Gid Papa a pou Yon Timoun An Sante

h2 hide

Chè Papa,

Ou jwe yon wòl enpòtan nan devlopman kò ak lespri pitit ou a.

Kit ou wè pitit ou a chak jou kit ou ap viv nan yon lòt kay, lè w enplike ak tout fòs ou nan lavi pitit ou a, sa ap fè yon gwo diferans. Lè w prezan epi w enplike ou, sa ap pèmèt li vin tounen yon timoun ak granmoun ki pi an sante, ki gen plis kè kontan, epi ki fè plis siksè.

Kalite moman ant papa ak pitit ou pase avèk pitit ou a pi enpòtan pase kantite èdtan ou pase avèk li. Kalite relasyon ou genyen avèk pitit ou a fè enpak dirèk sou amoupwòp li.

Timoun ki grandi avèk yon papa ki enplike li:

A Plus

gen 39%

plis chans pou yo
fè nòt
A souvan nan lekòl  

Hate

2fwa

2 fwa

plis chans pou yo ale nan kolèj oswa inivèsite epi jwenn yon travay ki estab apre etid segondè yo

bac_dad-dau-reading

Ede Mwen Aprann

Timoun yo aprann lè y ap gade paran yo. Timoun ki gen yon papa ki enplike ak tout nanm li nan sa pitit li ap aprann chak jou gen plis chans pou yo:

Timoun ki grandi avèk yon papa ki enplike li gen 60% mwens chans pou yo mete yo deyò oswa voye yo tounen lekòl.

Yon paran se premye pwofesè yon timoun. Ou ka pa rann ou kont, men ou jwe wòl pwofesè pou pitit ou a chak jou ak bagay senp ou fè yo.

Men fason ou kapab ede pitit ou a aprann:

Kit ou ap ankouraje l fè jwèt imijinasyon kit ou ap fè lekti pou li, lefètke nou ansanm, sa ap ede pitit ou a santi l pi kalm epi gen plis kè kontan.

Dad’s Guide to A Healthy Child

Moman pou Jwe

Timoun yo aprann lè yo jwe. An jeneral, fason papa yo jwe pa menm ak fason manman yo jwe, e se pa yon pwoblèm!

Papa yo gen tandans ankouraje jwèt ki pi fizik ki montre timoun yo jan pou yo:

Lè w fè aktivite avèk pitit ou, sa ap pèmèt zo li yo vin pi djanm, sa ap ranfòse misk li, epi pèmèt sèvo li devlope.

Men kèk aktivite amizan pou fè avèk pitit ou a:

An n Manje

Bay timoun piti manje se yon bagay ki difisil. Li fasil pou w prezan bò tab la. Lè papa a prezan nan moman repa a, sa enpòtan pou timoun nan.

Moman repa a se yon bon moman pou aprann plis bagay sou pitit ou a. Mande pitit ou a pale de jounen l, zanmi li yo, epi mande l ki jan l santi l. Sa montre pitit ou a ou sansib pou li epi li merite tan w ak atansyon w.

Men kèk bagay ou kapab fè pou w kreye kèk souvni nan moman repa yo.

Lè papa yo prezan oswa enplike yo, timoun yo gen

2fwa

mwens risk pou yo vin obèz.

eating

Pwoteje Bèl Ti Dan Sa Yo K Ap Soti

Sante dan gen menm enpòtans ak sante fizik. Bay koutmen pa w pou dan pitit ou a rete an sante.

Sante ak Sekirite

Depi yon timoun kòmanse bouje, ou gen lenpresyon li pa janm kanpe. Pitit ou a aprann fè plis bagay chak jou. Sa vle di ou gendwa oblije fè plis jefò toujou pou w pwoteje li.

Dad’s Guide to A Healthy Child

Syèj Machin pou Timoun

American Academy of Pediatrics rekòmande pou w itilize syèj machin pou timoun yo sèlman lè w ap deplase nan machin. Li rekòmande pou w retire tibebe w la sou syèj la lè w rive kote w prale a, sitou si li nan dòmi.

– Lànyè yo ta dwe sere.
– Arèt ki glise a ta dwe nan nivo anbabra a.
– Syèj machin pou timoun nan ta dwe fè yon ti mouvman lè w pouse l toude bò yo.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou sekirite syèj machin pou timoun, ale sou:
Mete pitit ou a nan yon syèj machin kote fas li bay sou dèyè jiskaske li gen omwen 2 lane. Pinga ou kouri pase nan yon syèj machin ki gen fas ki bay sou devan oswa yon syèj ki ka wose menm si ou gen yon gwo pitit.
Boy-toddler-carseat
Pinga ou janm mete timoun yo chita devan yon èbag. Èbag yo kapab touye timoun piti ki chita devan machin nan. Pinga ou janm mete yon syèj machin pou timoun fas li bay sou dèyè devan yon èbag.

Resous pou Papa yo

National Fatherhood Initiative (Inisyativ Nasyonal pou Papa)

National Responsible Fatherhood Clearinghouse (Biwo Enfòmasyon Nasyonal pou Papa ki Responsab)

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite.

Side Lying Hold

Side-Lying Hold

 1. For the right breast, lie on your right side with your baby facing you.
 2. Pull your baby close. Your baby’s mouth should be level with your nipple.
 3. In this position, you can cradle your baby’s back with your left arm and support yourself with your right arm and/or pillows.
 4. Keep loose clothing and bedding away from your baby.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Cross Cradle Hold

Cross-Cradle Hold

 1. For the right breast, use your left arm to hold your baby’s head at your right breast and baby’s body toward your left side. A pillow across your lap can help support your left arm.
 2. Gently place your left hand behind your baby’s ears and neck, with your thumb and index finger behind each ear and your palm between baby’s shoulder blades. Turn your baby’s body toward yours so your tummies are touching.
 3. Hold your breast as if you are squeezing a sandwich. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 4. As your baby’s mouth opens, push gently with your left palm on baby’s head to help them latch on. Make sure you keep your fingers out of the way.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Football Hold

Clutch or “Football” Hold

 1. For the right breast, hold your baby level, facing up, at your right side.
 2. Put your baby’s head near your right nipple and support their back and legs under your right arm.
 3. Hold the base of your baby’s head with your right palm. A pillow underneath your right arm can help support your baby’s weight.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Bring baby to you instead.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Cradle Hold

 1. For the right breast, cradle your baby with your right arm. Your baby will be on their left side across your lap, facing you at nipple level.
 2. Your baby’s head will rest on your right forearm with your baby’s back along your inner arm and palm.
 3. Turn your baby’s tummy toward your tummy. Your left hand is free to support your breast, if needed. Pillows can help support your arm and elbow.
 4. To protect your back, avoid leaning down to your baby. Instead, bring your baby to you.
 5. Reverse for the left breast.

This hold is useful when:

Breastfeeding Holds

Laid-Back Hold

 1. Lean back on a pillow with your baby’s tummy touching yours and their head at breast level. Some moms find that sitting up nearly straight works well. Others prefer to lean back and lie almost flat.
 2. You can place your baby’s cheek near your breast, or you may want to use one hand to hold your breast near your baby. It’s up to you and what you think feels best.
 3. Your baby will naturally find your nipple, latch, and begin to suckle.

This hold is useful when: