WIC APPROVED FOODS card (afc, kat MANJE KI APWOUVE PA WIC)

Aplikab apati, 1ye Oktòb 2021
2021

Lèt pou bebe

Mak, kalite, ak dimansyon espesifye nan pwogram avantaj la. Pa gen ranplasman.

Manje pou bebe

Fwi a Legim

bokal 4 oz., pakè 2 bokal 4 oz., oswa pakè 2 bokal 2 oz.

Gen ladann yon sèl engredyan oswa konbinezon fwi ak/oswa legim (pa egzanp pòm-bannann, patat-pòm) Plizyè pakè varye disponib nan magazen ki seleksyone yo.

Vyann

Resipyan 2.5 oz.

Vyann sèlman, kapab gen ladann bouyon oubyen sòs.
Plizyè pakè varye disponib nan magazen ki seleksyone yo.

Sa ki pa enkli: Òganik, ki nan sachè, ki melanje ak sereyal, ragou, desè, dine, oswa konbinezon manje (egzanp, vyann ak legim, diri, pasta, yogout, oswa nouy) baton vyann, sa ki gen sik, lanmidon, sèl, oswa DHA ki ajoute.

Mak Otorize yo: Beech Nut, Gerber, Gerber Naturals, Meijer, Parent’s Choice, Tippy Toes.

Sereyal pou bebe

Nenpòt Grenn Sereyal oswa Miltigrenn

Resipyan 8 oz. oswa 16 oz.

Sa ki pa enkli: Òganik, ki nan bwat konsèv, nan pakè varye, ki gen lèt, fwi, DHA, quinoa ki ajoute.

Mak Otorize yo: Baby Basics, Beech Nut, Danalac, Gerber, Meijer, Parent’s Choice, Tippy Toes.

Manba

Ki Gen Aspè Krèm, Ki Gen ti Grenn, oswa ki Gen Anpil ti Grenn

Bokal 16 oz. – 18 oz.

Sa ki pa enkli: Òganik, natirèl, premye kalite, ki ka etale, oswa melanje ak lòt pwodwi, Reese’s.

Fwi a Legim

ÒGANIK OSWA PA ÒGANIK

Generic PLU 4469

Avantaj Valè Lajan Kach fwi ak legim yo ranbousab jiska montan ki endike nan pwogram avantaj la.

KONJELE

 • Fwi ki san sik ajoute
 • Legim ki pa pòmdetè
Sa ki pa enkli: Nenpòt tip pòmdetè konjele Pwodwi ki gen edilkoran, lwil, grès, epis; krèm, sòs oswa pen sèk ki ajoute.

Fre

 • Antye oswa koupe
 • Salad senp nan sachè
Sa ki pa enkli: Legim melanje nan bokal, oliv, epis, nwa, pwodwi bar salad, flè manjab, joumou dekoratif, oswa aperitif, vinegrèt, oswa krouton.

NAN BWAT KONSÈV

 • Nenpòt mak
 • Fwi ki 100% ji fwi oswa dlo
 • Legim òdinè, ki pa gen anpil sodyòm, oswa san sèl ajoute
Sa ki pa enkli: Fwi ak legim ki gen sik ajoute, siwo, edilkoran, asezònman, savè, grès, lwil, epis, sòs krèm/fwomaj/bè, legim nan bokal, sòs tomat, soup, salsas, melanj ak vyann oswa legim.

Ze

gwo ze oswa gwo ze ekstra koulè blan

1 douzèn

Mak ki mwen chè.

Sa ki pa enkli: Òganik.

TOFU

14 oz. – 16 oz.

Nenpòt fòm, regilye oswa òganik

Sa ki pa enkli: Grès ajoute, sik, edilkoran, lwil, sèl, savè, asezònman, tofu fri.

Lèt

Lèt Likid

Mak ki mwen chè. Mak pwodwi, kalite, ak dimansyon jan sa ekri sou pwogram avantaj la.

 • Antye oswa Vitamin D
 • Grès redwi (2%)
 • Nivi grès ba (½ or 1%) oswa san grès (ekreme)

Lèt Espesyal Jan sa ekri sou pwogram avantaj la.

 • Evapore: 12 oz.
 • San laktoz: yon ka oswa ½ galon oswa 0.75 galon
 • UHT
 • Poud Tout dimansyon
 • Lèt Soja 8th Continent Orijinal sèlman, ½ galon
 • Lèt Soja Orijinal sèlman, ka oswa ½ galon
 • Lèt Soja 8th Continent Orijinal sèlman, ½ galon
Sa ki pa enkli: Òrganik, ki gen savè, imitasyon, buttermilk, Milnot, Vitamite, oswa boutèy an vè.

Yogout

Bokal de 1 Ka gakon (32 oz.) oswa Plizyè Pakè = 16 oz. oswa 32 oz. vè oswa bokal

Nenpòt savè: san grès, kantite grès ki ba, antye, oswa Greek yougurt (sèlman bokal 32 oz.).

Sa ki pa enkli: Òganik, premye kalite, ki pa gen anpil kalori, melanj, sa ki vann endividyèlman, oswa plis ke 40 grams sik pa vè.

Fwomaj

Ki fèt Ozetazini, pre-anbale

8 oz. oswa 16 oz. sèlman

Grès antye, grès redwi oswa ki pa gen grès; tranche, graje, kib, an myèt, an batonè, an bandlèt, queso oaxaca, epi nenpòt nan savè sa yo oswa konbinezon:

 • Ameriken –
  ki pasterize
 • Cheddar
 • Colby
 • Colby-Jack
 • Monterey Jack
 • Mozzarella
 • Muenster
 • Provolone
 • Swis
Sa ki pa enkli: Òganik, fwomaj deli, manje ki fèt ak fwomaj, pwodwi fwomaj, ranplasman fwomaj, imitasyon oswa tranch fwomaj individyèl ki anbale, ki epise, ki gen savè, oswa ki enpòte.

JI

Dimansyon an espesifye sou pwogram avantaj la.

100% ji (fwi oswa legim) Ak omwen 72 mg
OSWA 120% Vitamin C

Nenpòt savè, melanj, oswa mak.

KONSÈVASYON NAN TANPERATI ANBYAN OSWA REFRIJERE

Resipyan 64 oz. Pou timoun sèlman.

konsèvasyon nan tanperati anbyan

Resipyan 46 oz. – 48 oz. Pou fi sèlman.

KONSANTRE KONJELE

11.5 oz. – 12 oz. Pou fi sèlman.

KONSANTRE ki pa KONJELE

11.5 oz. – 12 oz. Pou fi sèlman.

Sa ki pa enkli: Òganik oswa premye kalite.

PWASON

ki nan bwat konsèv DLO, LWIL, oswa bouyon legim

Bwat konsèv sèlman

 • Ton Blan Pa Moso: nenpòt dimansyon
 • Somon Woz: nenpòt dimansyon
Sa ki pa enkli: Òganik, Albacore oswa Ton ak Najwa jòn, blan, solid, fre, konjele, ki nan sachè, ki gen savè, premye kalite.

PWA, TI PWA, LANTIY

Seche

Sachè 1 liv (16 oz.)

 • Nenpòt kalite

Nan bwat konsèv

15 oz. – 64 oz.

 • Nenpòt kalite
Sa ki pa enkli: Òganik, nan bwat, pwa kwit, pwa bè, soup, sa ki gen sik, grès, lwil ajoute, sa ki gen asezònman oswa vyann ajoute.

GRENN ANTYE

Tortillas

16 oz. sèlman

Best Choice

 • Ble Antye
 • Mayi

Celia’s

 • Ble Antye
 • Mayi Jòn
 • Mayi Blan

Chi-Chi’s

 • Ble Antye
 • Mayi

Don Pancho

 • Ble Antye

Essential Everyday

 • Mayi 5½"
 • Ble Antye
  8" Grenn Antye

Food Club

 • Ble Antye

Frescados

 • Ble Antye

Great Value

 • Ble Antye

Hy-Top

 • Mayi Jòn

Kroger

 • Ble Antye
 • Mayi Jòn san Gluten

La Banderita

 • Ble Antye
 • Mayi

Meijer

 • Ble Antye 8”

Mi Casa

 • Ble Antye

Mission

 • Ble Antye
 • Mayi

Ortega

 • Ble Antye

Our Family

 • Mayi Jòn
 • Mayi Blan
 • Ble Antye

Schnucks

 • Ble Antye

Signature Select

 • Ble Antye

Tio Santi

 • Ble Antye

PASTA ble antye

16 oz. sèlman

Nenpòt mak, fòm pasta ble antye.

