes, then offer more. Watch for any reaction for the next 2 hours.

Birth to 6 Months
Pou w jwenn sipò pou alètman, kontakte Konseye nan Alètman WIC oswa Ekspè Alètman WIC Deziyen ki nan zòn ou an.
Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

The ‘I’m a WIC Client’ button now directs to Nutrition and Breastfeeding, the content offered on the site has not changed.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: