အစီအစဥ္အေၾကာင္း အ ခ်က္အလက္စာအုပ္ငယ္

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
2021 ခ ုႏ ွစ ္၊ ေအာက ္တ ိုဘာလ 1 ရက ္ေန႔တ ြင စတင ္အက် ိဳးသက ္ေရာက ္မည ္။
WIC သည္ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ား

ႏွင့္ ေနာက္ထပ္မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္

WIC သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ Indiana ေန မိသားစုမ်ားအား အာဟာရစားသံုးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပ ညာေပးမႈ၊ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အျခားေ သာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခမဲ့လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးအပ္ေသာ အာဟာရေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္တစ္ ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ WIC ဆိုသည္မွာ Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၊ ႏို႔စို႔ကေလးမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူး ျဖည့္စြက္အာဟာရေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

WIC သည္ မိသားစုမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို ကမ္းလွမ္းေပးအပ္သည္ -
 • မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ဝယ္ယူရန္ eWIC ကတ္
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈမ်ား
 • က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ စားေသာက္ရန္ သိေကာင္းစရာမ်ား
WIC အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည ္ WIC ေလွ်ာက္ထားသူတစဥ္ ီးခ်င္းစီႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ ေတြ႕ဆုံသည ္ -
 • အာဟာရစားသံုးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပံုမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း
 • လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေပးအပ္ျခင္း
 • က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ မိသားစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးျခင္း

WIC သို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္

သင့္အေနျဖင့္ ယူေဆာင္လာရန္မ်ား-
 • WIC ကို ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီ

 • WIC ကို ေလွ်ာက္ထားမည့္ ႏို႔စို႔ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူတစ္ဦး

 • သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ WIC ကို ေလွ်ာက္ထားမည့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသအေထာက္အထား

  ဥပမာအားျဖင့္-

  • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
  • ေဆးရံုတက္မွတ္တမ္း
  • ဓာတ္ပံုပါ သက္ေသခံကတ္ျပား
  • ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း
  • လက္ထပ္စာခ်ဳပ္
  • ေမြးစာရင္း
 • လိပ္စာ သက္ေသအေထာက္အထား

  ဥပမာအားျဖင့္-

  • သင့္ထံသို႔ လိပ္မူထားသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေပးစာ
  • အိမ္ငွားခ လက္ခံျဖတ္ပိုင္း
  • လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
 • ဝင္ေငြအေထာက္အထား — အလုပ္လုပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရွိေသာ အိမ္ေထာင္တြင္းမွလူတိုင္းအတြက္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

  ဥပမာအားျဖင့္-

  • လြန္ခဲ့သည့္ရက္၃၀စာ လုပ္ခလစာျဖတ္ပိုင္း(မ်ား)၊ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ခရွင္းေပးပါက ျဖတ္ပိုင္း၂ခု ယူလာပါ၊ အပတ္စဥ္လုပ္ခရွင္းေပးပါက ျဖတ္ပိုင္း၄ခု ယူလာပါ
  • ကေလးစရိတ္၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ေၾကာင္း စာ (SSI အပါအဝင္)
  • အလုပ္လက္မဲ့ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ရွင္းတမ္း

  သင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးသည္ ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္၊ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယာယီေထာက္ပံ့ျခင္း (TANF) သို႔မဟုတ္ SNAP တြင္ ပါဝင္ေနပါက သင္ သည္ ဝင္ေငြအရ အလိုအေလ်ာက္သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီႏိုင္သည္။

  သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေၾကာင္း အေထာက္အထားကို ဤသို႔ လိုအပ္သည္ -
  • ဝင္ေငြနည္းပါးသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံအစီအစဥ္အတြက္ ကတ္ျပား
  • TANF သို႔မဟုတ္ SNAP အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ေၾကာင္း စာ
 • ကို ေလွ်ာက္ထားေသာ အသက ္ ႏွစ္အရြယ္အထ ိ ႏို႔စို႔ကေလးႏွင ့္ ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးအတြက ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း (မ်ား)

ေဒါင္းလုဒ္

INWIC အက္ပ္ ယေန႔

 • အက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏကိုစစ္ေဆးရန္
 • ေစ်းဝယ္ေနစဥ္ ပစၥည္းအား WIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရန္ UPC ကုဒ္မ်ားကို စကင္ဖတ္ပါါ
 • ရက္ကုန္ေတာ့မည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွ င့္ ခ်ိန္းဆိုမႈ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ရယူပါ
 • WIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရ စတိုးမ်ား ႏွင့္ အစား အစာမ်ားက ို ရွာေဖြပါ
 • အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးသင္ခန္းစာ အျပည့္အစံု

INWIC အက္ပ္ ႏွင့္ အြန္လိုင္း အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္

အြန္လိုင္း အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္

သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ သင္၏ WIC ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေဆာ င္ရြက္ႏိုင္ပါက WIC ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သင့္ကိုအသိေပးပါမည္။ အြန္လိုင္း အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာႏွစ္ခုရွိပါသည္- INWIC အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ wichealth.org တြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေလ့လာျခင္း

မည္သို႔စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သနည္း -
 • INWIC အက္ပ္ သို႔မဟုတ္ wichealth.org သို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ပါ။ (ပထမဆံုးစတင္အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။)
 • သင္ခန္းစာတစ္ခုကိုေရြးၿပီး ၿပီးစီးေအာင္ေလ့လာပါ။ သင္ခန္စာအဆံုးသတ္ရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။
 • WIC ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ သင္၏ကတ္အတြင္းသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အေဝးမွထည့္သြင္းေပးပါမည္။
 • ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆးခန္းသို႔ သင္ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်ိန္းဆိုပါ။

ႏို႔ိုစို႔ကေလးအတြက္ အစားအစာ၊ ႏို႔ိုစို႔ကေလးအတြက္ ေကြကာအုပ္၊ ႏို႔ိုစို႔ကေလးအတြက္ ႏို့မွုန့္၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ႏို႔၊ ဒိန္ခဲႏွင့္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးဳး

WIC မွ စီိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား

ႏို႔ိုစို႔ကေလးအတြက္ အစားအစာ

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

4 ေအာင္စဝင္ ဖန္ဘူး၊ 4 ေအာင္စဝင္ စည္ပိုင္းပံုခြက္ႏွစ္ခြက္ပါ အထုပ္ သို႔မဟုတ္ 2 ေအာင္စဝင္ စည္ပိုင္းပံုခြက္ႏွစ္ခြက္ပါ အထုပ္

ပါဝင္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးတည္းပါသည္ သို႔မဟုတ္ သစ္သီး မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား တစ္မ်ိဳးႏွင့္ အထက ္ ေပါင္းစပ္ထားသည ္ (ဥပမာ၊ ပန္းသီး-ငွက္ေ ပ်ာသီး၊ ကန္စြန္းဥ-ပန္းသီး) အမ်ိဳးအစားစံုပါဝင္ေသာ အထုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လက္လီေရာင္းခ်သူ မ်ားထံတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။

အသားမ်ား

2.5 ေအာင္စဝင္ ဘူး

အသားခ်ည္းသာ၊ ဟင္းရည္ သို႔မဟုတ္ အႏွစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးအစားစံုပါဝင္ေသာ အထုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လ က္လီေရာင္းခ်သူမ်ားထံတြင္ ရရွိႏိုင္သည္။

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ ေလေဖာင္းအိတ္မ်ား၊ ေကြကာႏွင့္အေရာ၊ ဒယ္အိုးျဖင့္ အိုးလိုက္ခ်က္ေသာဟင္း၊ အခ်ိဳပြဲ မ်ား၊ ညစာ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္အတြဲအစပ္မ်ား (ဥပမာ အသားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ထမင္း၊ ပါစတာ၊ ဒိန္ခ် ဥ္ သို႔မဟုတ ္ ေခါက္ဆြဲမ်ား) အသားေခ်ာင္းမ်ား၊ ထပ္တုးိသၾကား၊ ကစီဓာတ္၊ ဆား သို႔မဟုတ ္ DHA။

ခွင့်ပြုသော တံဆိပ်များ။ ။ Beech Nut, Gerber, Gerber Naturals, Meijer, Parent’s Choice, Tippy Toes.

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက ္ အစားအစာဝယ္ယူရာတြင ္ သိေကာင္းစရာမ်ား
ေအာင္စ 4ေအာင္စဝင္ ဖန္ဘူး သို႔မဟုတ္ 2 ေအာင္စဝင္ ႏွစ္ဘူးပါအထုပ္ 4 ေအာင္စဝင္ ႏွစ္ဘူးပါအထုပ္
128 32 16
96 24 12
64 16 8
32 8 4

ႏို႔စို႔ကေလးအတြက္ ေကြကာအုပ္

မည္သို႔ေသာ အေစ့အဆန္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာ ျဖစ္ေစ

8 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 16 ေအာင္စဝင္ ဘူး

မပါဝင္သည္မ်ား -
ေအာ္ဂဲနစ္၊ စည္သြ ပ္ထားေသာ၊ အမ်ိဳးအစားစံုပါဝင္ေသာ အထုပ္မ်ား၊ ထပ္ေပါင္းထားေသာ ေဖာ္ျမဴလာ၊ သစ္သီး၊ DHA၊ quinoa။

ခွင့်ပြုသော တံဆိပ်များ။ ။ Baby Basics, Beech Nut, Danalac, Gerber, Meijer, Parent’s Choice, Tippy Toes.

ႏို႔ိုစို႔ကေလးအတြက္ ႏို႔မႈန္႔

အမွတ္တံဆိပ္၊ အမ်ိဳးအစားႏွင ့္ အရြယ္အစားက ို အက်ိဳးခံစားခြင ့္ လက္က်န္စာရင္းတြင ္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။ အစားထိုးစရာမရွိပါ။

ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး

အရြယ္အႀကီး သို႔မဟုတ္ အရြယ္လြန္ အျဖဴေရာင္ဥမ်ား

၁ ဒါဇင္

ေစ်းအနည္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ခ်ည္းသာ။

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

ႏို႔

ႏို႔အရည္

ေစ်းအနည္းဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားႏွင ့္ အရြယ္အစားက ို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားသည္။

 • အဆီျပည့္ သို႔မဟုတ္ ဗီတာမင္ ဒီ
 • အဆီေလွ်ာ့ (2%)
 • အဆီနည္း (½ သို႔မဟုတ္ 1%) သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ (အဆီထတု )

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အရသာသြင္းထားေသာ၊ တုပထားေသာ၊ ေထာပတ္ထုတ္ၿပီးေသာ ႏို႔၊ Milnot၊ Vitamite သို႔မဟုတ္ ဖန္ပုလင္းမ်ား။

အထူးထုတလ္ ုပ္ထားေသာ ႏို႔အမ်ိဳးအစား

အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ စာရင္းျပဳစုေ ဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း။

 • Lactose မပါ - ကြတ ္ သို႔မဟုတ ္ ½ ဂါလံ သို႔မဟုတ္ 0.75 ဂါလံ
 • UHT
 • အမႈန္႔ - အရြယ္အစားအားလံုး
 • 8th Continent ပဲႏို႔ ရိုးရိုးအရသာခ်ည္းသာ၊ ½ ဂါလန္
 • Silk ပဲႏ ို႔ ရိုးရိုးအရသာခ်ည္းသာ ကြတ ္ သို႔မဟု တ္ ½ ဂါလန္
 • Great Value ပဲႏို႔ ရိုးရိုးအရသာခ်ည္းသာ ½ ဂါလန္

* ဂါလန္ဝင္ မရွိပါက ½ ဂါလန္အစား တစ္ကြတ္ ဝင္ ဘူးႏွစ္ဘူးျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္သည္။

ဒိန္ခ်ဥ္

1 ကြတ ္ = 32 ေအာင္စအထိဆန္႔ေသာ စည္ပိုင္းပုံ ခြက္ သို႔မဟုတ္ အတြဲလိုက္တစ္ကဒ္ = 16 အာင္စ သို႔မဟုတ္ 32 ေအာင္စအထိဆန္႔ေသာ ခြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပြန္မ်ားး

မည္သည့္အရသာမဆို - အဆီမပါ၊ အဆီနည္း၊ အဆီျပည့္ သို႔မဟုတ္ ဂရိဒိန္ခ်ဥ္ (32 အာင္စဝင္ စည္ပိုင္းပံုခြက္မ်ားခ်ည္းသာ)

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အေကာင္းစား၊ အေပ်ာ့စား၊ အေရာ၊ တစ္ခြက္ခ်င္းေရာင္းေသာ ခြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ တ စ္ခြက္လွ်င္ သၾကား 40 ဂရမ္အထက္။

တို႔ဟူး

14 ေအာင္စ - 16 ေအာင္စ

အေပ်ာ့အမာ မည္သည့္ပံုစံမဆို၊ ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ္

မပါဝင္သည္မ်ား - ထည့္သြင္းထားေသာအဆီ၊ သၾကား၊ အခ်ဳိဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္း၊ ဆီ၊ ဆိုဒီယမ္၊ အရသာမႈန္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔ ၊ တို႔ဟူးေၾကာ္။

ဒိန္ခဲ

U.S. ႏိုင္ငံလုပ္၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားေသာ

8 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 16 ေအာင္စ ခ်ည္းသာ

အဆီျပည့္၊ အဆီနည္း သို႔မဟုတ္ အဆီမပါ၊ အခ်ပ္လိုက္၊ ႏုတ္ႏုတ္စဥ္းထား၊ ေလးေထာင့္တံုးထား၊ ေျခထား၊ အတံုးလိုက္၊ အမွ်င္လိုက္၊ အျဖဴေရာင္ မကၠဆီကိုဒိန္ခဲႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ထဲမွ မည္သို႔ေသာ အရသာမဆို သို႔မဟုတ္ အတြဲအဖက္မဆို -

 • American - အပူေပးပိုးသတ္ထား
 • Cheddar
 • Colby
 • Colby–Jack
 • Monterey Jack
 • Mozzarella
 • Muenster
 • Provolone
 • Queso
 • Swiss

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ အသင့္စားအစားအစာေရာင္းေသာဆိုင္ခန္းမွ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေ သာက္ကုန္၊ အစားထိုးထားေသာ သို႔မဟုတ္ သုတ္ထားေသာ၊ ဒိန္ခဲအတု သို႔မဟုတ္ တစ္ခ်ပ္ခ်င္းထုပ္ပိုးထားေသာ ဒိ န္ခဲအခ်ပ္မ်ား၊ အေမႊးအႀကိဳင္ထည့္ထားေသာ၊ အရသာသြင္းထားေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ။

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

ေအာ္ဂဲနစ္ သို႔မဟုတ္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္

ေယဘုယ် PLU 4469

ေဒၚလာတန္ဖိုးကို ေစ်းဝယ္စာရင္းတြင္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအးခဲ
 • အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္းထပ္ထည့္မထားေသာ သစ္သီး
 • အာလူးမဟုတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

မပါဝင္သည္မ်ား - မည္သည့္ ေအးခဲအာလူးအမ်ိဳးအစားမဆို။ အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပ စၥည္း၊ ဆီမ်ား၊ အဆီမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊး အႀကိဳင္မ်ား၊ မလိုင္မ်ား၊ ေဆာ့စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျခထားေသာ မုန္႔ၾကြပ္မ်ား ေပါင္း ထည့္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား။

လတ္လတ္ဆတဆ္ တ္
 • နဂိုအတိုင္း သို႔မဟုတ္ လွီးျဖတ္ထားေသာ
 • အိတ္ျဖင့္ထည့္ထားေသာ ရိုးရိုး အရြက္သုပ္

မပါဝင္သည္မ်ား - အခ်ဥ္တည္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သံလြင္သီး မ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ အရြက္သု ပ္ေကာင္တာတြင ္ ထားရိွသည္မ်ား၊ စား၍ရေသာ အပြင့္မ်ား၊ တန္ဆာဆင ္ သို႔မ ဟုတ ္ အလွဆင္ရန္သုံးေသာ ေရႊဖရုံသီးမ်ား သို႔မဟုတ ္ တို႔စားရန္အႏွစ္၊ နယ္ စားရန္အႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္မုန္႔ေၾကာ္အတံုးငယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ႏႈတ္ၿမိန္စာဗ န္းမ်ား။

စည္သြပ္ထားေသာ
 • မည္သည့္အမွတ္တံဆိပ္မဆို
 • သစ္သီး 100% ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ရျဖင့္ စိမ္ထားေသာ သစ္သီးမ်ား
 • ပံုမွန္၊ ဆိုဒီယမ္ ေလွ်ာ့ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဆားမထည့္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား

မပါဝင္သည္မ်ား - သၾကား၊ သၾကားရည္၊ အခ်ိဳဓာတ္ျဖည့္ပစၥည္း၊ အရသာမႈ န္႔၊ ဟင္းခတ္မႈန္႔၊ အဆီမ်ား၊ ဆီမ်ား၊ ေဆးဖက္ဝင္အရြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဟင္းခ တ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ား၊ မလိုင/္ ဒိန္ခဲ/ေထာပတ ္ ေဆာ့စ္၊ အခ်ဥ္တည္ထားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္မ်ား၊ ဟင္းခ်ိဳမ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္ေဆာ့စ္၊ အသား သို႔မဟုတ္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးအေရာတို႔ကို ထည့္သြင္းထားေသာ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။

မွတ္သားရန္

သစ္သီးႏွင ့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက ္ ေငြသားတန္ဖိုးျဖင ့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏအထိ ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ဝယ္ယူေသာအခါတြင္
တစ္ေပါင္ ေ စ်းႏႈန္း ေပါင္
1½ 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5
0.69 ေဒၚလာ 1.04ေဒၚ လာ 1.38ေဒၚ လာ 1.73ေဒၚ လာ 2.07ေဒၚ လာ 2.42ေဒၚ လာ 2.76ေဒၚ လာ 3.11ေဒၚ လာ 3.45ေဒၚ လာ
0.99ေဒၚလာ 1.49ေဒၚ လာ 1.98ေဒၚ လာ 2.48ေဒၚ လာ 2.97ေဒၚ လာ 3.47ေဒၚ လာ 3.96ေဒၚ လာ 4.46ေဒၚ လာ 4.95ေဒၚ လာ
1.49ေဒၚလာ 2.24ေဒၚ လာ 2.98ေဒၚ လာ 3.73ေဒၚ လာ 4.47ေဒၚ လာ 5.22ေဒၚ လာ 5.96ေဒၚ လာ 6.71ေဒၚ လာ 7.45ေဒၚ လာ
1.69ေဒၚလာ 2.54ေဒၚ လာ 3.38ေဒၚ လာ 4.23ေဒၚ လာ 5.07ေဒၚ လာ 5.92ေဒၚ လာ 6.76ေဒၚ လာ 7.61ေဒၚ လာ
1.99ေဒၚလာ 2.99ေဒၚ လာ 3.98ေဒၚ လာ 4.98ေဒၚ လာ 5.97ေဒၚ လာ 6.97ေဒၚ လာ 7.96ေဒၚ လာ
2.49ေဒၚလာ 3.74ေဒၚ လာ 4.98ေဒၚ လာ 6.23ေဒၚ လာ 7.47ေဒၚ လာ

သင္၏ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးျဖင့္ က်ိဳးခံစားခြင့္မွ အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးကို ရရွိေစရန္ သိေကာင္းစရာမ်ား
 • ပံုေသေစ်းႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရန္စဥ္းစားပါ။
 • လွီးၿပီးသားမဟုတ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူပါ (လွီးၿပီးသား ဖရဲသီးသည္ သင့္ဘာသာ ဖရဲသီးအလံုးလိုက္ဝယ္ၿပီး အိမ္တြင္လွီးသည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်သည္)။
 • ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူပြန္မ်ားအသံုးျပဳပါ၊ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားတြင္ ဝယ္ယူပါ။
 • သီးႏံွေစ်းႏႈန္း အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေစရန ္ “ရာသီအလုကိ ”္ ဝယ္ယူပါ။

မနက္စာအတြက္ ေကြကာအုပ္

ေကြကာအုပ္

12 ေအာင္စ၊ 18 ေအာင္စ၊ 24 ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ 36 ေအာင္စခ်ည္းသာ (11.8 ေအာင္စႏွင့္ 23.7 ေအာင္စ အုတ္ဂ်ံဳမႈန္႔ကို ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။)

*ကိုယ္ဝန္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ယူရန္ စဥ္းစားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - ေဖာလစ္အက္ဆစ္ 100% DV (daily value) (ေန႔စဥ္ပမာဏ) ပါဝင္ေသာ ေကြကာအုပ္မ်ားကို ရွာပါ။