Sa ki pa enkli: Òganik.

Diri Konplè

14 – 16 oz.

Nenpòt mak, senp, bwat, sachè, enstantane,
rapid oswa regilye.

Sa ki pa enkli: Òganik.

avwàn

16 – 18 oz. sèlman.

Nenpòt mak, rapid, flokon, san gluten oswa avwàn tradisyonèl.

Sa ki pa enkli: Òganik, avwàn dekoupe, ki gen sik, grès, lwil, oswa sèl ki ajoute.

Pen

16 oz. sèlman. Pen ble antye oswa gren antye.

Aunt Millie’s

 • 100% Ble Antye
 • Healthy Goodness
  Grenn Antye Blan

Best Choice

 • 100% Ble Antye

Bimbo

 • 100% Ble Antye

Bunny

 • 100% Ble Antye

Butternut

 • 100% Ble Antye

Family Choice

 • 100% Ble Antye

Kroger

 • 100% Ble Antye

Lewis Bake Shop

 • Healthy Life San Sik 100% Ble Antye
 • Healthy Life
  100% Ble Antye
 • 100% Ble Antye

Meijer

 • 100% Ble Antye

Nature’s Own

 • 100% Grenn Antye San Sik
 • 100% Ble Antye ak/Myèl

Our Family

 • 100% Ble Antye

Pepperidge Farms

 • Stone Ground 100% Ble Antye
 • Pen Kanèl Swirl
  100% Ble Antye
  ak/Rezen (Etikèt Ble)
 • Light Style Ble Dou
 • Pen Light Style
  100% Ble Antye
 • Pen Very Thin
  100% Ble Antye
 • Grenn Antye Rye

Roman Meal

 • Sungrain
  100% Ble Antye

Sara Lee

 • Classic 100% Ble Antye

Schnucks

 • 100% Ble Antye

Shoppers Value

 • 100% Ble Antye

Signature Select

 • 100% Ble Antye Bread

Stern’s

 • 100% Ble Antye

Village Hearth

 • 100% Ble Antye

Wonder

 • 100% Ble Antye
Sa ki pa enkli: Ti pen, briyòch, bagels, oswa pwodwi boulanje.

sereyal

12 oz., 18 oz., 24 oz., or 36 oz. sèlman (11.8 oz. ak 23.7 oz.
Avwàn Enstantane otorize kòm yon eksepsyon)

*Fanm ansent ak fanm ki gen entansyon pou vin ansent:

Chèche sereyal ki gen 100% valè jounalye asid folik.

B&G Foods

 • Grenn
  Antye

 • 2½ Minute

 • Enstantane

 • Enstantane
  (14 oz. ki enkli sèlman pwodwi sa)

General mills

 • Mayi

 • Diri

 • Blueberry

 • Kanèl

 • Plizyè grenn

 • Orijinal

 • Myèl

 • Berry Berry

 • Regular

 • Sesame Street
  Cinnamon Letters

 • Sesame Street
  123 Berry

kellogg’s

 • Orijinal

 • Orijinal

 • Orijinal
  Dimansyon yon Bouche

 • Orijinal,
  san fwi

 • Orijinal

 • Orijinal

MALT-O-MEAL

 • Orijinal

 • Chokola

 • Krèm Frèz

 • Glase

 • Crispy Rice

Post

 • Orijinal

 • Vaniy

 • Myèl Griye

 • Grenn Antye Myèl ki gen
  ti Grenn

 • Zanmann

 • Grenn Antye
  Ti Grenn
  Zanmann

Post

 • Great Grains
  Nwa Fig

Quaker

 • Orijinal

 • Vaniy

 • Orijinal

MAK MAGAZEN YO

 • Corn Flakes

 • Crispy Rice

 • Instant Oatmeal

 • Frosted Shredded
  Wheat

 • Mak Magazen
  Sereyal yo:

  Best Choice, Essential Everyday, Food Club, Great Value, Hy-Top, IGA, Kiggins, Kroger, Meijer, Our Family, Shopper’s Value, Schnucks, Shurfine, Signature Select, ValuTime.

 • Rice
  Squares

 • Corn
  Squares

 • Toasted
  Oats

 • Corn
  Hexagons

 • Rice
  Hexagons