 • = ကစီဓာတ္မပါ
 • = အနည္းဆံုး ၅၁% အၾကမ္းစားေကြကာ
 • = ေဖာ္လစ္အက္ဆစ္ န႔စဥ္ပမာဏ100%
B&G FOODS
 • အၾကမ္းစား
  အေစ့အဆန္

 • 2½ မိနစ္

 • အသင့္စား

 • အသင့္စား (ဤကုန္ပစၥည္းတြင္သာလွ်င္ 14 ေ အာင္စ ပါဝင္သည္)

GENERAL MILLS
 • ဘလူးဘယ္ရီ

 • သစ္ႀကံပိုး

 • ေျပာင္းဖူး

 • ဆန္

 • အေစ့အဆန္မ်ိဳးစံု

 • ပုံမွန္ခ်ည္းသာ

 • ေျပာင္းဖူး

 • ပ်ားရည္

 • ဘယ္ရီဘယ္ရီ

 • Sesame Street
  Cinnamon Letters

 • Sesame Street
  123 Berry

kellogg’s
 • ရိုးရိုး

 • ရိုးရိုး

 • ရိုးရိုး တစ္ကိုက္စာ

 • ရိုးရိုး
  သစ္သီးမပါ

 • ရိုးရိုး

 • ရိုးရိုး

MALT-O-MEAL
 • ရိုးရိုး

 • ေခ်ာကလက္

 • စေတာ္ဘယ္ရီ
  ခရင္မ္

 • သၾကားအုပ္ထား
  ေသာ

 • ထမင္းခ်ိဳး

Post
 • ရိုးရိုး

 • ဗာဒံေစ့

 • ပ်ားရည္သုတ္ မီးက
  င္ထားေသာ

 • ဗနီလာ အရသာ

 • အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္
  ဗာဒံေစ့ အၾကြပ္

 • အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္
  ပ်ားရည္ခ်ပ္ အၾကြပ္

Post
 • Great Grains Banana Nut Crunch

Quaker
 • ရိုးရိုး

 • ဗနီလာ

 • ရိုးရိုး

ေကြကာအုပ္ဆိုင္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား -
 • ေျပာင္းဖူးအဖတ္မ်ား

 • ထမင္းခ်ိဳး

 • အသင့္စား အုတ္ ဂ်ံဳမႈန္႔

 • သၾကားအုပ္ၿပီး ႏုတ္ႏုတ္စင္း ထားေသာ ဂ်ံဳ

 • မီးကင္ထားေသာ
  အုတ္ဂ်ံဳ

 • ဆန္ျဖင့္လုပ္ထားေ သာ ေလးေထာင့္ပံု

 • ေျပာင္းဖူးျဖင့္လုပ္ထားေ သာ ေလးေထာင့္ပံု

 • ဆန္ျဖင့္လုပ္ထားေ သာ ဆဌဂံပံု

 • ေျပာင္းဖူးျဖင့္လုပ္ထားေ သာ ဆဌဂံပံု

ေကြကာအုပ္ဆိုင္ အမွတ္တံ ဆိပ္မ်ား -

Best Choice, Essential Everyday, Food Club, Great Value, Hy-Top, IGA, Kiggins, Kroger, Meijer, Our Family, Schnucks, Shopper’s Value, Shurfine, Signature Select, ValuTime

အၾကမ္းစားအေစ့အဆန္၊ ပဲလံုးမ်ား၊ ေျမပဲေထာပတ္၊ ငါး

အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္

ေပါင္မုန္႔

16 ေအာင္စ ခ်ည္းသာ ဂ်ံဳၾကမ္း သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္ျဖင့္ လုပ္ထားေသာ ေပါင္မုန္႔လုံး။

 • Aunt Millie’s
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • Healthy Goodness အၾကမ္းစားအေစ့အဆန္ အျဖဴေရာင္
 • Family Choice
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Nature’s Own
  • 100% အၾကမ္းစားအေ စ့အဆန္ သၾကားမပါ
  • 100% အျပည့္ ဂ်ဳံ ပ်ားရည္
 • Roman Meal
  • Sungrain 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Shoppers Value
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Best Choice
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Kroger
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Our Family
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Sara Lee
  • လက္ဦးပထမ အတန္း အစား 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Signature Select
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Bimbo
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Schnuck’s
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Pepperidge Farms
  • က်ာက္ဆံုျဖင့္ႀကိတ္ထားေသာ 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • 100% အျပည့္ ဂ်ဳံ သစ္ၾကံပိုးေခါက္ႏွင့္သစ္ၾကံပိုးေခါက္ (အျပာေရာင္တံဆိပ္)
  • Light Style ဂ်ံဳေပ်ာ့
  • Light Style 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • Very Thin 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • ရိုင္းဂ်ံဳအၾကမ္း
 • Lewis Bake Shop
  • Healthy Life 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • Healthy Life သၾကားမပါ 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Stern’s
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Bunny
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Meijer
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Village Hearth
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Butternut
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း
 • Wonder
  • 100% ဂ်ံဳၾကမ္း

မပါဝင္သည္မ်ား - ယိုပါေသာ ေပါင္မုန္႔လံုးမ်ား၊ ေပါင္မုန္႔လိပ္ မ်ား၊ ေပါင္မုန္႔ကြင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မုန္႔ဖိုမွရႏိုင္ေသာ မုန္႔မ်ား။


OATS

16 – 18 ေအာင္စ ခ်ည္းသာ။

မည္သို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ အက်က္ျမ န္ေသာ၊ အပူေပးထားေသာ၊ ကစီဓာတ္မပါဝ င္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရိုးရိုးပံုစံ အုတ္ဂ်ံဳ။

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ စတီးျဖင့္ျဖတ္ေ တာက္ထားေသာ အုတ္ဂ်ံဳ၊ သၾကား၊ အဆီ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဆားထည့္ ထားေသာ။

ဆန္လံုးညိဳ

14 – 16 ေအာင္စ

မည္သို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္မဆို၊ ပလိန္း၊ စ ကၠဴဗူးျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အိတ္ျဖင့္၊ အသင့္စား၊ အက်က္ျမန္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္။

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

ဂ်ံဳၾကမ္း ပါစတာ

16 ေအာင္စ ခ်ည္းသာ။

မည္သို႔ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ပံုစံမဆိုျဖ စ္ေသာ ဂ်ံဳၾကမ္း ပါစတာ

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္။

မကၠဆီကို နံျပားလိပ္မ်ား

16 ေအာင္စ ခ်ည္းသာ။

Best Choice
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ေျပာင္းဖူး
Celia’s
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ေျပာင္းဖူးအဝါ
 • ေျပာင္းဖူးအျဖဴ
Chi-Chi’s
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ေျပာင္းဖူး
Don Pancho
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Essential Everyday
 • ေျပာင္းဖူး 5½”
 • ဂ်ံဳၾကမ္း 8” အၾကမ္းစား အေစ့အဆန္
Food Club
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Frescados
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Great Value
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Hy-Top
 • ေျပာင္းဖူးအဝါ
Kroger
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ကစီဓာတ္မပါေသာ ေျပာ င္းဖူးအဝါ
La Banderita
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ေျပာင္းဖူး
Meijer
 • ဂ်ံဳၾကမ္း 8’
Mi Casa
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Mission
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
 • ေျပာင္းဖူး
Ortega
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Our Family
 • ေျပာင္းဖူးအဝါ
 • ေျပာင္းဖူးအျဖဴ
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Schnucks
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Signature Select
 • ဂ်ံဳၾကမ္း
Tio Santi
 • ဂ်ံဳၾကမ္း

ပဲေစ့၊ ပဲလံုးႏွင့္ ပဲနီေလး

စည္သြပ္ထားေသာ

15 ေအာင္စ - 64 ေအာင္စ

 • မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို
အေျခာက္အျခမ္း

1 ေပါင ္ အိတ ္ (16 ေအာင္စ)

 • မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ စကၠဴဗူးျဖင့္ထည့္ထားေသာ၊ ေပါင္းထားေသာ ပဲမ်ား၊ စည္သြပ္ထားေသာပဲစိမ္းမ်ား၊ စ ည္သြပ္ထားေသာပဲမ်ား၊ ပဲေတာင့္အဝါ၊ ပဲဟင္းခ်ိဳမ်ား၊ သၾကား၊ အဆီ၊ ဆီထည့ထ္ ားေသာ၊ ဟင္းခတ္မႈန ္႔ သို႔မဟုတ ္ အသားထည့္ထားေသာ

ေျမပဲေထာပတ္

အႏွစ္ပံုစံ၊ အၾကြပ္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ အလြန္ၾကြပ္ေသာ

16 ေအာင္စ - 18 ေအာင္စ ဖန္ဘူးမ်ား

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္၊ သဘာဝ၊ အေကာင္းစား၊ သုတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ထားေသာ၊ Reese’s။

ငါး

မိခင္ႏို႔သီးသန္႔တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားအတြက္။
ေရ၊ ဆီ သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ စိမ္ၿပီး ထုပ္ပိုးထားေသာ

စည္သြပ္ဘူးခ်ည္းသာ။

 • အေရာင္ရင ့္ တူနာငါး အတုံးလိုက ္ - မည္သည့္အရြယ္အစားမဆို
 • ပန္းေရာင္ဆာမြန္ငါး - မည္သည့္အရြယ္အစားမဆိုို

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာဂ္ ဲနစ္၊ Albacore သို႔မဟုတ ္ ဆူးေတာင္ဝါ၊ အျဖဴေရာင္၊ အသားမာေသာ၊ လတ္ဆတ္ေ သာ၊ ေအးခဲထားေသာ၊ ေလေဖာင္းအိတ္ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ၊ အရသာသြင္းထားေသာ၊ အေကာင္းစားအမွတ္တံဆိပ္၊ Seas၊ ဆယ္လ္မြန္အနီႏွင့္ ဆာဒင္းငါး။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေဖ်ာ္ရည္

အရြယ္အစားကို အက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္စာရင္းတြင္
အတ္ိအက်ေဖာ္ျပထားသည္။

100% (သစ္သီး သို႔မဟုတ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္) ေဖ်ာ္ရည္ ႏွင့္ အနည္း ဆံုး 72 မီလီဂရမ္ သို႔မဟုတ္ 120% ဗီတာမင္ စီ

မည္သို႔ေသာ အရသာျဖစ္ေစ၊ အေရာျဖစ္ေစ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေစ။

မည္သို႔ေသာ အရသာျဖစ္ေစ၊ အေရာျဖစ္ေစ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေစ။

64 ေအာင္စ ဘူး။ ကေလးမ်ားအတြက္သာ။

သာမန္အခန္းအပူခ်ိန္အတိုင္း ထားႏုိင္

46 ေအာင္စ - 48 ေအာင္စ ဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ

ေအးခဲထားေသာ ေဖ်ာ္ရည္အျပင္း

11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ

ေအးခဲမထားေသာ ေဖ်ာ္ရည္အျပင္း

11.5 ေအာင္စ – 12 ေအာင္စ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ

မပါဝင္သည္မ်ား - ေအာ္ဂဲနစ္ သို႔မဟုတ္ အေကာင္းစား။

အေမးမ်ားေသာ
ေမးခြန္းမ်ား

ကြၽႏ္ုပ္ အိမ္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ပါက

အကယ္၍ သင္သည္ Indiana ႐ွိ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္စီစဥ္ထားပါက ျပည္နယ္႐ွိ WIC ႐ုံးအားလုံး၏ စာရင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.wic.in.gov. တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ Indiana မွထြ က္ခြာရန္ စီစဥ္ထားပါက သင္၏ ေဒသတြင္း WIC ႐ုံးသို႔ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သင့္အား အျခားျပည္န ယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား႐ွိ WIC အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပ ည္နယ္ WIC ႐ုံး 1-800-522-0874. သို႔လည္း သင္ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ေဒသတြင္း WIC ႐ုံးမွ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ပုံစံကို ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။ ဤပုံစံတြင္ သင့္အိမ္ေထာင္စုအား Indiana WIC မွ သင့္ျပည္နယ္အသစ္႐ွိ WIC ေဆးခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းရန္ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ သင္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ဆိုင္သို႔မသြားႏိုင္လွ် င္ သင္၏ eWIC ကဒ္ကို သုံးရန္ ထိုသူအား သင္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္၏ကိုယ္စားလွယ္သည္ မည္သည့္အစားအစာ မ်ားကို ဝယ္ယူရမည္ႏွင့္ eWIC ကဒ္ကို မည္သို႔အသုံးျပဳရမည္ကို သိ႐ွိနားလည္ေၾကာင္း သင္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရ ပါမည္။

သင္၏ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္အားလုံးကို သူတို႔ ထုတ္ယူသြားႏိုင္သည့္အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သင္၏ကဒ္ႏွင့္ PIN ကိုေပးလွ်င္ သတိထားပါ။ ထိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ားကိုသာ သင္၏ကဒ္ႏွင့္ PIN ကိုေပးပါ။

WIC ဝန္ထမ္းဟာ ကြၽႏ္ုပ္၏သူငယ္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိခင္အား ကြၽႏ္ုပ္၏ကေလး သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္အေၾကာင္း ဘာေၾကာင့္မေျပာႏိုင္တာလဲ။?

WIC အစီအစဥ္သည္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ WIC သည္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သည့္အခ်က္အလက္မွ် ေဝမွ်မည္မဟုတ္ပါ။ ၎တြင္ ခ်ိန္းဆိုသည့္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဘ က္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

WIC ဟာ ကြၽႏ္ုပ္၏မိသားစုအတြက္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ပါသလား။

သင့္ WIC ဝန္ထမ္းကို သင္၏ေဒသ႐ွိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးပါ။ WIC တြင္ သင္စာရင္းသြင္းထားစဥ္အတြင္း Medicaid ႏွင့့္္ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ Indiana WIC အစီအစဥ္သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ မေပးအပ္ေသာ္လည္း Indiana WIC သည္ ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးကိ ု က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားထံသို႔ သင့္ေလ်ာ္သလို လႊဲေျပာင္းေပးပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ေသာ လႊဲေျပာင္းမႈအခ်ိဳ႕မွာ -

 • Medicaid
 • TANF
 • 1-800-QUIT NOW
 • မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ား
 • လူမ်ားကို ေဆးလိပ္ျဖတ္ေပးရန္ ကူညီေပးေနေသာ ပရိုဂရမ္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အာဟာရပညာေပးအစီအစဥ္

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္
သင္၏ ရင္ေသြးငယ္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ပါသည္။

မိခင္တိုင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ႏို႔ရည္ျဖင့္ မိမိကေလး ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေစရန္ ကူညီအားေပးႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြ က္ သင့္ေတာ္ၿပီး အကုန္အက်သက္သာေသာနည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

မိခင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည္
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းမႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္
 • သင္၏အရိုးမ်ားကို သန္စြမ္းေစၿပီး ေနာင္အခါတြင္ အရိုးပြေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါမည္။
 • ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရျခင္း နည္းပါးသည္ — ႏို႔ကို မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေသာ အပူခ်ိန္တြင္ အဆင္သင့္ရရွိႏိုင္သည္။
 • အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္ ရင္သားႏွင့္ သားဥအိမ္ကင္ဆာ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္
ကေလးမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည္
 • ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးေသာ အာဟာရတိုက္ေကၽြးမႈျဖ စ္သည္
 • အစာေၾကရန္လြယ္ကူသည္
 • ဆီးခ်ိဳ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါကဲ့ သို႔ေသာ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားကို ကူညီကာကြယ္ေပးသည္
 • SIDS၊ နားပိုးဝင္ျခင္း၊ RSV ႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္
 • ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမွင့္တင္ေပးသည္။ မိခင္ႏို႔စို႔ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားသည ္ ဉာဏ္ရည္ပိုမိုျမင့္မားသည္ဟ ု ေလ့လာမႈ မ်ားက ျပသသည္
မိသားစုမ်ား အတြက ္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္
 • မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား က်န္းမာေနေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္
 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေသာ မိခင္မ်ားႏွင ့္ ကေလးငယ္မ်ားသည ္ ပိုမိုတက္ၾကြလႈပ္ရွားၿပီး ေဆာ့ကစားရန ္ အသင့္ျဖ စ္ေနၾကမည္ျဖစ္သည္
 • အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးအကုန္အက်သက္သာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္မႈသက္သာသည္

Indiana WIC တြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို စရိတ္လံုးဝကုန္က်ျခင္းမရွိဘဲ ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိခင္ႏို႔ထြက္ေစရန္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိခင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏုိင္သူမ်ားကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႔အပ္ ထားပါသည္။ WIC သည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ျခင္းအပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈမွန္သမွ်အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါ သည္။

မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးပါ!

မိခင္ေရာ ကေလးပါ အစာအာဟာရပိုမိုရရွိပါမည္
မိခင္ႏို႔ကိုသာ အားျပဳ
တိုက္ေကၽြးျခင္း
အသက ္ 1 ႏွစ္အထိ
မိခင္ႏို႔ကို ျဖည့္စြက္အေန
ျဖင့္ တိုက္ေကၽြးျခင္း
အသက ္ 1 ႏွစ္အထိ
မိခင္ႏို႔
မတိုက္ေကၽြးျခင္း
အသက ္ 6 ႏွစ္အထိ

သင္၏ eWIC ကဒ္ကို အသံုးျပဳနည္း

သင္၏ INDIANA EWIC ကဒ္

ကုိ အသုံးျပဳနည္း

eWIC ကဒ္ကို အသံုးျပဳျခင္း

ဆိုင္အမ်ားစုသည္ WIC ကို ေငြသိမ္းေကာင္တာလမ္းေၾကာင္းအားလုံးတြင္ လက္ခံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

WIC လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးထားကာ Indiana eWIC Card Accepted Here Indiana eWIC ကတ္ကို ဤေနရာတြင္ လက္ခံသည္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားရွိေသာ ဆိုင္မ်ားကို ရွာပါ။ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုနားလည္ဖို႔ ဆို င္ကို ေမးျမန္းပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအဆင့္မ်ားသည္ WIC အေရာင္းအဝယ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေယဘု ယ်လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အနည္းငယ္ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

 • သင့္ eWIC ကဒ္၊ လက္႐ွိအက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္ႏွင့္ WIC အစီအစဥ္စာအုပ္ငယ္ သို႔မဟုတ္ IN WIC အက္ပ္တို႔ျဖင ့္ သင္လိုအပ္သည ့္ အစားအစာေတြက ို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
 • သင္ေစ်းဝယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ WIC ကို လက္ခံသည့္ ေငြသိမ္းေကာင္တာလမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
 • အခ်ိဳ႕ေသာဆိုင္မ်ားတြင္ သင့္အေနျဖင့္ WIC ပစၥည္းမ်ားကို အျခားဝယ္ယူမႈမ်ားမွ ခြဲထုတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ရန္ လိုအပ္သလားေမးၾကည့္ပါ။
 • သင္ Indiana eWIC ကဒ္သုံးေနေၾကာင္း ေငြကိုင္ကို ေျပာျပပါ။
 • ေငြကိုင္ဟာ ပစၥည္းေတြကို WIC မွ စိစစ္အတည္ျပဳထားေၾကာင္းႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အစားအစာအုပ္စုထဲတြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရန္ စကင္ဖတ္ပါမည္။
 • သင္ သို႔မဟုတ္ ေငြကိုင္က eWIC ကဒ္ကို စက္တြင္ထည့္ဆြဲပါမည္။
 • သင့္ရဲ႕ဂဏန္းေလးလုံး PIN နံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
 • ေငြကိုင္က သင့္ကို ေျပစာ ေပးပါမည္။ သင္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ကဒ္ႏွင့္ ေျပစာပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
သင္၏ လက္က်န္စာရင္းကို စစ္ေဆးပါ

ေနာက္ဆုံးဆိုင္မွ လက္ခံေျပစာကို စစ္ေဆျခင္း၊ INWIC မိုဘိုင္းအက္ပ္တြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား စာမ်က္ႏွာကို စစ္ေဆးျခင္း၊ 1-855-349-1454တြင္ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကိုဖုန္းေခၚဆိုျခင္း ႏွင https://www.connectebt.com/inwicclient/reciplogin_client.jsp တြင္ ကဒ္ကိုင္ ေဆာင္သူအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မည္မွက်န္သလဲကို သိနိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ eWIC ကဒ္ေပ်ာက္ဆုံး/ပ်က္စီးလွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ။

eWIC ကဒ္ကို ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း သို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအတြက္ သုံးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ 1-855-349-1454 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး သင့္ကဒ္ကို ပယ္ဖ်က္နိုင္ပါသည္။ ထိုေနာက္ အစားထိုးကဒ္မည္သို႔ ရယူနိုင္သနည္းကိုသင့္ေဆးခန္း ကို ဖုန္းေခၚဆိုေမးျမန္းပါ။ ထိုနံပါတ္သည္ သင္၏ Indiana eWIC ကဒ္ေနာက္ေက်ာတြင္လည္း ႐ွိပါသည္။ ထိုနံပါတ္ကို တစ္ရက္လွ်င္ 24နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 7ရက္စလံုး အခမဲ့ ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။

ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းေခၚဆိုသင့္သနည္း။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ေပ်ာက္ဆံုး သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရပါက။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ပ်က္စီးသြားပါက သို႔မဟုတ္ အလုပ္မလုပ္ပါက။
 • တစ္စံုတစ္ဦးက သင္၏ eWIC ကဒ္ကို သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳေနပါက။
 • သင္၏ PIN နံပါတ္ကို ေမ့သြားပါက သို႔မဟုတ္ PIN နံပါတ္အသစ္ သတ္မွတ္လိုပါက။
 • သင္၏ eWIC ကဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးစရာမ်ားရွိပါက သို႔မဟုတ္ အကူအညီလိုအပ္ပါက။
ကၽြႏ္ုပ္၏ eWIC ကဒ္ကို မည္သို႔ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။
 • သင္၏ကဒ္ကို လံုၿခဳံစြာႏွင့္ သန္႔ရွင္းစြာထားပါ။
 • အက်ိဳးခံစားခြင့္အားလံုးကို အသံုးျပဳၿပီးပါက မလႊင့္ပစ္ပါႏွင့္။ လစဥ္ တူညီေသာကဒ္ကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။
 • ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အနက္ေရာင္အစင္းေၾကာင္းတြင္ ျခစ္ရာမထင္ပါေစႏွင့္။
 • ၎ကို မေကြးပါႏွင့္၊ မေခါက္ပါႏွင့္၊ မလိမ္ပါႏွင့္၊ အေပါက္မေဖာက္ပါႏွင့္၊ ျပတင္းေပါက္မွန္တြင္ ေရခဲမ်ားကို ျခစ္ခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ တံခါးေသာ့ဖြင့္ရန္ ၎ကိုအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
 • ၎ကို သံလိုက္မ်ားအနီး သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားအနီးတြင္ မထားပါႏွင့္။
 • ၎ကို ေနေရာင္ေအာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကားဒက္ရွ္ဘုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ပူသည့္ေနရာမ်ားတြင္မထားပါႏွင့္။

သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား

ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္သို႔ ယူေဆာင္သြားရန္ -
 • eWIC ကဒ္
 • WIC အစီအစဥ္အေၾကာင္း စာအုပ္ငယ္
 • WIC မွ စိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ စား
  သံုးကုန္မ်ားကို ရွာေဖြရန္
  သင္၏ဖုန္းျဖင့္ WIC အက္ပ္ကို
  အသံုးျပဳပါ။
သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား
သင္၏ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအား လာေရာက္ရန္ မပ်က္ကြက္ပါႏွင့္။

သင့္ေဆးခန္းသည္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ရက္ကို ဤစာအုပ္ငယ္၏ေနာက္ေက်ာတြင္ မွတ္သားေပးပါမည္။ သင္၏ အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ားက ို ေနာက္က်မွလက္ခံရရိွပါက ထိုလအတြက ္ စားေသာက္ကုန္မ်ားက ို ေလ်ာ့၍ရရိွႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ Indiana eWIC ကဒ္တြင္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သင္ WIC ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္စဥ္ သို႔မဟုတ္ အြန္လို င္း အာဟာရပညာေပးအစီအစဥ္အတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္ ေဆးခန္းသို႔လာေရာက္စဥ္တြင္ သင့္အိမ္ေထာင္၏ လက္ရွိလႏွင့္ ေနာင္အက်ိဳးခံစားခြင့္လမ်ားအတြက္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားစာရင္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိပါမည္။ အက်ိဳး ခံစားခြင့္လမ်ားအတြက္ စတင္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ ၿပီးဆံုးသည့္ရက္စြဲမ်ားကို ၎က ျပသပါမည္။

ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း လာေရာက္ပါ

အခ်ိန္ေျပာင္းလဲရန္လိုပါက သင္၏ WIC ေဆးခန္းကို ဖုန္းဆက္ပါ။

eWIC ကဒ္မ်ားအား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳပါ။

eWIC ကဒ္မ်ားကို လက္ခံေသာေနရာမ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ပါ။ ေစ်းဝယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ စားေသာက္ကုန္ မ်ားကိုသာ ဝယ္ယူပါ။ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သက္တမ္းမကုန္မီ အသံုးျပဳပါ။ ဆိုင္တြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ား ကို ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ သင္၏ eWIC ေျပစာကို စစ္ေဆးပါ သို႔မဟုတ္ WIC အက္ပ္တြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္လက္က်န္ကို စစ္ေ ဆးပါ။

WIC မွစိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ
ပစၥည္းမ်ားစြာ၏ ေနရာကို ျပသေပးမည့္
စင္ေပၚရွိတံဆိပ္ျပားမ်ားကို ရွာေဖြပါ။
သင္၏ WIC အစီအစဥ္အေၾကာင္း စာအပု ္ငယ္က ို သိမ္းထားပါ။
 • WIC မွ စိစစ္အတည္ျပဳထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ကူညီခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ကို ဆိုင္သို႔ယူသြားပါ။
 • ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားကို မွတ္သားရန္အတြက္ ၎ကို ဆိုင္သို႔ယူသြားပါ။
စမတ္က်က် ေစ်းဝယ္ပါ။
 • သင့္တြင ္ တစ္လလုံးစာအတြက ္ စားေသာက္ကုန္အလုံအေလာက္ရိွေစရန ္ သင္၏ eWIC ကတ္က ို မည္ သို႔အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။
 • စားသံုးကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေနာက္ ေစ်းအနည္းဆံုးတံဆိပ္ကို ဝယ္ယူပါ။
 • ကူပြန္မ်ားအသံုးျပဳပါ၊ “တစ္ခုဝယ္တစ္ခုလက္ေဆာင္” ႏွင့္ ဆိုင္ရွိ အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။
သင့္ရင္ေသြးငယ္ကို မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ စဥ္းစားပါ။

ကေလးငယ္မ်ားသည ္ မိခင္ႏို႔စို႔ရန ္ ေမြးဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးက ို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ မိခ င္မ်ားသည္ စားေသာက္ကုန္မ်ားပိုမိုရရွိၿပီး WIC အစီအစဥ္တြင္ တစ္ႏွစ္အထိ ဆက္လက္ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ WIC ေဆးခန္းတြင္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းပါ။

ခြင့္ျပဳထားေသာ ပစၥည္းအုပ္စ ု အရြယ္အစားမ်ားက ို ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အထုတ္အပိုးအရြယ္အစား ႏွင့္ eWIC ကဒ္တြင္ ထည့္ထားေသာ ပမာဏကို ကို သိရန္ မွန္ကန္ေသာ အထုတ္အပိုးအရြယ္အစားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ eWIC ကဒ္ကို ေငြရွ င္းရန္ေနရာတြင္ သင့္ပစၥည္းအားလုံးအတြက္ ေသခ်ာစြာ ေပးေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေငြသားျပန္ထုတ္ရန္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္လဲလွယ္ရန္အတြ က္ ဆိုင္သို႔ျပန္ေပး၍မရပါ။
ေငြကိုင္အား ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။
 • သင္၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ကုန္မ်ိဳးစံုဆိုင္တြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအသိေပးရန္ သင္၏ေဒသတြင္း WIC ေဆးခန္းကို ဖုန္းဆက္ပါ။

WIC ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား

အေရးႀကီး
အခ်က္အလက္

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳမထားပါ။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ ရပ္မ်ား ရွိေနသည္ဟု သံသယအျဖစ္ခံရပါက သင္သည္-

 • အစားအစာ/ေဖာ္ျမဴလာဆိုင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေငြသားျဖင့္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရမည္၊ သို႔မဟုတ္
 • WIC အစီအစဥ္အရ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးရံႈးရမည္။
လံုးဝေရွာင္က်ဥ္ရန္ -
 • ကုြန္သယ္ျခင္း
 • ေြငသား
 • ဂိုေဒါင္ရွင္းေစ်းေရာင္းြပဲမ်ား

သင့္တြင္ ေမးစရာမ်ားျဖစ္ေစ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ရွိပါက သင္၏ ေဒသတြင္း WIC ဝန္ထမ္းကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါ၊ 1-800-522-0874 မွတဆင္ ျပည္နယ္ WIC ရံုးကို ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ INWICFraud@isdh.in.gov သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ WIC ရံုးအား အသိေပးပါရန္ -
 • ခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္း လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက။
 • မီးဖြားေနပါက။
 • မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ပါက။
 • WIC စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါက။
 • ဆိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိပါက။
 • WIC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေမးစရာမ်ားရွိပါက။
 • Indiana မွ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မည္ဆိုပါက။
ေမးရန္ရွိပါသလား။
 • Just call 800-522-0874 သို႔ ုဖုန္းေခၚပါ သို့မဟုတ္ သင္၏ေ
 • ဒသတြင္းရွိ WIC ဆးခန္းသို႔ဆက္သြယ္ပါ။
INDIANA WIC အစီအစဥ္အတြက္

သင္၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
 1. WIC အစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ခြင့္အတြက္ စံႏႈန္းမ်ားမွာ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း သို႔မဟု တ္ လိင္အမ်ိဳးအစား မည္သို႔ရွိသည္ျဖစ္ေစ လူတိုင္းအတြက္ တန္းတူရည္တူပင္ျဖစ္သည္။
 2. အစီအစဥ္ကို သင္ ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသတြင္းေအဂ်င္စီမွခ်မွတ္ေသာ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆို သင္အယူခံဝင္ႏိုင္သည္။
 3. ေဒသတြင္းေအဂ်င္စီသည္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အာဟာရစားသံုးမႈဆိုင္ရာ ပညာေပးအစီအစဥ္ႏွင့္ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈတို႔ကို သ င္ရရွိႏိုင္ရန္ စီမံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ သင့္ကို အားေပးတိုက္တြန္းထားသည္။
ပါဝင္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
 1. ဆိုင္တြင္ WIC ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူေသာအခါ eWIC ကတ္ကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳရန္။
 2. ေဆးခန္းႏွင့္ ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလးစားသမႈျဖင့္ ဆက္ဆံရန္။
 3. မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္။
 4. သင္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို WIC အစီအစဥ္တြင္ သူတို႔ပါဝင္ရမည့္ အခန္းက႑အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရန္။
 5. တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေဆးခန္းတစ္ခုထက္ပို၍ WIC တြင္ မပါဝင္ရန္(ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ေစ ျပည္နယ္ျပင္ပျဖစ္ေစ)။

အစီအစဥ္အရ သင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ WIC စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား၊ WIC မွထုတ္ေပးေသာ မိခင္ႏို႔စုပ္ခြက္မ်ား၊ မိခ င္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ eWIC ကတ္တို႔ကို လူမႈကြန္ရက္ ဆိုက္မ်ား (ဥပမာ Facebook၊ Craigslist၊ Ebay၊ လူမႈပတ္ဝ န္းက်င္အတြင္း ဂိုေဒါင္ရွင္းေစ်းေရာင္းပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္) တြင္ မေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္မႀကိဳးစားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။


ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (USDA) ၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းက မ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA မွ က်င္းပေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္မဆို သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆိုတြင္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသား၊ လိင္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ၊ အသက္အရြယ္တို႔အေပၚမူတည္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ယခင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာ င္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္းတို႔ကို မလုပ္ေဆာင္ရန္ USDA ကိုယ္တိုင္၊ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ USDA အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား တားျမစ္ထားသည္။.

အစီအစဥ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ - မ်က္မျမင္စာ၊ စာလံုးအႀကီးျဖင့္ ပရင့္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အသံသြင္းထားေသာတိ ပ္ေခြ၊ အေမရိကန္သံုး လက္ဟန္ေျခဟန္ ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္) ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္လိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သူ တို႔ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) ကို ဆက္သြယ္သင့္သည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ စ ကားမေျပာႏိုင္သူမ်ားသည္ (800) 877-8339ရွိ ျပည္ေထာင္စု ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ USDA ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစီအ စဥ္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာမက အျခားဘာသာမ်ားျဖင့္ပါ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုကို တင္သြင္းရန္ USDA အစီအစဥ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတိုင္ၾကားျခင္းေဖာင္ AD-3027 ကို ျဖ ည့္ပါ။ ၎ကို အြန္လိုင္းေပၚရွိ https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf တြင္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ USDA ရံုးတြင္မဆိုျဖစ္ေစ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၿပီး USDA သို႔ လိပ္မူ၍ ေဖာင္တြင္ေတာင္းဆိုထားေသာ ခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ထည့္ေရးထားေသာ စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ မေက်နပ္မႈတိုင္ၾကားျခင္းေဖာင္၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ေတာင္းဆိုရန္ (866) 632-9992သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။ သင္၏ အျပည့္အစံုျဖည့္သြင္းထားေသာ ေဖာင္ သို႔မဟုတ္ စာကို ေအာက္ပါအတိုင္း USDA သို႔ ပို႔ႏိုင္ပါသည္ -

 1. ေမးလ္ပို႔စာ - U.S. စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန
  ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ရံုး
  1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410;
 2. ဖက္စ္ - (202) 690-7442; သို႔မဟုတ္
 3. အီးေမး - program.intake@usda.gov.

ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။